Powrót do góry

Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym znajduje się osoba sporządzająca odwołanie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Odwołujący się:
________
Adres: ________

Komisja Odwoławcza
za pośrednictwem
Zarządu Dróg Miejskich
Adres: ________


Dotyczy: Odpowiedzi na reklamację dot. opłaty dodatkowej nr ________.ODWOŁANIE OD NIEUWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ ZASADNOŚCI UISZCZENIA OPŁATY DODATKOWEJ ZA PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

W wyniku nieuwzględnienia reklamacji na pismo nr ________ wzywające do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, w wysokości ________ zł, zwracam się z uprzejmą prośbą o anulowanie opłaty dodatkowej, wynikającej z wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, gdyż jej nałożenie nie znajduje żadnych podstaw prawnych w niniejszym stanie faktycznym.

Sprawa dotyczy pojazdu marki ________ o numerze rejestracyjnym ________, pozostawionego w Strefie Płatnego Parkowania w ________, w dniu ________ r. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania powinno zostać anulowane z następujących powodów:

________

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 8 222 222888288 225222285285 22225225 2288525258 882 552228 282828228 822822822228 8 25282825 28282282222 28825, dla celów niniejszego postępowania, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.______________________
(podpis Odwołującego się)Załącznik:

Odpowiedź na reklamację na wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Odwołujący się:
________
Adres: ________

Komisja Odwoławcza
za pośrednictwem
Zarządu Dróg Miejskich
Adres: ________


Dotyczy: Odpowiedzi na reklamację dot. opłaty dodatkowej nr ________.ODWOŁANIE OD NIEUWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ ZASADNOŚCI UISZCZENIA OPŁATY DODATKOWEJ ZA PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

W wyniku nieuwzględnienia reklamacji na pismo nr ________ wzywające do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, w wysokości ________ zł, zwracam się z uprzejmą prośbą o anulowanie opłaty dodatkowej, wynikającej z wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, gdyż jej nałożenie nie znajduje żadnych podstaw prawnych w niniejszym stanie faktycznym.

Sprawa dotyczy pojazdu marki ________ o numerze rejestracyjnym ________, pozostawionego w Strefie Płatnego Parkowania w ________, w dniu ________ r. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania powinno zostać anulowane z następujących powodów:

________

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 8 222 222888288 225222285285 22225225 2288525258 882 552228 282828228 822822822228 8 25282825 28282282222 28825, dla celów niniejszego postępowania, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.______________________
(podpis Odwołującego się)Załącznik:

Odpowiedź na reklamację na wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej;