Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 13.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 13.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój to dokument, który właściciel samochodu lub osoba go użytkująca, wysyła do organu miasta (gminy) po wniesieniu przez siebie reklamacji na opłatę dodatkową, która to nie została uwzględniona przez organ. Oznacza to, że organ, w odpowiedzi na reklamację właściciela samochodu podtrzymał rozstrzygnięcie o nałożeniu opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania.

Czy wiesz, że...

Możliwość wniesienia odwołania od odpowiedzi na reklamację przysługuje tylko wówczas, gdy wynika to z uchwały rady miasta (gminy). Taka możliwość istnieje m.in. w Warszawie i innych miastach.


Jak korzystać z dokumentu?

Osoba, która nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację, może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi od organu, wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej, powołanej przez prezydenta miasta lub starostę gminy. Dokument należy wydrukować i podpisać odręcznie, a następnie wysłać na adres organu (np. Zarządu Dróg Miejskich lub innego organu), który przysłał odpowiedź o podtrzymaniu opłaty:

  • na adres email podany przez urząd;
  • listem tradycyjnym;
  • osobiście.

Do odwołania należy dołączyć nowe dokumenty, jeśli nie zostały wcześniej wysłane oraz kopię dokumentu reklamacji.

Dokument wraz z całą zebraną dokumentacją zostanie przekazany Komisji Odwoławczej przez organ, który otrzymał odwołanie. Po rozpatrzeniu przez Komisję, ZDM lub inny, właściwy urząd otrzymuje protokół, na podstawie którego sporządza i wysyła zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia odwołania. W przypadku uwzględnienia odwołania przez Komisję Odwoławczą opłaty dodatkowej nie trzeba płacić. W przypadku nieuwzględnienia odwołania istnieje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia odwołania. Nieuiszczenie opłaty dodatkowej w terminie wskazanym w piśmie Komisji Odwoławczej podlega egzekucji administracyjnej wraz z należnymi kosztami.

Czy wiesz, że...

Brak wniesienia opłaty za postój i opłaty dodatkowej powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Organ miasta (gminy) wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go do egzekucji. Od niekorzystnego stanowiska organu miasta (gminy) w ramach postępowania egzekucyjnego można wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W następnej kolejności, jeśli stanowisko to jest podtrzymane, właściciel pojazdu lub inny kierowca może wnieść skargę do sądu administracyjnego.


Podstawa prawna:

Obowiązek uiszczania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania jak i obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój wynika z art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

W tym zakresie zastosowanie ma również właściwa uchwała rady miasta lub gminy, wydana na podstawie upoważnienia ustawowego (będąca aktem prawa miejscowego, w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji, czyli obowiązującym każdy podmiot na obszarze działania organu, który go ustanowił).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór