Wniosek o urlop

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, o jaki urlop wnioskuje pracownik.

Wybranie podpowiedzi: "wypoczynkowego (wakacje)" oznacza, że pracownik chce skorzystać z urlopu, aby odpocząć np. po to, aby wyjechać na wakacje lub odpocząć w swoim miejscu zamieszkania. Pracownikowi, w zależności od jego stażu pracy, przysługuje w ciągu roku 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku (mniej niż 10 lat stażu pracy, w ramach którego zaliczają się okresy nauki) lub 26 dni urlopu (po osiągnięciu przez pracownika 10 lat stażu pracy, w tym okresu nauki).

Wybranie podpowiedzi: "okolicznościowego (ślub, pogrzeb, urodzenie dziecka)" oznacza, że pracownik wnosi o przyznanie mu dnia/dni wolnego/ych z powodu nadzwyczajnej okazji w jego życiu lub życiu jego najbliższych, np. swojego ślubu, ślubu jego dzieci, urodzenia się jego dziecka lub pogrzebu osoby z najbliższej rodziny.

Wybranie podpowiedzi: "na żądanie (jednorazowa nieobecność)" oznacza, że pracownik wnosi o wykorzystanie dni wolnych, których nie mógł wcześniej przewidzieć lub zaplanować. Pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku, przy czym są one zaliczane jako realizacja urlopu wypoczynkowego i obniżają pulę dni wolnych w ramach urlopu wypoczynkowego.

Wybranie podpowiedzi: "z powodu działania siły wyższej" oznacza, że pracownik wnosi o wykorzystanie 1 lub 2 dni urlopu w ciągu roku z powodu działania siły wyższej, za które dostanie 50% wynagrodzenia. Powód siły wyższej to m.in. pilne sprawy rodzinne, spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________


WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGONiniejszym, działając na podstawie § 2. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.U. 2 5822 5. 222. 1632, 22 22.), 82552222 25 225825882 552. 2982 582582 2 5285 55 8225885 2882 5. 525228 25582 (22. 82.5. 2 5858 5. 222. 2252, 22 22.) 8 28. 2 552. 225 8 2582. 582582 2 5285 55 8225885 2882 5. 525228 25582 (22. Dz.U. 2 5858 5. 222. 2252, 22 zm.) 525222282 252822 2 5528282282 28 urlopu wypoczynkowego w wymiarze: ________ dni roboczych, w terminie od dnia: ________ r. do dnia: ________ r.

Podstawę prawną mojej prośby stanowią następujące przepisy prawa:

Art. 152. Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem".
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153. Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154. Kodeksu Pracy
§ 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się
w górę do pełnego dnia.
§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru
określonego w § 1.

(...)

Art. 1542. Kodeksu Pracy
§ 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym
dniu, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155. Kodeksu Pracy
§ 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.
§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.
(...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________


WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGONiniejszym, działając na podstawie § 2. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.U. 2 5822 5. 222. 1632, 22 22.), 82552222 25 225825882 552. 2982 582582 2 5285 55 8225885 2882 5. 525228 25582 (22. 82.5. 2 5858 5. 222. 2252, 22 22.) 8 28. 2 552. 225 8 2582. 582582 2 5285 55 8225885 2882 5. 525228 25582 (22. Dz.U. 2 5858 5. 222. 2252, 22 zm.) 525222282 252822 2 5528282282 28 urlopu wypoczynkowego w wymiarze: ________ dni roboczych, w terminie od dnia: ________ r. do dnia: ________ r.

Podstawę prawną mojej prośby stanowią następujące przepisy prawa:

Art. 152. Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem".
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153. Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154. Kodeksu Pracy
§ 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się
w górę do pełnego dnia.
§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru
określonego w § 1.

(...)

Art. 1542. Kodeksu Pracy
§ 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym
dniu, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155. Kodeksu Pracy
§ 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.
§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.
(...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)