Powrót do góry
Wniosek o odszkodowanie i zwrot pieniędzy za lot Wypełnij wzór

Wniosek o odszkodowanie i zwrot pieniędzy za lot

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 15.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 15.10.2020

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o odszkodowanie i zwrot pieniędzy za lot

Wniosek o odszkodowanie oraz zwrot pieniędzy za bilet lotniczy to dokument umożliwiający pasażerowi lotu ubieganie się o odszkodowanie i ewentualnie zwrot kosztów podróży, jeśli jego lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono przyjęcia go na pokład. Dokumentem można się posłużyć w przypadku podróży podlegającej przepisom europejskim dotyczącym praw pasażerów linii lotniczych (rozporządzenie 261/2004), co oznacza loty:

 • z lotniska znajdującego się na terytorium europejskim (Unia Europejska, francuskie departamenty zamorskie, Islandia, Norwegia i Szwajcaria);
 • na lotnisko położone na terytorium europejskim, obsługiwane przez europejską linię lotniczą.

1. Odwołany lot

Jeśli lot jest odwołany, o czym pasażer został poinformowany, co do zasady, na mniej niż 2 tygodnie przed planowanym lotem, może on wystąpić do linii lotniczej o odszkodowanie, w wysokości zryczałtowanej:

 • 250 €, jeśli lot wynosił 1500 km lub mniej;
 • 400 €, jeśli lot był dłuższy niż 1500 km, ale krótszy niż 3500 km;
 • 600 €, jeśli lot wynosił więcej niż 3500 km.

Podstawą obliczenia odległości jest odległość od pierwotnego miejsca startowego do ostatniego miejsca docelowego, nie zaś długość rzeczywistej podróży np. długość wszystkich lotów z przesiadkami.

Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli pasażerowie:

 • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym dniem lotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Poza odszkodowaniem, pasażer może również wystąpić o pokrycie poniesionych kosztów np. wyżywienia, zakwaterowania, transportu itp.

Jeśli, w wyniku odwołanego lotu i zaproponowanej mu trasy alternatywnej, pasażer zrezygnuje z lotu i odmówi zmiany trasy zaproponowanej przez linię lotniczą, przysługuje mu od linii lotniczych zwrot należności za bilet lotniczy.

Linia lotnicza może ograniczyć lub zwolnić się z obowiązku odszkodowania za odwołany lot, jeśli będzie w stanie wykazać, że odwołany lot jest spowodowany zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Za nadzwyczajne okoliczności powinno się uważać sytuację, gdy decyzja kierownictwa lotów w stosunku do danego samolotu spowodowała danego dnia powstanie dużego opóźnienia, przełożenie lotu na następny dzień albo odwołanie jednego lub więcej lotów samolotu (np. z powodu burzy czy strajku) pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków przez linię lotniczą, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów. Linia lotnicza nie może zwolnić się z obowiązku odszkodowawczego w sytuacji odwołania lotu spowodowanego uszkodzeniami technicznymi.

2. Opóźniony lot

Jeśli lot jest opóźniony o ponad trzy godziny, na postawie jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pasażer ma prawo do zryczałtowanego odszkodowania:

 • 250 €, jeśli lot wynosił 1500 km lub mniej;
 • 400 €, jeśli lot był dłuższy niż 1500 km

Krótsze opóźnienia, niż trwające trzy godziny, nie uprawnia do automatycznego, ryczałtowego odszkodowania. W takiej sytuacji, jeśli pasażer chce się ubiegać o odszkodowanie, musi wykazać (zwykle przed sądem), że opóźnienie spowodowało szkodę, za którą odpowiedzialna jest linia lotnicza.

Gdy opóźnienie wynosi ponad pięć godzin, pasażer może uzyskać zwrot poniesionych kosztów np. za wyżywienie, transport, zakwaterowanie itp. Może także zrezygnować z podróży i poprosić o zwrot należności za bilet lotniczy.

3. Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli linia lotnicza przewiduje, że będzie musiała zredukować liczbę pasażerów i odmówić przyjęcia, np. z powodu sprzedania za dużej ilości biletów, niż jest miejsc w samolocie, powinna w pierwszej kolejności wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji, w zamian za korzyści uzgodnione indywidualnie z danym pasażerem. Jeżeli liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład wszystkich pozostałych pasażerów, wówczas obsługująca linia lotnicza może, wbrew woli pasażerów, odmówić przyjęcia na pokład ale będzie musiała wypłacić tym pasażerom odszkodowanie ryczałtowe, w wysokości:

 • 250 €, jeśli lot wynosił 1500 km lub mniej;
 • 400 €, jeśli lot był dłuższy niż 1500 km, ale krótszy niż 3500 km;
 • 600 €, jeśli lot wynosił więcej niż 3500 km.

Ponadto mogą oni otrzymać zwrot należności za bilet od linii lotniczych.

Odszkodowanie nie przysługuje, gdy odmowa przyjęcia na pokład jest uzasadniona względami zdrowia lub bezpieczeństwa lub spowodowana okazaniem przez pasażera nieodpowiednich dokumentów podróży.


Zwrot należności za bilet lub zmiana planów podróży

Pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:

 • zwrotem pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części podróży już odbytej, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera;
 • finansowaniem przez linię lotniczą lotu powrotnego do miasta startowego, w najwcześniejszym możliwym terminie;
 • zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Jeżeli w przypadku gdy miasto lub region jest obsługiwane przez kilka lotnisk, obsługująca linia lotnicza zaoferuje pasażerowi lot na inne lotnisko niż to, do którego została dokonana rezerwacja, linia lotnicza musi również ponieść koszt transportu pasażera z tego innego lotniska na lotnisko, do którego została zrobiona rezerwacja lub na inne pobliskie miejsce, uzgodnione z pasażerem.

Jak korzystać z tego dokumentu?

Dokument powinien zostać wypełniony przez Pasażera, który dokonał rezerwacji, wydrukowany i podpisany. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie rezerwacji lub bilet, a następnie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby linii lotniczej, odpowiedzialnej za lot.

Podstawa prawna:

Możliwość uzyskania odszkodowania w sytuacji odwołania lotu wynika z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dziennik Urzędowy L 046 , 17/02/2004 P. 0001 - 0008). Możliwość uzyskania odszkodowania w sytuacji odmowy pasażerowi wejścia na pokład, wynika z art. 4 w/w rozporządzenia.

Dla lotów opóźnionych o mniej niż 3 godziny, stosuje się art. 19 Konwencji Montrealskiej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (OJ L 194, 18.7.2001, p. 39–49).


Jak edytować wzór

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór