Umowa o dzieło

Postęp:
0%
?
X

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy umowa dotyczy osiągnięcia jakiegoś konkretnego rezultatu np. wytworzenia krzesła, stworzenia strony internetowej itd. Przedmiotem umowy o dzieło powinno być nastąpienie pewnego, konkretnego rezultatu. Zaznaczenie odpowiedzi: "tak" oznacza, że przedmiotem umowy jest konieczność osiągnięcia jakiegoś konkretnego rezultatu, a nie wykonywanie powtarzalnych działań w sposób staranny, np. usług sprzątania, doradztwa, budownictwa, przeprowadzania ankiet telefonicznych, rozdawania ulotek itd., co nie może być przedmiotem umowy o dzieło. Zaznaczenie odpowiedzi: "nie" oznacza, że przedmiotem umowy jest wykonywanie powtarzalnych działań w sposób staranny, np. usług sprzątania, doradztwa, budownictwa, przeprowadzania ankiet telefonicznych, rozdawania ulotek itd., co nie może być przedmiotem umowy o dzieło. Właściwa będzie np. umowa zlecenie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA O DZIEŁONiniejsza umowa o dzieło („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________,

zwaną dalej „Zamawiający"

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________

zwanym dalej: „Wykonawca",

Łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy


1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następująco określone dzieło:

________

zwane dalej „Dzieło".

2. Strony zobowiązują się współdziałać w wykonaniu Dzieła.

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać Dzieło, które Wykonawca mu wyda, zgodnie ze swym zobowiązaniem.

Artykuł 2.
Wykonanie Dzieła


1. Rozpoczęcie Dzieła nastąpi dnia: ________ r.

2. Zakończenie Dzieła nastąpi dnia: ________ r.

3. Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie protokołu, sporządzonego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Za każdy dzień zwłoki, w wykonaniu Dzieła, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości: ________ % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wykonawca wyraża zgodę na możliwość jej potrącenia, przez Zamawiającego, z wynagrodzenia.

5. Zamawiający może, na zasadach ogólnych, dochodzić odszkodowania, przewyższającego wysokość kary umownej, jak również odszkodowania, w innych przypadkach, związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym jej ciężkiego naruszenia.

Artykuł 3.
Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonywanego Dzieła, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według stawki ryczałtowej, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w chwili oddania Dzieła, przelewem, na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zamawiający jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Wykonawca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Zamawiającego, Wykonawca może nadto żądać naprawienia szkody, na zasadach ogólnych.

6. Zamawiający wypłaca Wykonawcy zaliczkę, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy, które Wykonawca ma obowiązek rozliczyć i udokumentować.

Artykuł 4.
Sposób wykonania Dzieła


1. Do wykonania Dzieła, Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

2. Wykonawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom („Zastępca").

3. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

4. Powierzenie całości lub części działań, innym podmiotom, przez Wykonawcę, nie wpływa na wysokość Wynagrodzenia.

5. Zamawiający może zastrzec, że Wykonawca, w celu stworzenia Dzieła, będzie zobowiązany do porozumienia się lub współpracy, z innymi wykonawcami.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania postępów prac, w zakresie wykonania Dzieła, w szczególności dotyczy to możliwości żądania bieżącej informacji o stanie prac, jak również przekazywania cząstkowych wyników prac, które to żądania, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie spełnić. Brak możliwości realizacji tego uprawnienia, wynikający z działania lub zaniechania Wykonawcy, poczytywany będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków umownych.

Artykuł 5.
Oświadczenia Wykonawcy


1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, niezbędne do prawidłowego wykonania Dzieła.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona Dzieło w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką Dzieła oraz przy uwzględnieniu informacji i wytycznych udzielonych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że Dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do Dzieła nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

Artykuł 6.
Umowne prawo odstąpienia


1. Obydwie Strony mogą od Umowy odstąpić płacąc w chwili oświadczenia: ________ zł (złoty) (słownie: ________) (zwane dalej: "Odstępne").

2. Jeżeli druga Strona poczyniła już nakłady na Dzieło, poza kwotą Odstępnego należy się także zwrot za te nakłady. Do czasu uiszczenia równowartości nakładów, Stronie która je poczyniła przysługuje prawo zatrzymania Dzieła.

3. Odstąpienie od umowy nie uważa się za skuteczne, jeśli z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Strona nie zapłaci Odstępnego.

4. Nie wyłącza to możliwości ubiegania się o naprawienie szkody, na zasadach ogólnych, wynikającej z niewykonania zobowiązania.

Artykuł 7.
Kara za nieprawidłowe wykonanie Umowy


1. Nieprawidłowa, wadliwa, nieprofesjonalna lub nierzetelna realizacja Umowy traktowana będzie jako ciężkie naruszenie postanowień umownych, które stanowić może przyczynę uzasadniającą rozwiązanie niniejszej Umowy oraz wszelkich innych umów wiążących Strony oraz zapłatę przez Wykonawcę odszkodowania w związku z poniesionymi przez Zamawiającego szkodami.

