Powrót do góry
Reklamacja w ramach gwarancji lub rękojmi Wypełnij wzór

Reklamacja w ramach gwarancji lub rękojmi

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 04.07.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 4,8 - 24 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 04.07.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,8 - 24 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Reklamacja w ramach gwarancji lub rękojmi

Reklamacja w ramach gwarancji lub rękojmi to dokument, który może być użyty przez konsumenta, dochodzącego swoich praw w razie stwierdzenia przez konsumenta wad w zakupionym produkcie. Reklamację należy złożyć do sprzedawcy lub podmiotu, wskazanego w dokumencie gwarancyjnym jako gwarant lub producent. Istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności za produkt: na zasadzie rękojmi lub gwarancji - wybór należy do konsumenta (klienta). Sprzedawca (producent lub inny gwarant) jest odpwiedzialny za to, że produkt jest zgodny z przeznaczeniem i ma wszystkie cechy, niezbędne dla swojej funkcjonalności. Konsument w ramach transakcji kupna sprzedaży korzysta z ochrony, jako słabszy podmiot.

Wada produktu może polegać na tym, że:

 • towar jest uszkodzony;
 • towar nie nadaje się do przeznaczonego celu;
 • towar nie jest zgodny z opisem;
 • towar należy do innej osoby albo jest obciążony prawami osób trzecich (w razie reklamacji z tytułu rękojmi).


I. Reklamacja na podstawie rękojmi:

Rękojmia przysługuje zawsze, każdemu konsumentowi, od sprzedawcy, na takich samych warunkach dla każdego produktu (wynika bezpośrednio z przepisów prawa). Dotyczy wad fizycznych, tkwiących w produkcie lub tzw. wad prawnych czyli sytuacji gdy przedmiot okazał się być własnością również innej osoby.

Na podstawie rękojmi konsument może domagać się, według własnego wyboru:

 • wymiany produktu na nowy i wolny od wad;
 • naprawy produktu;
 • obniżenia ceny;
 • (jeśli wada jest istotna) odstąpienia od umowy.

Wada powinna zostać stwierdzona, co do zasady, przed upływem 2 lat (wyjątek to nieruchomości: 5 lat oraz rzeczy używane: co najmniej 1 rok).


II. Reklamacja w ramach gwarancji:

Gwarancja wynika z umowy pomiędzy gwarantem (producent, importer lub czasem sam sprzedawca) a konsumentem i jej warunki są uregulowane dla każdego produktu w dokumencie gwarancyjnym, wydanym z zakupionym produktem. Gwarancja nie przysługuje więc każdemu, z przepisów prawa, ale potrzebne jest sporządzenie dodatkowego dokumentu przez gwaranta, w którym precyzuje on warunki gwarancji, w tym okres objęty gwarancją. Gwarancja dotyczy tylko wad fizycznych, czyli tych, tkwiących w produkcie tj. rzecz nie ma właściwości, jakie powinna mieć, zgodnie z zapewnieniami gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

Możliwe żądania konsumenta w ramach gwarancji zależą od listy możliwych żądań, wskazanych w dokumencie gwarancyjnym i mogą się różnić dla każdego produktu. Przykładami żądań w ramach gwarancji są m.in.:

 • wymiana produktu na nowy i wolny od wad;
 • naprawa produktu;
 • zwrot zapłaconej ceny;
 • zapewnienie innych usług.

Termin obowiązywania gwarancji także wynika z dokumentu gwarancyjnego i może trwać krócej lub dłużej, niż rękojmia - wszystko zależy od decyzji gwaranta.

Kim jest konsument?

Od 1 stycznia 2021 r. za konsumenta są rozumiane nie tylko osoby fizyczne, które kupują towary na własne cele, nie związane z ich działalnością gospodarczą. Nowelizacja ta poszerzyła zakres ochrony w ramach gwarancji i rękojmi na osoby, które wcześniej nie były uważane za konsumentów tj. osoby fizyczne - przedsiębiorców, które kupują produkty, niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą (pod warunkiem, że z treści umowy sprzedaży wynika, że nie ma ona dla tych przedsiębiorców charakteru zawodowego). Jest to więc zerwanie z fikcją profesjonalnej wiedzy i doświadczenia przedsiębiorcy, gdy w określonej sytuacji przedsiębiorca takowych nie posiada.

