Powrót do góry

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, kto sporządza niniejszy wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy. Wymiar czasu pracy to termin używany w Kodeksie Pracy, który określa długość czasu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w obrębie każdego dnia (roboczego) i tygodnia pracy. Kodeks Pracy przyjął maksymalny miernik wymiaru czasu pracy (art. 129 § 1 Kodeksu Pracy), który przewiduje, że pracownik pracuje przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (potocznie zwane: "pełny etat"). Niniejszy wniosek jest dedykowany pracownikowi, który chce zmniejszyć wymiar czasu pracy lub go zwiększyć, jednakże maksymalnie do limitu wskazanego powyżej (40-godzinnego tygodnia pracy). Pracodawca nie może zwiększyć pracownikowi wymiaru czasu pracy ponad ten wymiar. Godziny pracy, które przekraczają maksymalny wymiar, jeśli spełniają wymagania kodeksowe, są nazywane godzinami nadliczbowym. Wybranie podpowiedzi: "pracownika" oznacza, że z wnioskiem o zmianę wymiaru czasu pracy występuje pracownik. Decyzję o zmianie wymiaru czasu pracy podejmie następnie pracodawca w ramach porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy (jeśli odpowiedź pracodawcy na wniosek będzie pozytywna) albo w zwykłej wiadomości do pracownika (jeśli odpowiedź pracodawcy będzie negatywna). Może również zdecydować o zupełnie innej zmianie wymiaru czasu pracy, co przeprowadza się w ramach wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Wybranie podpowiedzi: "pracodawcę" oznacza, że z inicjatywą zmiany wymiaru czasu pracy pracownika chce wystąpić pracodawca. W takiej sytuacji niniejszy dokument nie jest odpowiedni. Pracodawca powinien posłużyć się projektem wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Niniejszy dokument jest bowiem stworzony jedynie na potrzeby pracownika.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
adres: ________WNIOSEK O OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY


1. Wnioskowana zmiana wymiaru czasu pracy:

Niniejszym, w związku z wypełnieniem hipotezy art. 29 par. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), dalej: „Kodeks Pracy", zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków wykonywania pracy, od dnia ________ r., poprzez umożliwienie mi jej wykonywania w wymiarze 1/4 etatu, co oznacza obniżenie dotychczasowego wymiaru czasu pracy.


2. Aktualnie obowiązujący wymiar czasu pracy:

Obecnie wykonuję pracę w ramach 1/4 normy ogólnej wymiaru czasu pracy.


3. Dodatkowe informacje:

Ponadto wyjaśniam, że niniejszy wniosek nie jest składany w ramach uprawnienia do urlopu wychowawczego, uregulowanego w art. 186(7) i nast. Kodeksu Pracy.

2 2885225 2 228228222, 888258 25 222222822 522252522282 28282282222 8282825, 222282522 52 5282222828 2558255882 225 8825252228 8 25282825 8282825 2252528 22225225.Łącząc wyrazy szacunku,


________________________
(odręczny podpis pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
adres: ________WNIOSEK O OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY


1. Wnioskowana zmiana wymiaru czasu pracy:

Niniejszym, w związku z wypełnieniem hipotezy art. 29 par. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), dalej: „Kodeks Pracy", zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków wykonywania pracy, od dnia ________ r., poprzez umożliwienie mi jej wykonywania w wymiarze 1/4 etatu, co oznacza obniżenie dotychczasowego wymiaru czasu pracy.


2. Aktualnie obowiązujący wymiar czasu pracy:

Obecnie wykonuję pracę w ramach 1/4 normy ogólnej wymiaru czasu pracy.


3. Dodatkowe informacje:

Ponadto wyjaśniam, że niniejszy wniosek nie jest składany w ramach uprawnienia do urlopu wychowawczego, uregulowanego w art. 186(7) i nast. Kodeksu Pracy.

2 2885225 2 228228222, 888258 25 222222822 522252522282 28282282222 8282825, 222282522 52 5282222828 2558255882 225 8825252228 8 25282825 8282825 2252528 22225225.Łącząc wyrazy szacunku,


________________________
(odręczny podpis pracownika)