Darowizna Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Darowizna

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 26.12.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
5 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 26.12.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 5 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Umowa darowizny to zobowiązanie osoby lub podmiotu (darczyńcy) do bezpłatnego świadczenia na rzecz innej osoby lub podmiotu (obdarowanego) kosztem swego majątku. Innymi słowy darczyńca może w ramach tej umowy nieodpłatnie przekazać obdarowanemu jakiś składnik swojego majątku np. sumę pieniędzy, co prowadzi do wzbogacenia się obdarowanego. Umowa darowizny ma charakter jednostronnie zobowiązujący, a więc w konsekwencji nie jest umową wzajemną.

Czy wiesz, że...

Przyjęcie darowizny nie stanowi czynności zobowiązującej albo rozporządzającej (za: Komentarz do art. 888 Kodeksu Cywilnego T. III pod red. Gutowskiego 2022, wyd. 3/Mularski). Jeśli więc wierzycielem umowy darowizny jest małoletni, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może on przyjąć darowiznę bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych. W przypadku małoletniego, pozbawionego zdolności do czynności prawnych, przyjęcie darowizny przez jego przedstawiciela ustawowego nie będzie mogło być kwalifikowane jako przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.


Jak korzystać z dokumentu?

Umowa darowizny może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. Ustna umowa darowizny również będzie skuteczna, pod warunkiem jej wykonania. Jednakże ustna umowa darowizny nie pozwala na egzekucję umowy w sytuacji, gdy darczyńca będzie zwlekał z wykonaniem darowizny. Dlatego też bezpieczniej zawrzeć umowę w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.

Fakt otrzymania darowizny należy zgłosić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania obdarowanego. Zgłoszenie to należy dokonać na druku SD-Z2.

Dla niektórych przedmiotów darowizny ustawodawca przewidział jako formę obowiązkową - formę aktu notarialnego. W takiej formie musi być sporządzona m.in. umowa darowizny własności nieruchomości. Darowizna sporządzona w formie aktu notarialnego nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego, gdyż zgłoszenia dokonuje wówczas sam notariusz.

Umowa darowizny powinna zawierać:

  • miejsce i datę sporządzenia umowy;
  • oznaczenie stron (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres darczyńcy i obdarowanego, numery PESEL/KRS/NIP lub numery seryjne dowodów tożsamości);
  • oznaczenie przedmiotu darowizny;
  • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny obdarowanemu oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny;
  • oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością;
  • określenie daty wykonania darowizny;
  • określenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy;
  • postanowienia końcowe (ilość sporządzonych egzemplarzy, wskazanie innych przepisów, jakie znajdują zastosowanie itd.);
  • podpisy stron.

Ponadto, darczyńca może w umowie zawrzeć zobowiązania obdarowanego np. polecenie co do sposobu wykorzystania darowizny jak i wykonania konkretnego świadczenia na rzecz osoby trzeciej.


Podstawa prawna:

Umowa darowizny została uregulowana w art. 888 i nast. Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór