Wniosek o usunięcie danych osobowych Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 05.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 05.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Wniosek o usunięcie danych osobowych służy do usunięcia, z bazy podmiotu, do którego kierowany jest wniosek, wszystkich informacji o danej osobie prywatnej, takich jak: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer NIP, numer telefonu, adres email itd., które są przechowywane, a więc znajdują się w zbiorze danych osobowych tego podmiotu (dalej: "administrator danych osobowych" lub "administrator"). Wniosek ten realizuje zasadę nazywaną "prawem do bycia zapomnianym".

Co oznacza pojęcie "przetwarzanie danych osobowych"?

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji, wykonywaną/nych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, taką/ich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kiedy administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe?

  • Gdy zebrane informacje personalne nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Gdy wnioskodawca cofnął zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy prawnej ich dalszego przetwarzania;
  • Gdy wnioskodawca wniesie sprzeciw (uzasadniony szczególną sytuacją) na przetwarzanie danych przez administratora do wykonania: zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora;
  • Gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem (np. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania lub są wykorzystywane w innym celu);
  • Gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku (chyba że zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekuńczą nad dzieckiem).


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami, pobrać i wysłać do administratora, za pomocą e-maila lub poczty tradycyjnej, dołączając do wniosku kopię dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego lub paszportu.

Adres administratora, pod który wysyła się wniosek można znaleźć na stronie internetowej każdego przedsiębiorcy. Podmioty przetwarzające dane mają obowiązek informować o tym, kogo wyznaczyły na administratora, wskazując również jego dane kontaktowe np. adres pocztowy lub adres e-mail. Jeżeli podmiot przetwarzający dane nie wyznaczył administratora, ani nie wskazał adresu, pod który należy kierować żądanie o usunięcie danych osobowych, wnioskodawca może wysłać wniosek na adres ogólny lub bezpośrednio do kierownictwa przedsiębiorstwa.


Rozpatrzenie wniosku

Administrator powinien rozpatrzyć wniosek o usunięcie danych osobowych niezwłocznie, nie dłużej niż miesiąc po jego otrzymaniu. Ewentualnie administrator może postanowić o wydłużeniu terminu rozpatrywania wniosku maksymalnie jeszcze do dwóch miesięcy, ale musi o tym poinformować wnioskodawcę. Usunięte mają być zarówno kopie danych jak i wszelkie odnośniki do nich, które znajdują się w innych miejscach.

Jeśli administrator stwierdzi, że wniosek o usunięcie danych osobowych jest bezzasadny, może on odmówić jego rozpatrzenia. W takiej sytuacji musi poinformować wnioskodawcę o nierozpatrzeniu wniosku i go uzasadnić.

Nie zawsze administrator ma możliwość usunąć dane wnioskodawcy natychmiast np. bank nie usunie natychmiast danych osobowych osoby, która prowadziła u niego konto bankowe, gdyż będzie miał obowiązek dalej je przetwarzać w zakresie określonym przepisami prawa bankowego oraz podatkowego. W takiej sytuacji będzie można skorzystać z "prawa do ograniczenia przetwarzania danych" tzn. usunięcia tych danych, które nie są niezbędne.

Jeśli administrator rozpatrzy prośbę o usunięcie danych pozytywnie, ma również obowiązek zgłosić takie żądanie pozostałym administratorom, którzy przetwarzają te dane, jeśli wcześniej upublicznił dane innym administratorom.


Sankcje za bezprawne przetwarzanie danych osobowych:

Wnioskodawca, po złożeniu wniosku administratorowi, jeśli ten nie reaguje i nie spełnia żądania wnioskodawcy, może wystąpić ze skargą do prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Jeśli dane osobowe wnioskodawcy były przetwarzane bez jego zgody albo w inny sposób niezgodnie z prawem i poniósł on z tego powodu jakąś szkodę czy krzywdę, może ubiegać się o naprawienie szkody od administratora.

Czy wiesz, że...

Przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby
, której dotyczą lub których przetwarzanie jest z innych powodów niedopuszczalne może spowodować wymierzenie kary pozbawienia wolności do 2 lat. Inne możliwe kary to kara ograniczenia wolności lub kara grzywny do wysokości 20 000 000 euro albo do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego.


Podstawa prawna:

Możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy administratora wynika z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie "RODO", które stosuje się w Polsce bezpośrednio.

Ponadto, stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór