Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika w ramach urlopu wychowawczego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika w ramach urlopu wychowawczego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 04.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron4-5 stron
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 04.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 4-5 stron

Wypełnij wzór

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w ramach urlopu wychowawczego to prośba pracownika, skierowana do pracodawcy, o obniżenie wymiaru czasu pracy (np. do 3/4 etatu, do połowy etatu itd.) w ramach uprawnienia do odbywania urlopu wychowawczego. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż połowa etatu. W razie złożenia wniosku przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek wyrazić zgodę na obniżenie pracownikowi wymiaru czasu pracy.

Niniejszy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy dotyczy jedynie sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy w ramach urlopu wychowawczego - jeśli wniosek nie dotyczy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego należy posłużyć się wnioskiem o zmianę wymiaru czasu pracy.


Urlop wychowawczy:

Urlop wychowawczy przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiegorodzicielskiego, w wymiarze do 36 miesięcy. Można z niego skorzystać przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia. Jest on udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Więcej informacji na temat urlopu wychowawczego, jak też innych urlopów związanych z opieką nad dzieckiem, można znaleźć w przewodniku prawnym "Pigułka wiedzy na temat urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i ojcowskiego".


Wymiar czasu pracy:

Wymiar czasu pracy to termin używany w Kodeksie Pracy, który określa długość czasu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w obrębie każdego dnia (roboczego) i tygodnia pracy. Kodeks Pracy przyjął maksymalny miernik wymiaru czasu pracy (art. 129 § 1 Kodeksu Pracy), który przewiduje, że pracownik pracuje przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy (potocznie zwane: "pełny etat"). Określenie wymiaru czasu pracy pracownika stanowi jeden z obowiązkowych elementów umowy o pracę, co wynika z art. 29 § 1 pkt 4 Kodeksu Pracy. Regulamin Pracy lub Układ zbiorowy pracy mogą określić inny wymiar czasu pracy obowiązujący u pracodawcy, ale nie może on być mniej korzystny dla pracowników niż ten, wynikający z Kodeksu Pracy.

Jeśli pracownik pracuje w wymiarze godzin, przekraczającym wskazany wyżej wymiar, nazywa się to pracą w godzinach nadliczbowych (potocznie zwane: "nadgodziny"). Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument powinien zawierać następujące elementy, wymienione w § 24 rozporządzenia:

  • nazwę pracodawcy;
  • imię i nazwisko pracownika;
  • długość czasu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy;
  • imię i nazwisko dziecka, na które pracownik wykorzystuje urlop wychowawczy;
  • datę urodzenia dziecka, na które pracownik wykorzystuje urlop wychowawczy;
  • wymiar czasu pracy po zmianie.

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (chyba że pracodawca już go posiada);
  • oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Zagraniczne akty urodzenia z poza państw Unii Europejskiej, EFTA, Szwajcarii oraz państw, z którymi Polska podpisała umowy w zakresie ubezpieczenia społecznego, muszą być przetłumaczone na język polski.

Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Wniosek należy przekazać najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek wyrazić każdorazowo zgodę na taki wniosek, jeżeli zostanie on złożony w ustawowym terminie, tj. 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. W wyniku złożenia przez pracownika niniejszego wniosku, pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar jego czasu pracy.

Zazwyczaj obniżenie wymiaru czasu pracy wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz pociąga za sobą proporcjonalny spadek liczby przysługujących dni urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna:

Wymagania, dotyczące wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z urlopem wychowawczym wynikają z art. 186[7] Kodeksu Pracy.

Określenie ogólnej normy wymiaru czasu pracy wynika z art. 129 § 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór