Powrót do góry

Umowa o dzieło

Postęp:
0%
?
X

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedmiotem umowy jest konieczność osiągnięcia jakiegoś konkretnego rezultatu np. wytworzenia krzesła, stworzenia strony internetowej itd. Zaznaczenie odpowiedzi: "tak" oznacza, że przedmiotem umowy jest konieczność osiągnięcia jakiegoś konkretnego rezultatu, a nie wykonywanie powtarzalnych działań w sposób staranny, np. usług sprzątania, doradztwa, budownictwa, przeprowadzania ankiet telefonicznych, rozdawania ulotek itd., co nie może być przedmiotem umowy o dzieło. Zaznaczenie odpowiedzi: "nie" oznacza, że przedmiotem umowy jest wykonywanie powtarzalnych działań w sposób staranny, np. usług sprzątania, doradztwa, budownictwa, przeprowadzania ankiet telefonicznych, rozdawania ulotek itd., co nie może być przedmiotem umowy o dzieło. Przedmiotem umowy o dzieło powinno być nastąpienie pewnego, konkretnego rezultatu np. wytworzenie krzesła, korekta książki, stworzenie strony internetowej itd.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa o dziełoNiniejsza umowa o dzieło („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej „Zamawiającym")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________

(zwanym dalej: „Wykonawcą"),

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1

Przedmiot Umowy


1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następująco określone dzieło:

________,

zwanym dalej „Dzieło".

2. Strony zobowiązują się współdziałać w wykonaniu Dzieła.

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać Dzieło, które Wykonawca wyda mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.


Artykuł 2

Okres wykonania Dzieła


1. Rozpoczęcie Dzieła nastąpi: ________.

2. Zakończenie Dzieła nastąpi dnia: ________

3. Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie protokołu sporządzonego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.


Artykuł 3

Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonywanego dzieła Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie wynagrodzenia kosztorysowego. Lista kosztów stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w chwili oddania dzieła przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

4. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia.

5. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zamawiający jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Wykonawca nie poniósł żadnej szkody.

6. W razie zwłoki Zamawiającego, Wykonawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

7. Zamawiający wypłaca Wykonawcy zaliczkę w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, które Wykonawca ma obowiązek rozliczyć i udokumentować.


Artykuł 4

Sposób wykonania Dzieła

1. Do wykonania Dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

2. Wykonawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

3. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

4. Powierzenie całości lub części działań innym podmiotom przez Wykonawcę nie wpływa na wysokość Wynagrodzenia.

5. Zamawiający może zastrzec, że Wykonawca w celu stworzenia Dzieła będzie zobowiązany do porozumienia się lub współpracy z innymi wykonawcami.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania postępów prac w zakresie wykonania Dzieła, w szczególności dotyczy to możliwości żądania bieżącej informacji o stanie prac, jak również przekazywania cząstkowych wyników prac, które to żądania Wykonawca jest obowiązany spełnić niezwłocznie. Brak możliwości realizacji, tego uprawnienia wynikający z działania lub zaniechania Wykonawcy poczytywany będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków umownych.


Artykuł 5

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania Dzieła.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona Dzieło w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką Dzieła oraz przy uwzględnieniu informacji i wytycznych udzielonych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że Dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do Dzieła nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.


Artykuł 6

Postanowienie nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.


Artykuł 7.

Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.


Artykuł 8

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 9

Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 10

8228852285282 822528

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 22 8228255 25 88252882 5525885258222.


Artykuł 11

Liczba egzemplarzy

52282 82252552222 8 58285 225228522858285 2222228552585, 22 225222 585 252522 22 82522.
____________________

Podpis Zamawiającego
___________________

Podpis Wykonawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa o dziełoNiniejsza umowa o dzieło („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej „Zamawiającym")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________

(zwanym dalej: „Wykonawcą"),

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1

Przedmiot Umowy


1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następująco określone dzieło:

________,

zwanym dalej „Dzieło".

2. Strony zobowiązują się współdziałać w wykonaniu Dzieła.

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać Dzieło, które Wykonawca wyda mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.


Artykuł 2

Okres wykonania Dzieła


1. Rozpoczęcie Dzieła nastąpi: ________.

2. Zakończenie Dzieła nastąpi dnia: ________

3. Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie protokołu sporządzonego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.


Artykuł 3

Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonywanego dzieła Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie wynagrodzenia kosztorysowego. Lista kosztów stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w chwili oddania dzieła przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

4. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia.

5. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zamawiający jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Wykonawca nie poniósł żadnej szkody.

6. W razie zwłoki Zamawiającego, Wykonawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

7. Zamawiający wypłaca Wykonawcy zaliczkę w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, które Wykonawca ma obowiązek rozliczyć i udokumentować.


Artykuł 4

Sposób wykonania Dzieła

1. Do wykonania Dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

2. Wykonawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

3. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

4. Powierzenie całości lub części działań innym podmiotom przez Wykonawcę nie wpływa na wysokość Wynagrodzenia.

5. Zamawiający może zastrzec, że Wykonawca w celu stworzenia Dzieła będzie zobowiązany do porozumienia się lub współpracy z innymi wykonawcami.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania postępów prac w zakresie wykonania Dzieła, w szczególności dotyczy to możliwości żądania bieżącej informacji o stanie prac, jak również przekazywania cząstkowych wyników prac, które to żądania Wykonawca jest obowiązany spełnić niezwłocznie. Brak możliwości realizacji, tego uprawnienia wynikający z działania lub zaniechania Wykonawcy poczytywany będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków umownych.


Artykuł 5

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania Dzieła.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona Dzieło w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką Dzieła oraz przy uwzględnieniu informacji i wytycznych udzielonych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że Dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do Dzieła nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.


Artykuł 6

Postanowienie nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.


Artykuł 7.

Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.


Artykuł 8

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 9

Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 10

8228852285282 822528

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 22 8228255 25 88252882 5525885258222.


Artykuł 11

Liczba egzemplarzy

52282 82252552222 8 58285 225228522858285 2222228552585, 22 225222 585 252522 22 82522.
____________________

Podpis Zamawiającego
___________________

Podpis Wykonawcy