2. Każdorazowe zaistnienie sytuacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu skutkować będzie powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w następującej wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, gdyby wysokość poniesionej szkody przekraczała jej wartość.

Artykuł 8.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.

Artykuł 9.
Rozwiązanie umowy


882822825 52285 2222 228258 5228852525 25222 25255 22 52522.

Artykuł 10.
Zmiany umowy


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Artykuł 11.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 12.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Artykuł 13.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.


____________________
Podpis Zamawiającego


___________________
Podpis Wykonawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA O DZIEŁONiniejsza umowa o dzieło („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________,

zwaną dalej „Zamawiający"

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________

zwanym dalej: „Wykonawca",

Łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy


1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następująco określone dzieło:

________

zwane dalej „Dzieło".

2. Strony zobowiązują się współdziałać w wykonaniu Dzieła.

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać Dzieło, które Wykonawca mu wyda, zgodnie ze swym zobowiązaniem.

Artykuł 2.
Wykonanie Dzieła


1. Rozpoczęcie Dzieła nastąpi dnia: ________ r.

2. Zakończenie Dzieła nastąpi dnia: ________ r.

3. Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie protokołu, sporządzonego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Za każdy dzień zwłoki, w wykonaniu Dzieła, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości: ________ % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wykonawca wyraża zgodę na możliwość jej potrącenia, przez Zamawiającego, z wynagrodzenia.

5. Zamawiający może, na zasadach ogólnych, dochodzić odszkodowania, przewyższającego wysokość kary umownej, jak również odszkodowania, w innych przypadkach, związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym jej ciężkiego naruszenia.

Artykuł 3.
Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonywanego Dzieła, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według stawki ryczałtowej, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w chwili oddania Dzieła, przelewem, na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zamawiający jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Wykonawca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Zamawiającego, Wykonawca może nadto żądać naprawienia szkody, na zasadach ogólnych.

6. Zamawiający wypłaca Wykonawcy zaliczkę, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy, które Wykonawca ma obowiązek rozliczyć i udokumentować.

Artykuł 4.
Sposób wykonania Dzieła


1. Do wykonania Dzieła, Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

2. Wykonawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom („Zastępca").

3. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

4. Powierzenie całości lub części działań, innym podmiotom, przez Wykonawcę, nie wpływa na wysokość Wynagrodzenia.

5. Zamawiający może zastrzec, że Wykonawca, w celu stworzenia Dzieła, będzie zobowiązany do porozumienia się lub współpracy, z innymi wykonawcami.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania postępów prac, w zakresie wykonania Dzieła, w szczególności dotyczy to możliwości żądania bieżącej informacji o stanie prac, jak również przekazywania cząstkowych wyników prac, które to żądania, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie spełnić. Brak możliwości realizacji tego uprawnienia, wynikający z działania lub zaniechania Wykonawcy, poczytywany będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków umownych.

Artykuł 5.
Oświadczenia Wykonawcy


1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, niezbędne do prawidłowego wykonania Dzieła.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona Dzieło w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką Dzieła oraz przy uwzględnieniu informacji i wytycznych udzielonych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że Dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do Dzieła nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

Artykuł 6.
Umowne prawo odstąpienia


1. Obydwie Strony mogą od Umowy odstąpić płacąc w chwili oświadczenia: ________ zł (złoty) (słownie: ________) (zwane dalej: "Odstępne").

2. Jeżeli druga Strona poczyniła już nakłady na Dzieło, poza kwotą Odstępnego należy się także zwrot za te nakłady. Do czasu uiszczenia równowartości nakładów, Stronie która je poczyniła przysługuje prawo zatrzymania Dzieła.

3. Odstąpienie od umowy nie uważa się za skuteczne, jeśli z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Strona nie zapłaci Odstępnego.

4. Nie wyłącza to możliwości ubiegania się o naprawienie szkody, na zasadach ogólnych, wynikającej z niewykonania zobowiązania.

Artykuł 7.
Kara za nieprawidłowe wykonanie Umowy


1. Nieprawidłowa, wadliwa, nieprofesjonalna lub nierzetelna realizacja Umowy traktowana będzie jako ciężkie naruszenie postanowień umownych, które stanowić może przyczynę uzasadniającą rozwiązanie niniejszej Umowy oraz wszelkich innych umów wiążących Strony oraz zapłatę przez Wykonawcę odszkodowania w związku z poniesionymi przez Zamawiającego szkodami.

2. Każdorazowe zaistnienie sytuacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu skutkować będzie powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w następującej wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, gdyby wysokość poniesionej szkody przekraczała jej wartość.

Artykuł 8.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.

Artykuł 9.
Rozwiązanie umowy


882822825 52285 2222 228258 5228852525 25222 25255 22 52522.

Artykuł 10.
Zmiany umowy


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Artykuł 11.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 12.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Artykuł 13.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.


____________________
Podpis Zamawiającego


___________________
Podpis Wykonawcy