Zawodowy charakter jest ustalany w oparciu o przedmiot działalności gospodarczej, określony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - ustalenie, że przedsiębiorca kupuje towary na cele swojej działalności statutowej odbierze mu możliwość korzystania ze statusu konsumenta, w tym przepisów o gwarancji i rękojmi dla konsumentów, terminów reklamacyjnych (które są krótsze dla przedsiębiorców, nieuznanych za konsumentów w danej transakcji), będzie od niego wymagana należyta staranność profesjonalisty.


Jak korzystać z dokumentu?

Pierwszą czynnością, jaką konsument powinien zrobić w sytuacji wykrycia wady zakupionego produktu jest:

1. odszukanie paragonu lub innego dowodu zapłaty ceny;

2. znalezienie dokumentu gwarancyjnego - z tego dokumentu wynika, kto jest gwarantem, a więc do kogo należy wnieść reklamację, jaki jest termin gwarancji (czy nie jest już po terminie) oraz jakie żądania przysługują od gwaranta.

Następnie należy zastanowić się, która forma reklamacji - reklamacja w ramach rękojmi czy reklamacja w ramach gwarancji - jest korzystniejsza w danej sytuacji.

Jeśli dokument gwarancyjny nie zostanie odnaleziony, można reklamować produkt w ramach rękojmi.

Zawartość dokumentu:

W treści reklamacji powinny się znaleźć następujące elementy:

 • data złożenia reklamacji;
 • dane teleadresowe konsumenta i sprzedawcy lub gwaranta oraz ich imiona i nazwiska bądź nazwy firm;
 • opis produktu;
 • daty zakupu i stwierdzenia wady;
 • opis wady;
 • żądanie konsumenta np. prośba o wymianę produktu na nowy i wolny od wad, naprawę produktu, obniżenie ceny, (jeśli wada jest istotna) odstąpienie od umowy lub inne żądanie wynikające z dokumentu gwarancyjnego.

Nie ma wymogów ustawowych co do formy reklamacji, co oznacza, że może być ona złożona nawet ustnie. Jednakże ustna forma reklamacji może czasem powodować ryzyko dowodowe w zakresie faktu jej wniesienia. Wobec tego zaleca się sporządzenie reklamacji w formie pisemnej, która to forma jest bezpieczniejsza dla celów dowodowych. Zachowanie formy papierowej, oznacza w praktyce, że wniosek należy wydrukować i złożyć na nim odręczny podpis.

Niniejszy dokument składa się wraz z wadliwym produktem (wysyłką lub osobiście):

 • do sprzedawcy wraz z wadliwym produktem - w razie reklamacji w ramach rękojmi;
 • do sprzedawcy (który przekaże ją gwarantowi, jeśli nim nie jest) albo bezpośrednio do gwaranta (zgodnie z dokumentem gwarancyjnym, może to być producent, importer lub sam sprzedawca) - w razie reklamacji w ramach gwarancji.

Czy wiesz, że...

W przypadku wyboru reklamacji w ramach rękojmi, jeśli po upływie 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę reklamacji, nie udzieli on odpowiedzi, przyjmuje się, że sprzedawca uwzględnił reklamację zgodnie z żądaniem konsumenta. Nie dotyczy to żądania odstąpienia od umowy.


Podstawa prawna:

Możliwość reklamacji na podstawie rękojmi przedmiotu zakupionego wynika z art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Możliwość reklamacji w ramach gwarancji przedmiotu zakupionego wynika z art. 577 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Nowelizacja dotycząca przedsiębiorców - kupujących jest uregulowana w art. 556[4] oraz art. 556[5] Kodeksu Cywilnego. Nie stosuje się jej do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór