Powrót do góry
Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie Wypełnij wzór

Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 01.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 01.10.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie

Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie to dokument, w którym właściciel pojazdu kwestionuje zasadność wystawionego mandatu za nieprawidłowe parkowanie np. za pozostawienie samochodu na zakazie, na chodniku, na trawniku, na miejscu dla niepełnosprawnych itd. Parkowanie w miejscu do tego nie przeznaczonym jest wykroczeniem. Od tej sytuacji należy odróżnić sytuację niewniesienia opłaty za zaparkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, co nie jest karane mandatem, ale wezwaniem do wniesienia opłaty dodatkowej na rzecz zarządcy drogi.

Mandat za złe parkowanie musi być doręczony za potwierdzeniem odbioru, do 90 dni od dnia zdarzenia. Z jego treści musi wynikać, że policja lub straż miejska nie ma wątpliwości, kto jest sprawcą wykroczenia. Ponadto, funkcjonariusz nakładający grzywnę, obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego.

Zakazy dotyczące parkowania są przewidziane w ustawie prawo o ruchu drogowym (art. 49). Naruszenie tych zakazów stanowi wykroczenia, które są karane grzywną, na podstawie kodeksu wykroczeń. Wysokości grzywien, za wskazane wykroczenia, są unormowane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.


Jak stosować dokument?

Wniosek o uchylenie mandatu powinien zawierać:

  • datę wystawienia mandatu;
  • numer mandatu i podmiot, który je wystawił;
  • markę i numer rejestracyjny pojazdu;
  • imię i nazwisko wnoszącego wniosek;
  • adres zamieszkania wnoszącego wniosek;
  • argumentację wnioskodawcy (osoby niezadowolonej z mandatu).

Wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać do organu, który wystawił mandat.

Wniosek o uchylenie mandatu składa się w terminie 7 dni od dnia podpisania się na formularzu, wręczonym przez funkcjonariusza lub otrzymania mandatu pocztą.

Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

Uchylając mandat karny, sąd nakaże jednocześnie podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

Podstawa prawna:

Artykuł 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tj. Dz.U. z 2020, poz. 110, ze zm.) określa zakazy dotyczące parkowania.

Uchylenie mandatu jest możliwe, po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 101 ustawy Kodeks Postępowania w sprawach o Wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 729, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór