Wniosek do sądu o zatwierdzenie istotnych spraw dziecka Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek do sądu o zatwierdzenie istotnych spraw dziecka

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 13.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-4 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 13.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-4 strony

Wypełnij wzór

Wniosek o zatwierdzenie istotnych spraw dziecka to pismo procesowe o rozstrzygnięcie przez sąd istotnej sprawy dziecka, co do której rodzice nie mogli dojść do porozumienia. W tych sprawach są oni bowiem zobowiązani decydować wspólnie. Istotne sprawy dziecka to m.in. decyzje dotyczące:

 • imienia dziecka;
 • miejsca jego pobytu;
 • wyboru szkoły;
 • wyrobienia paszportu;
 • wyjazdu za granicę;
 • wyboru sposobu spędzenia wakacji;
 • zarządu majątkiem dziecka;
 • obywatelstwa;
 • leczenia dziecka itd.

Niniejszy wzór nie ma zastosowania w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem, jak też zmiany rozstrzygnięć w tym przedmiocie, które mogą być dokonane jedynie przez sąd. W tym celu należy wystąpić z osobnym pozwem do sądu, który zostanie rozpatrzony w innej procedurze, niż niniejszy wniosek. Do pozwu można dołączyć porozumienie rodzicielskie, dotyczące władzy rodzicielskiej, jeśli rodzicom udało się w tym względzie porozumieć polubownie.


Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek do sądu o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka to pismo procesowe, co oznacza, że powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

 • wskazanie sądu, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka;
 • wymienienie stron postępowania: Wnioskodawcy i Uczestnika, wraz z numerami PESEL i adresami zamieszkania;
 • żądanie ustalenia istotnej kwestii w sprawie dziecka;
 • uzasadnienie i wymienienie dowodów, jakie sąd może przeprowadzić na posiedzeniu;
 • podpis wnoszącego pismo;
 • wymienienie załączników.

Wniosek musi być sporządzony na piśmie, a więc zawierać własnoręczny podpis.

Należy przygotować tyle egzemplarzy, ile jest osób po stronie Uczestnika plus jeden egzemplarz dla sądu.

Wniosek składa się do sądu rodzinnego (sądu rejonowego), właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, uiszczając stosowną opłatę sądową: 100 zł. Opłatę należy uiścić przy wnoszeniu wniosku do sądu. Jeżeli brak miejsca zamieszkania i pobytu dziecka, właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Przygotowane egzemplarze wniosku należy następnie dostarczyć albo osobiście na biuro podawcze sądu, albo wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na adres sądu.

Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki formalne, sąd doręczy Uczestnikowi odpis wniosku, z załącznikami, i wyznaczy termin posiedzenia. Następnie, sąd wyznaczy posiedzenie, podczas którego zgromadzi materiał dowodowy: przesłucha strony, świadków, dopuści inne dowody, a następnie wyda postanowienie, co do istoty sprawy, które jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia. Jeśli ogłoszenia nie było, postanowienie staje się skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania.


Podstawa prawna:

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka wynika z art. 97 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór