Powrót do góry
Informacja dla konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy Wypełnij wzór

Informacja dla konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja Obecny miesiąc
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: Obecny miesiąc

Rozmiar: 3-4 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Informacja dla konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy

Pouczenie o możliwości odstąpienia od zakupu przez konsumenta to informacja, jak konsument może zrealizować swoje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o przysługującej konsumentowi możliwości odstąpienia od umowy. Powinien to uczynić jeszcze przed zawarciem umowy z konsumentem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową.

Obowiązek informacyjny dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy proponują zawarcie umowy na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, niezależnie od zakresu ich działalności, niezależnie od tego, czy sprzedają produkty, czy wykonują usługi, czy są dużą, międzynarodową firmą, czy małą, jednoosobową działalnością. Ten ciężki obowiązek, który dotyczy każdego przedsiębiorcy w razie zawarcia takich umów, wynika z faktu, że konsument, w odczuciu społecznym, jest uważany za jednostkę słabszą. Przyjmuje się, że nie ma on żadnej wiedzy na temat przysługujących mu praw, a więc, aby zapewnić każdemu konsumentowi równą wiedzę w zakresie przysługujących mu praw, ustawodawca europejski zażyczył sobie, aby wszyscy przedsiębiorcy taki obowiązek informacyjny realizowali.

Pouczenie dotyczy jedynie umów zawieranych na odległość oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, które często zawierane są w internecie.

Umowa zawarta na odległość

Umowa zawarta na odległość to zbiór warunków zakupu produktu lub usługi do której realizacji zobowiązali się wzajemnie przedsiębiorca i konsument, nie będąc jednocześnie fizycznie obecni, do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to zbiór warunków zakupu produktu lub usługi od przedsiębiorcy, przez konsumenta:

  • którzy mogą być jednocześnie fizycznie obecni w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, rozumianym jako miejsce prowadzenia działalności;
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa;
  • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy;
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Odstąpienie od umowy

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, w sposób jasny i zrozumiały m.in. o sposobie i terminie odstąpienia od umowy. Powinien on załączyć wzór formularza dla konsumenta. Jest również obowiązany poinformować o ewentualnych kosztach np. kosztach zwrotu przesyłki, które poniesie konsument w wyniku odstąpienia od umowy.

Jeśli przedsiębiorca wywiąże się ze swojego obowiązku informacyjnego, konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i (co do zasady) bez ponoszenia kosztów. Jest to wówczas rozumiane, jakby umowa nie została nigdy zawarta.

Jedyne koszty, które konsument może ponieść, w przypadku odstąpienia od umowy to jeśli konsument wybrał droższy sposób dostarczenia: płaci koszty dostarczenia rzeczy oraz bezpośredni koszt zwrotu rzeczy (chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów).

Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się co do zasady od dnia zawarcia umowy. Istnieją jednak umowy, takie jak umowa sprzedaży czy dostawy, dla których termin do odstąpienia od umowy liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.


Konsument niepoinformowany

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, ma on możliwość skorzystać z prawa odstąpienia od umowy nie tylko przez 14 dni od zawarcia umowy (lub wydania rzeczy, w przypadku umów, których wykonanie następuje w momencie wydania rzeczy), ale ponad te 14 dni, konsumentowi przysługuje dodatkowo 12 miesięcy, które zaczynają się liczyć po upływie pierwszych 14 dni.

Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy już po zawarciu umowy, ale przed upływem 14 dni po zawarciu umowy (lub wydaniu rzeczy), 14 dniowy termin zaczyna się liczyć od dnia, w którym przedsiębiorca poinformował konsumenta o prawie odstąpienia. W konsekwencji, nie przysługuje konsumentowi, wydłużony do 12 miesięcy, termin odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna:

Obowiązek pouczenia o możliwości odstąpienia od umowy przez konsumenta wynika z art. 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

Niespełnienie obowiązku informacyjnego przez przedsiębiorcę to wykroczenie na podstawie art. 139b ustawy Kodeks Wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821, ze zm.).


Jak edytować wzór

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór