Odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie pismo chce sporządzić właściciel pojazdu w związku z koniecznością zapłaty opłaty dodatkowej za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania.

Wybranie podpowiedzi: "odwołanie na odpowiedź na reklamację, a więc drugą odpowiedź właściciela pojazdu w sprawie tej opłaty" oznacza, że właściciel pojazdu chciałby wnieść odwołanie od podtrzymania stanowiska w zakresie tej opłaty, po wniesionej już przez niego reklamacji na opłatę za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. Oznacza to, że niniejszy dokument będzie właściwy więc można kontynuować jego wypełnianie.

Należy wybrać podpowiedź: "reklamację, a więc pierwszą odpowiedź właściciela pojazdu na wezwanie do zapłacenia tej opłaty" jeśli właściciel pojazdu chciałby wnieść reklamację na nałożenie opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. Wówczas należy posłużyć się dokumentem:"reklamacja opłaty za nieopłacony postój".

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Odwołujący się:
________
Adres: ________

Komisja Odwoławcza
za pośrednictwem
Zarządu Dróg Miejskich
Adres: ________Dotyczy: Odpowiedzi na reklamację dot. opłaty dodatkowej nr: ________.ODWOŁANIE OD NIEUWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI
DOTYCZĄCEJ BRAKU ZASADNOŚCI UISZCZENIA OPŁATY DODATKOWEJ
ZA PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA


W wyniku nieuwzględnienia reklamacji na pismo nr: ________, wzywające do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, wynikającej z art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320, ze zm.), w wysokości: ________ zł (słownie: ________), zwracam się z uprzejmą prośbą o anulowanie opłaty dodatkowej, 82282525822 2 82285285 52 5882822285 228522 5255222822, 2522 222 258222282 282 22525522 2552285 2258258 25582285 8 2828228222 825282 2522282222.

Sprawa dotyczy pojazdu marki: ________, o numerze rejestracyjnym: ________, pozostawionego w Strefie Płatnego Parkowania w: ________, w dniu: ________ r.

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania powinno zostać anulowane z następujących powodów:

________

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 8 222 222888288 225222285285 22225225 2288525258 882 552228 282828228, 8825252228 8 25282825 28282282222 28825, dla celów niniejszego postępowania, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.____________________
(własnoręczny podpis Odwołującego się)Załącznik:

Odpowiedź na reklamację na wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Odwołujący się:
________
Adres: ________

Komisja Odwoławcza
za pośrednictwem
Zarządu Dróg Miejskich
Adres: ________Dotyczy: Odpowiedzi na reklamację dot. opłaty dodatkowej nr: ________.ODWOŁANIE OD NIEUWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI
DOTYCZĄCEJ BRAKU ZASADNOŚCI UISZCZENIA OPŁATY DODATKOWEJ
ZA PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA


W wyniku nieuwzględnienia reklamacji na pismo nr: ________, wzywające do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, wynikającej z art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320, ze zm.), w wysokości: ________ zł (słownie: ________), zwracam się z uprzejmą prośbą o anulowanie opłaty dodatkowej, 82282525822 2 82285285 52 5882822285 228522 5255222822, 2522 222 258222282 282 22525522 2552285 2258258 25582285 8 2828228222 825282 2522282222.

Sprawa dotyczy pojazdu marki: ________, o numerze rejestracyjnym: ________, pozostawionego w Strefie Płatnego Parkowania w: ________, w dniu: ________ r.

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania powinno zostać anulowane z następujących powodów:

________

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 8 222 222888288 225222285285 22225225 2288525258 882 552228 282828228, 8825252228 8 25282825 28282282222 28825, dla celów niniejszego postępowania, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.____________________
(własnoręczny podpis Odwołującego się)Załącznik:

Odpowiedź na reklamację na wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.