Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd

Ostatnia wersja Ostatnia wersja Poprzedni tydzień
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
4,8 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: Poprzedni tydzień

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,8 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Wniosek o zatwierdzenie ugody pisemnej, mediacyjnej lub notarialnej, przez sąd, to dokument, który umożliwia sądową akceptację ugody i w następstwie jej wykonanie (egzekucję), tak jakby ugoda została zawarta przed sądem. Zatwierdzenie ugody ułatwia jej realizację w sytuacji, gdy jedna z jej stron zwleka lub zaprzestaje ją stosować. Ugodzie, która podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd nada klauzulę wykonalności, co oznacza że stanie się ona tytułem wykonawczym i jest podstawą prowadzenia czynności egzekucyjnych przez komornika.

Czy wiesz, że...

Zatwierdzenie ugody przez sąd może nastąpić jedynie na wniosek strony. Sąd bowiem nigdy nie zatwierdza ugody z urzędu. Wniosek może być złożony do sądu bezpośrednio po zawarciu ugody albo w momencie, gdy jedna ze stron przestaje ją wykonywać. Złożenie wniosku od razu po zawarciu ugody, umożliwi stronom przygotowanie się na ewentualność zaprzestania jej wykonywania, przez jedną z nich, i natychmiastową możliwość użycia przymusu państwowego, do jej wykonania, gdy taka ewentualność stanie się faktem. Ugoda, która nie jest zatwierdzona przez sąd, a więc ugoda w zwykłej formie pisemnej, nie pozwala na natychmiastową egzekucję przez komornika, w razie zaprzestania jej wykonywania, przez drugą ze stron.


Ugoda może dotyczyć np.:

 • alimentów;
 • spraw rodzicielskich/wychowawczych;
 • podziału majątku wspólnego, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • zasiedzenia;
 • płatności za dług;
 • zniesienia współwłasności;
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej;
 • ustalenia sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
 • wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody, zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. W sprawach, dotyczących dzieci, sąd odmówi nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody, gdy ugoda ta jest sprzeczna z dobrem dziecka.

Konsekwencje niewykonywania ugody, zatwierdzonej przez sąd

Ugoda, zatwierdzona przez sąd, która otrzymała klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który z kolei staje się podstawą egzekucji sądowej, realizowanej przez komornika. Oznacza to, że w razie, gdy jedna ze stron ugody nie wywiązuje się dobrowolnie z postanowień ugody, która została zatwierdzona przez sąd, druga strona może wystąpić do komornika, w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wówczas komornik przystąpi do przymusowego wykonania ugody. Egzekucje komornicze to postępowania, w wyniku których dochodzi do zajęcia majątku dłużnika, na rzecz jego zobowiązań.


Jak korzystać z dokumentu?

Osoba, która jest stroną ugody, może złożyć wniosek do sądu o zatwierdzenie ugody, przez sąd. Osobę tę nazywa się wówczas wnioskodawcą. Druga strona ugody, a więc strona przeciwna, w sprawie o zatwierdzenie ugody, przez sąd, jest nazywana uczestnikiem.

Wniosek o zatwierdzenie ugody, przez sąd, zawiera:

 • dokładne oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres i numer PESEL);
 • dokładne oznaczenie uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer PESEL);
 • oznaczenie sądu;
 • oznaczenie rodzaju pisma - tytuł pisma;
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia, osoba, wnosząca pismo, domaga się od sądu);
 • (jeśli dotyczy) określenie wartości przedmiotu sporu (w sprawach o podział majątku, zasiedzenie, dział spadku, zniesienie współwłasności);
 • uzasadnienie, dlaczego sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo;
 • podpis wnioskodawcy;
 • wymienienie załączników (oryginał ugody, odpis wniosku dla drugiej strony - uczestnika).


Wnioskodawca powinien wydrukować niniejszy wniosek w 2 egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla uczestnika), podpisać odręcznie, załączyć oryginał ugody, a następnie wysłać do właściwego sądu (obydwa egzemplarze z załączonym oryginałem ugody) lub złożyć wniosek osobiście, w biurze podawczym właściwego sądu. Od pierwszego wniosku nie wnosi się opłaty kancelaryjnej. W razie jednak ustalenia, przez sąd, obowiązku wniesienia opłaty sądowej, w danej sprawie, wnioskodawca powinien wnieść żądaną opłatę.


Właściwość sądu:

Wniosek składa się w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają Sądy Rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych. Jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania/pobytu/siedziby Wnioskodawcy.

 • sprawy niemajątkowe (poza sprawami wymienionymi poniżej) należą do właściwości Sądu Okręgowego;
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka należą do właściwości Sądu Rejonowego;
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa należą do właściwości Sądu Rejonowego;
 • sprawy o rozwiązanie przysposobienia należą do właściwości Sądu Rejonowego;
 • w sprawach o separację, na zgodny wniosek małżonków, a także w sprawach o zniesienie separacji, właściwe rzeczowo są Sądy Okręgowe - w sprawach tych miejscowo właściwym jest Sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy - Sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy zgłosić w Sądzie właściwym dla jednego z małżonków;
 • w sprawach, z zakresu prawa rzeczowego, właściwy jest Sąd położenia rzeczy;
 • w sprawie o podział majątku wspólnego, po ustaniu wspólności majątkowej, między małżonkami, właściwy jest Sąd miejsca położenia majątku,
 • a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków - Sąd spadku;
 • w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż sto tysięcy złotych (100.000 zł) właściwy jest Sąd Rejonowy;
 • w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych (100.000 zł) właściwy jest Sąd Okręgowy.


Podstawa prawna:

Zatwierdzenie ugody przez sąd wynika z art. 183(15) Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór