Powrót do góry

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika w ramach urlopu wychowawczego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, kto będzie składał wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie urlopu wychowawczego. Wybranie podpowiedzi: "pracownika" oznacza, że z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy podczas urlopu wychowawczego występuje pracownik. Decyzję o obniżenie wymiaru czasu pracy podejmie następnie pracodawca w ramach wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Pracodawca ma obowiązek wyrazić zgodę na wniosek pracownika. Wybranie podpowiedzi: "pracodawcę" oznacza, że z inicjatywą zmiany wymiaru czasu pracy pracownika chce wystąpić pracodawca. W takiej sytuacji niniejszy dokument nie jest odpowiedni. Pracodawca powinien posłużyć się projektem wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Niniejszy dokument jest bowiem stworzony jedynie na potrzeby pracownika.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________


WNIOSEK O OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY
W RAMACH UPRAWNIENIA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO


I. Wymiar wnioskowanego obniżenia wymiaru czasu pracy:

Niniejszym, w związku z przysługującym mi uprawnieniem do urlopu wychowawczego, wynikającym z art. 186(7) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), dalej: „Kodeks Pracy", w celu zapewnienia osobistej opieki nad moim dzieckiem: ________, urodzonym dnia: ________ r., zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie wymiaru czasu pracy, od dnia ________ r., do wysokości wymiaru: 3/4 etatu, co oznacza czasowe obniżenie dotychczasowego wymiaru czasu pracy w ramach uprawnienia do urlopu wychowawczego.

Obecnie wykonuję pracę w ramach pełnego etatu normy ogólnej wymiaru czasu pracy.


II. Podstawa prawna:

1) Uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, wynika z następujących przepisów prawa:

Art. 186(7) Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 186(8) Kodeksu Pracy
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:
1) udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu;
2) obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 3. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.
§ 4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

2) Wymagania dotyczące wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, wynikają z następujących przepisów prawa:

Art. 186(8a) Kodeksu Pracy
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części,
2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1,
3) treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części,
4) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3,
5) treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
6) treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części,
7) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6,
8) treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
9) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8
- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień pracowników do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.

§ 24 rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków, dotyczących uprawnień pracowników, związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243, ze zm.)
1. Wniosek, o którym mowa w art. 186(7) § 2 Kodeksu pracy, o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, zawiera:
1) imię i nazwisko pracownika;
2) imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;
3) wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;
4) wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.
2. Do wniosku dołącza się:
1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
2) oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

§ 26 rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków, dotyczących uprawnień pracowników, związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243, ze zm.)
Jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, wówczas nie jest konieczne dołączanie ich do składanych przez niego wniosków.

§ 58 52222525522285 28288255 5252822, 25582 8 22882228 8228282222 2 5285 2 2555285 5822 5. 8 8255882 82828228, 52228258285 525582822 25582828228, 2885252285 2 52528882882822 2552 5225222228 52858252285 52 252885 82828228 (82.5. 2 5822 5. 222. 5528, 22 22.)
W 252225525 5285822285 52 8282825 22288 5225222228 822822822285 8 52222525522285, 2558255885 2222 25558 25 2558282825 252258222285 885 2522825828 8 8285 2228825522285 2285 22288 25 22252288 2 oryginałem.

2 2885225 2 228228222, 222282522 52 5282222828 2558255882, 225 8825252228 8 25282825 552228 22825552828228.Łącząc wyrazy szacunku,


________________________
(odręczny podpis pracownika)

Załącznik:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________


WNIOSEK O OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY
W RAMACH UPRAWNIENIA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO


I. Wymiar wnioskowanego obniżenia wymiaru czasu pracy:

Niniejszym, w związku z przysługującym mi uprawnieniem do urlopu wychowawczego, wynikającym z art. 186(7) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), dalej: „Kodeks Pracy", w celu zapewnienia osobistej opieki nad moim dzieckiem: ________, urodzonym dnia: ________ r., zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie wymiaru czasu pracy, od dnia ________ r., do wysokości wymiaru: 3/4 etatu, co oznacza czasowe obniżenie dotychczasowego wymiaru czasu pracy w ramach uprawnienia do urlopu wychowawczego.

Obecnie wykonuję pracę w ramach pełnego etatu normy ogólnej wymiaru czasu pracy.


II. Podstawa prawna:

1) Uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, wynika z następujących przepisów prawa:

Art. 186(7) Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 186(8) Kodeksu Pracy
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:
1) udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu;
2) obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 3. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.
§ 4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

2) Wymagania dotyczące wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, wynikają z następujących przepisów prawa:

Art. 186(8a) Kodeksu Pracy
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części,
2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1,
3) treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części,
4) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3,
5) treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
6) treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części,
7) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6,
8) treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
9) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8
- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień pracowników do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.

§ 24 rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków, dotyczących uprawnień pracowników, związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243, ze zm.)
1. Wniosek, o którym mowa w art. 186(7) § 2 Kodeksu pracy, o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, zawiera:
1) imię i nazwisko pracownika;
2) imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;
3) wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;
4) wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.
2. Do wniosku dołącza się:
1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
2) oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

§ 26 rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków, dotyczących uprawnień pracowników, związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243, ze zm.)
Jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, wówczas nie jest konieczne dołączanie ich do składanych przez niego wniosków.

§ 58 52222525522285 28288255 5252822, 25582 8 22882228 8228282222 2 5285 2 2555285 5822 5. 8 8255882 82828228, 52228258285 525582822 25582828228, 2885252285 2 52528882882822 2552 5225222228 52858252285 52 252885 82828228 (82.5. 2 5822 5. 222. 5528, 22 22.)
W 252225525 5285822285 52 8282825 22288 5225222228 822822822285 8 52222525522285, 2558255885 2222 25558 25 2558282825 252258222285 885 2522825828 8 8285 2228825522285 2285 22288 25 22252288 2 oryginałem.

2 2885225 2 228228222, 222282522 52 5282222828 2558255882, 225 8825252228 8 25282825 552228 22825552828228.Łącząc wyrazy szacunku,


________________________
(odręczny podpis pracownika)

Załącznik:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.