Skarga do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Skarga do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 05.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 05.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Skarga do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to dokument, który osoba może wysłać do prezesa UODO, jeśli jakaś firma lub inny podmiot, przetwarzający jego dane (np. stowarzyszenie, fundacja itd.), narusza przepisy o przetwarzaniu danych osobowych i nie reaguje na pouczenia tej osoby, o konieczności zaprzestania naruszeń. Przed wysłaniem skargi, osoba, której dane są przetwarzane, powinna zwrócić się do firmy, która przetwarza jego dane osobowe, o zaprzestanie naruszeń np. poprzez zaprzestanie ich przetwarzania i usunięcie ich z bazy danych.

Osoba, której dane dotyczą, wyjaśnia w skardze pełny bieg wydarzeń - od momentu poprzedzającego rozpoczęcie przetwarzania danych przez firmę lub inny podmiot - poprzez zwrócenia uwagi firmie lub innemu podmiotowi - aż po brak reakcji (bądź niewystarczającą reakcję) firmy lub podmiotu przetwarzającego te dane.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe to na przykład: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer NIP, numer telefonu, adres email itd.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych (lub ich zestawach), takie jak:

 • zbieranie;
 • utrwalanie;
 • organizowanie, porządkowanie;
 • przechowywanie;
 • adaptowanie, modyfikowanie;
 • pobieranie;
 • przeglądanie;
 • wykorzystywanie;
 • ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie;
 • dopasowywanie, łączenie;
 • ograniczanie;
 • usuwanie;
 • niszczenie.

Jak korzystać z dokumentu?

W pierwszej kolejności, skarżący kontaktuje się z firmą/podmiotem, który narusza jego dane osobowe, np. jeśli chce, aby firma usunęła jego dane osobowe ze swojej bazy. Wysyła wówczas wniosek o usunięcie danych osobowych. Administrator (czyli firma/podmiot przetwarzający dane) powinien rozpatrzyć wniosek niezwłocznie, nie dłużej niż miesiąc, od dnia jego otrzymania. Ewentualnie, administrator może postanowić o wydłużeniu terminu rozpatrywania wniosku (maksymalnie do dwóch miesięcy) ale musi o tym poinformować skarżącego. Jeśli administrator stwierdzi, że jego działania nie naruszają przepisów o przetwarzaniu danych, odmówi pozytywnego rozpatrzenia wniosku i poinformuje o tym skarżącego. Wówczas skarżący może wystąpić ze skargą do prezesa UODO.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania skarżącego;
 • wskazanie firmy/podmiotu, na który składana jest skarga (nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania);
 • dokładny opis naruszenia;
 • żądanie skarżącego - jakich działań oczekuje on od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych itd.);
 • własnoręczny podpis;
 • dowody potwierdzające nieprawidłowe działanie administratora.

Niniejszy dokument należy wypełnić, pobrać, podpisaćwysłać do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dołączając kopię wszystkich dowodów w sprawie, które pomogą prezesowi UODO ustalić logiczny przebieg zdarzeń.

Skarga może być złożona w formie tradycyjnej, za pomocą listu wysłanego pocztą lub w formie elektronicznej (za pomocą tzw. platformy ePUAP). Istnieje możliwość złożenia skargi ustnie, do protokołu, w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod następującym adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w dni powszednie, w godzinach: 8 - 16.

Sankcje za bezprawne przetwarzanie danych osobowych:

Za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, ograniczenia wolności lub grzywny. Inne możliwe kary to kara ograniczenia wolności lub kara grzywny do wysokości 20 000 000 euro albo do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego.

Jeśli podmiot, który dysponuje danymi skarżącego, wykorzystuje je niezgodnie z prawem, a skarżący poniósł przez to szkodę majątkową lub niemajątkową, może on (poza procedurą opisaną powyżej) dochodzić odszkodowania od tego podmiotu, wszczynając postępowanie przed sądem. Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy skarżący złoży skargę do Prezesa UODO.


Podstawa prawna:

Możliwość wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika z art. 77 i nast. w zw. z art. 13 ust. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie "RODO", które stosuje się w Polsce bezpośrednio.

Ponadto, stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych, która doprecyzowuje przepisy rozporządzenia, w celu jego prawidłowego stosowania w polski porządku prawnym.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór