Pozwolenie rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozwolenie rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 14.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
4,4 - 4 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 14.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,4 - 4 głosy

Wypełnij wzór

Pozwolenie rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko jest dokumentem, w ramach którego rodzic lub inny prawny opiekun dziecka wyraża swoją zgodę na wykonywanie pracy przez małoletnie dziecko. Młodociany to osoba, znajdująca się w przedziale wiekowym od 15 do 18 lat.

Co do zasady młodociany może sam zawrzeć umowę o pracę, bez konieczności uzyskiwania zgody swoich rodziców czy opiekunów. Wyjątki stanowią następujące sytuacje:

  • zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą niemająca 15 lat (młodociany, poza zgodą rodziców lub opiekunów, musi ponadto uzyskać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);
  • zawarcie umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej (jeżeli została ona przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy, utworzonego w ośmioletniej szkole podstawowej albo uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Praca dziecka, które nie ukończyło jeszcze 15 lat jest możliwa jedynie w takich sektorach działalności jak: działalność kulturalna, artystyczna, sportowa lub reklamowa.

Czy wiesz, że...

Od dnia 1 września 2019 r. aby zatrudnić młodocianego, powinien on ukończyć co najmniej 8-letnią szkołę podstawową. Takie ograniczenie nie dotyczy umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W sytuacji zawarcia umów cywilnoprawnych, dziecko powinno mieć ukończone co najmniej 13 lat.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument powinien być podpisany przed zawarciem umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Zwykle już na etapie rekrutacji na dane stanowisko, wymaga się, aby dziecko przedstawiło zgodę rodzica na ewentualne przyszłe wykonywanie danej pracy.

Dokument należy załączyć do podpisanej umowy o pracę dziecka lub umowy cywilnoprawnej, wraz z pozytywną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.


I. Umowa o pracę z dzieckiem:

Umowa o pracę, w celu przygotowania zawodowego, może być zawarta z osobą młodocianą w formie:

  • nauki zawodu (24 miesiące - 36 miesięcy) albo
  • przyuczenia do wykonywania określonej pracy (od 3 do 6 miesięcy).

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin na dobę, a młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Młodociany może wykonywać tylko tzw. prace lekkie, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.


II. Umowa zlecenie lub umowa o dzieło z dzieckiem:

Pracodawca może również zawrzeć z młodocianym umowę cywilnoprawną np. umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę o świadczenie usług. Praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej może być świadczona przez młodocianego, który ukończył co najmniej 13 lat. Również do zawarcia tych umów niezbędne jest pozwolenie rodzica (lub innego opiekuna prawnego).


Podstawa prawna:

Możliwość wykonywania pracy przez dziecko przewidziana jest w art. 190 i nast. Kodeksu Pracy.

Możliwość zatrudnienia młodocianego, który nie ukończył 16 roku życia przewiduje art. 3045 Kodeksu Pracy.

Dziecko, mające mniej niż 13 lat nie może zawierać umów, o czym stanowi art. 12 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór