Powrót do góry

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Regulamin Pracy, z którym pracodawca chce zapoznać pracownika, obowiązuje już w zakładzie pracy czy dopiero zacznie obowiązywać w przyszłości. Wybranie podpowiedzi: "obowiązuje już u pracodawcy" oznacza, że Regulamin Pracy, który zostanie przedstawiony pracownikowi do wglądu, jest już aktem obowiązującym u pracodawcy. W takiej sytuacji niniejszy dokument jest odpowiedni i można kontynuować jego wypełnianie. Wybranie podpowiedzi: "dopiero zacznie obowiązywać u pracodawcy" oznacza, że Regulamin Pracy jeszcze nie obowiązuje w zakładzie pracy, a więc pracodawca powinien go dopiero ogłosić, aby mógł on zacząć obowiązywać. Co do zasady, Regulamin Pracy należy ogłosić w sposób przyjęty zwyczajowo w danym zakładzie pracy. Regulamin Pracy zacznie obowiązywać u pracodawcy po 2 tygodniach, od dnia podania go do wiadomości ogółu pracowników. Niniejszy dokument co do zasady można więc wykorzystać, po wejściu Regulaminu Pracy w życie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU PRACY
PRZEZ PRACOWNIKA


1. Treść oświadczenia:

Niniejszym, działając na podstawie art. 104(3) § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), w związku z podjęciem pracy u Pracodawcy, na stanowisku: ________, potwierdzam otrzymanie od Pracodawcy w dniu: ________ r. Regulaminu Pracy, obowiązującego u Pracodawcy, w celu zapoznania się z jego treścią i stosowania się do jego postanowień w trakcie trwania stosunku pracy. Informuję, że zostałam poinformowany o tym, że naruszenie postanowień Regulaminu Pracy może doprowadzić do odpowiedzialności porządkowej, przewidzianej w art. 108 Kodeksu Pracy.

Jestem świadoma, że aktualne orzecznictwo (m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1997 r., sygn. akt I PKN 77/97) stoi na stanowisku, zgodnie z którym odmowa ze strony Pracownika zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia umowy o pracę.


2. Podstawa prawna:

Niniejsze oświadczenie składa się w wyniku subsumpcji następujących przepisów prawa:

§ 3 ust. 2 pkt e) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
§ 3. Akta osobowe pracownika składają się z 5 części i obejmują:
(...)
2) w części B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:
(...)
e) potwierdzenie zapoznania się przez pracownika:
- z treścią Regulaminu Pracy (art. 104(3) § 2 Kodeksu Pracy) albo obwieszczenia (art. 150 § 7 Kodeksu Pracy).
(...)

Art. 104 Kodeksu Pracy
§ 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§ 1(1). Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.
§ 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.
§ 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Art. 104(3) Kodeksu Pracy
§ 1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
(...)

Art. 282 5252285 Pracy
§ 2. 55 28225228252225282 25222 2558282825 582582222 25252825828 8 22525525 8 25282882 25582, 252228828 82228282228285 8 5828222 25582, 252228828 25228882225528285, 5 25222 2522222222 8228285 2228825525285 252282885 8 282822888 8 25582 2552 58255882588885285 282282822888 8 25582, 2558255885 2222 stosować:
1) 2552 upomnienia;
2) 2552 nagany.
§ 5. 55 28225228252225282 25222 2558282825 252228828 82228282228285 8 5828222 25582 858 252228828 25228882225528285, 22582822282 25582 822 58255882588882285, 825882282 882 52 25582 8 825282 2822522282888 5882 8 825282 22 522885 58225285 858 852525 528585258222 22528282 52 58225285 858 8222285282 58225285 858 252285282 852525 528585258222 22528282 52 58225285 8 825882 25582 - 2558255885 2222 5282822 82282858 2552 pieniężną.
§ 8. 5555 282282225 25 22522 2522252822282, 252 8 25 25252 52822 28258255882588882222 282282822888, 282 2222 828 822825 25 2252252828222 8225252522285 2558282825, 5 8582282 2552 282282222 282 2225 25228228258 5282885222 822888 8225252522285 25222555258222 255828282288 52 8228522, 22 522225285 22255822, 2 2225285 2285 8 552. 28 § 2 222 1-3.
§ 2. 228282 2 255 28228222285 2522225825 882 25 2225582 85552228 82228282228285 8 5828222 25582.
Łącząc wyrazy szacunku

______________________
(własnoręczny podpis Pracownicy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU PRACY
PRZEZ PRACOWNIKA


1. Treść oświadczenia:

Niniejszym, działając na podstawie art. 104(3) § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), w związku z podjęciem pracy u Pracodawcy, na stanowisku: ________, potwierdzam otrzymanie od Pracodawcy w dniu: ________ r. Regulaminu Pracy, obowiązującego u Pracodawcy, w celu zapoznania się z jego treścią i stosowania się do jego postanowień w trakcie trwania stosunku pracy. Informuję, że zostałam poinformowany o tym, że naruszenie postanowień Regulaminu Pracy może doprowadzić do odpowiedzialności porządkowej, przewidzianej w art. 108 Kodeksu Pracy.

Jestem świadoma, że aktualne orzecznictwo (m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1997 r., sygn. akt I PKN 77/97) stoi na stanowisku, zgodnie z którym odmowa ze strony Pracownika zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia umowy o pracę.


2. Podstawa prawna:

Niniejsze oświadczenie składa się w wyniku subsumpcji następujących przepisów prawa:

§ 3 ust. 2 pkt e) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
§ 3. Akta osobowe pracownika składają się z 5 części i obejmują:
(...)
2) w części B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:
(...)
e) potwierdzenie zapoznania się przez pracownika:
- z treścią Regulaminu Pracy (art. 104(3) § 2 Kodeksu Pracy) albo obwieszczenia (art. 150 § 7 Kodeksu Pracy).
(...)

Art. 104 Kodeksu Pracy
§ 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§ 1(1). Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.
§ 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.
§ 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Art. 104(3) Kodeksu Pracy
§ 1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
(...)

Art. 282 5252285 Pracy
§ 2. 55 28225228252225282 25222 2558282825 582582222 25252825828 8 22525525 8 25282882 25582, 252228828 82228282228285 8 5828222 25582, 252228828 25228882225528285, 5 25222 2522222222 8228285 2228825525285 252282885 8 282822888 8 25582 2552 58255882588885285 282282822888 8 25582, 2558255885 2222 stosować:
1) 2552 upomnienia;
2) 2552 nagany.
§ 5. 55 28225228252225282 25222 2558282825 252228828 82228282228285 8 5828222 25582 858 252228828 25228882225528285, 22582822282 25582 822 58255882588882285, 825882282 882 52 25582 8 825282 2822522282888 5882 8 825282 22 522885 58225285 858 852525 528585258222 22528282 52 58225285 858 8222285282 58225285 858 252285282 852525 528585258222 22528282 52 58225285 8 825882 25582 - 2558255885 2222 5282822 82282858 2552 pieniężną.
§ 8. 5555 282282225 25 22522 2522252822282, 252 8 25 25252 52822 28258255882588882222 282282822888, 282 2222 828 822825 25 2252252828222 8225252522285 2558282825, 5 8582282 2552 282282222 282 2225 25228228258 5282885222 822888 8225252522285 25222555258222 255828282288 52 8228522, 22 522225285 22255822, 2 2225285 2285 8 552. 28 § 2 222 1-3.
§ 2. 228282 2 255 28228222285 2522225825 882 25 2225582 85552228 82228282228285 8 5828222 25582.
Łącząc wyrazy szacunku

______________________
(własnoręczny podpis Pracownicy)