Umowa sprzedaży samochodu używanego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa sprzedaży samochodu używanego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 23.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-4 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 23.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-4 strony

Wypełnij wzór

Umowa sprzedaży pojazdu używanego jest to dokument zawierający wszystkie warunki, dotyczące sprzedaży kupującemu (czyli osobie zainteresowanej nabyciem pojazdu) przez sprzedającego (czyli dotychczasowego właściciela), używanego pojazdu, dowolnego typu: samochód, motocykl, ciężarówka itd. Zarówno kupującym, jak i sprzedającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne bądź przedsiębiorcy.


Jak korzystać z dokumentu?

Umowa może być zawarta w każdej formie: na piśmie i przekazana osobiście lub wysłana pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą innego komunikatora elektronicznego lub innej aplikacji itd. Sporządzenie umowy w formie pisemnej jest bezpieczniejsze ze względu na wartość dowodową, jaką ma umowa pisemna.

W celu zachowania formy pisemnej należy wydrukować umowę i opatrzyć ją odręcznymi podpisami obu stron. Następnie, każda ze stron powinna otrzymać egzemplarz umowy, na której złożono odręczne podpisy. W celu zachowania formy dokumentowej, wystarczy wysłać przygotowany dokument w formie elektronicznej drugiej stronie umowy. Druga strona, jeśli nie zgadza się z zawarciem umowy, powinna natychmiast wyrazić swój sprzeciw, w tej samej formie, w jakiej otrzymała umowę albo też potwierdzić chęć jej zawarcia.

Dokument zawiera:

  • charakterystykę pojazdu;
  • stan pojazdu;
  • cenę sprzedaży;
  • ewentualny zadatek;
  • warunki płatności;
  • okoliczności wydania pojazdu;
  • skutki opóźnienia w zapłacie ceny;
  • skutki odstąpienia od umowy.

Po podpisaniu umowy, strony ustalają termin wydania pojazdu, w trakcie którego sprzedający powinien wydać kupującemu kluczyki samochodowe i niezbędne dokumenty pojazdu tj. dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego, kartę pojazdu (jeżeli była wydana) i tablice rejestracyjne.

Kupujący powinien zapłacić cenę, albo jednorazowo, albo w ratach. Możliwe jest także zastrzeżenie zadatku.

Kupujący ma 30 dni, od dnia podpisania umowy, na zarejestrowanie pojazdu pod swoim imieniem i nazwiskiem w urzędzie starosty, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Kupujący powinien także wykupić ubezpieczenie OC. W sytuacji, gdy obie Strony umowy mieszkają w tym samym powiecie, przepisy dopuszczają możliwość, by po przerejestrowaniu pojazdu, tablice rejestracyjne pozostały te same.

Od 1 stycznia 2030 r. wchodzi w życie art. 73 ust. 1a ustawy prawo o ruchu drogowym, według którego Kupujący może wnioskować o zachowanie dotychczasowej tablicy rejestracyjnej, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Polski i posiada tablicę rejestracyjną, zgodną z przepisami, utrzymaną w należytym stanie i czytelną. W takim przypadku starosta zalegalizuje dotychczasową tablicę rejestracyjną.


Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące umowy sprzedaży są uregulowane w art. 535 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Obowiązek rejestracji pojazdu i warunki jego dokonania określają art. 73 i nast. ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór