Powrót do góry
Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój Wypełnij wzór

Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 17.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 17.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój

Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój jest to dokument, który właściciel samochodu lub osoba go użytkująca, wysyła do organu miasta (gminy) po wniesieniu reklamacji na opłatę dodatkową i po uzyskaniu odpowiedzi od organu, z którą się nie zgadza. Organ w odpowiedzi na jej reklamację podtrzymuje bowiem rozstrzygnięcie o nałożeniu opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania. Możliwość wniesienia odwołania od odpowiedzi na reklamację przysługuje tylko wówczas, gdy wynika to z uchwały rady miasta (gminy). Taka możliwość istnieje m.in. w Warszawie.

Odwołanie składa się w wyniku otrzymania odpowiedzi na reklamację właściciela samochodu.


Jak stosować dokument?

Osoba, która nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację, może w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiedzi, wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej, powołanej przez prezydenta miasta lub starostę gminy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich lub innego organu, właściwego do wydawania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w danym mieście lub gminie. Do odwołania należy dołączyć nowe dokumenty, jeśli nie zostały wcześniej wysłane oraz kopię dokumentu reklamacji. Odwołanie można wnieść:

  • na adres email podany przez urząd;
  • listownie;
  • osobiście.

Odwołanie wraz z zebraną dokumentacją zostanie przekazane Komisji Odwoławczej. Po rozpatrzeniu przez Komisję, ZDM lub inny właściwy urząd otrzymuje protokół, na podstawie którego sporządza i wysyła zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia odwołania.

Dokument należy wypełnić, wydrukować oraz podpisać, a następnie wysłać na adres organu, który przysłał odpowiedź.

W przypadku uwzględnienia odwołania przez Komisję Odwoławczą dokument opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych, a więc opłaty dodatkowej nie trzeba płacić. W przypadku nieuwzględnienia odwołania istnieje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia odwołania. Nieuiszczenie opłaty dodatkowej w terminie wskazanym w piśmie Komisji Odwoławczej podlega egzekucji administracyjnej wraz z należnymi kosztami.


Czy możliwe jest zaskarżenie pisma organu miasta (gminy) do sądu?

Od pism organów miast (gminy) wzywających do uiszczenia opłaty dodatkowej, jak również odpowiedzi na reklamację dotyczącą opłaty dodatkowej nie można wnieść skargi do sądu. Pisma te bowiem nie są ani decyzjami administracyjnymi, ani żadnymi innymi aktami, dla których takie zaskarżenie do sądu jest możliwe. Obowiązek zapłacenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowej (w sytuacji nie uiszczenia w terminie tej pierwszej) nie podlega konkretyzacji przez organ miasta (gminy), lecz powstaje samoistnie, z mocy prawa, poprzez zaistnienie określonych faktów i zdarzeń przejawiających się w pozostawieniu pojazdu w strefie płatnego parkowania, bez uiszczenia opłaty za parkowanie.

Brak wniesienia opłaty za postój i opłaty dodatkowej powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Organ miasta (gminy) wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go do egzekucji. Możliwość sądowej kontroli faktu, czy po stronie właściciela pojazdu powstał obowiązek uiszczenia takiej opłaty, może być realizowane dopiero na etapie egzekucji administracyjnej poprzez złożenie zarzutu na prowadzone postępowanie egzekucyjne, co zobowiązuje organ egzekucyjny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Od niekorzystnego stanowiska organu miasta (gminy) w ramach postępowania egzekucyjnego można wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W następnej kolejności, jeśli stanowisko to jest podtrzymane, właściciel pojazdu lub inny kierowca może wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

Obowiązek uiszczania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania jak i obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w takiej strefie wynika z art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470, ze zm.) oraz właściwej uchwały rady miasta lub gminy wydanej na podstawie upoważnienia ustawowego, będącej aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, czyli obowiązującym każdy podmiot na obszarze działania organu, który go ustanowił.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór