Powrót do góry
Testament Wypełnij wzór

Testament

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 23.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 23.10.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Testament

Za pomocą testamentu można postanowić za życia, kto będzie dysponował majątkiem po śmierci testatora (spadkodawcy). W razie braku testamentu, spadek po zmarłym dziedziczy rodzina, według kolejności ustanowionej w kodeksie cywilnym. Testament umożliwia więc zmianę osób, które będą dziedziczyły spadek oraz zmianę podziału majątku, według woli spadkodawcy. W testamencie można powołać, a jednocześnie pozbawić możliwości otrzymania majątku przez te osoby, które chce testator. Majątek może uzyskać nawet koleżanka lub kolega spadkodawcy, jeśli spadkodawca tego sobie życzy i zapisze w testamencie (warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji prawdopodobnie pojawi się konieczność wypłacenia zachowku przez spadkobiercę).

Testator może w każdej chwili odwołać lub zmienić testament, a nawet sporządzić nowy. Wola zmiany testamentu musi być jednak zrozumiała. Najważniejszą zasadą przy interpretacji zapisów testamentowych jest zapewnienie możliwie najpełniejszego urzeczywistnienia woli testatora.


Zachowek:

Zachowek to część udziału, jaki osoby najbliższe spadkodawcy otrzymaliby z jego majątku, gdyby nie sporządził on testamentu, a więc gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego, według kolejności przewidzianej w kodeksie.

Zachowek wynosi połowę udziału, jaki przypadłby im z ustawy, gdyby nie było testamentu albo 2/3 udziału, jeśli są trwale niezdolni do pracy lub jeśli są małoletni. Jest wydany przez spadkobierców testamentowych na wniosek osoby uprawnionej.

Najbliższa rodzina testatora, uprawniona do zachowku to:

 • jego dzieci, wnuki lub prawnuki,
 • małżonek,
 • rodzice.

Rodzaje testamentów:

Istnieje kilka form testamentu:

 • testament zwykły, (czyli niniejszy wzór),
 • testament notarialny, czyli wyjawiona przed notariuszem wola rozrządzenia na wypadek śmierci, która jest spisana przez notariusza i wydana w formie odpisu. Testament musi być spisany w formie notarialnej np. gdy zawiera rozrządzenie dotyczące nieruchomości.
 • testament allograficzny, czyli wypowiedziany ustnie przez testatora w obecności dwóch świadków, przed: wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu lub gminy lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 • testament ustny, gdy występuje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo gdy szczególne okoliczności uniemożliwiają lub bardzo utrudniają sporządzenie testamentu zwykłego.
 • testament podróżny, czyli ustne oświadczenie ostatniej woli, złożone przed dowódcą statku lub jego zastępcą i dwoma innymi świadkami podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym.
 • testament wojskowy.


Jak stosować dokument?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie oświadczenia, które można zawrzeć w testamencie:

 • wydziedziczenie osób z najbliższej rodziny, które postępowały wobec testatora uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dopuściły się względem niego albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, lub uporczywie nie dopełniały względem niego obowiązków rodzinnych.

 • zapis konkretnych przedmiotów, wchodzących w skład majątku spadkowego, które będą wydane wskazanym osobom przez spadkobierców. Są to tak zwani zapisobiorcy. Nie mają oni praw do spadku, tak jak spadkobiercy. Otrzymują oni tylko konkretne przedmioty z majątku testatora.

 • polecenie wykonania czegoś przez spadkobiercę lub zapisobiorcę albo polecenie zaprzestania jakiegoś działania (np. polecenie opieki nad starszą osobą w rodzinie, polecenie kontynuowania nauki, polecenie zaprzestania nadużywania alkoholu itd.). Polecenie jest rozrządzeniem testamentowym, które nie może wiązać się z elementem majątkowym spadku.

 • wskazanie osoby/osób, które mogą dziedziczyć w razie, gdyby spadkobiercy powołani do dziedziczenia majątku testatora na podstawie niniejszego testamentu nie chcieli lub nie mogli dziedziczyć.

 • Odwołanie wcześniejszych dyspozycji dotyczących majątku po śmierci.

 • Deklaracja o rozeznaniu wagi swoich czynów, o pozostaniu w pełni władz umysłowych podczas sporządzania testamentu.

Testament należy przepisać na kartkę papieru, gdyż dla jego ważności wymaga się, aby był on spisany odręcznie. Następnie należy testament podpisać odręcznie.

Tak sporządzony testament należy przechowywać wraz z ważnymi dokumentami.

Dobrze jest poinformować przed śmiercią bliskie osoby, o sporządzeniu testamentu pisemnego oraz miejscu jego przechowywania. Po śmierci spadkodawcy, w trakcie procedury nabycia spadku przed sądem lub poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem, należy wyjawić fakt sporządzenia przez spadkodawcę testamentu oraz dostarczyć jego egzemplarz sędziemu prowadzącemu sprawę/notariuszowi.


Podstawa prawna:

Rozrządzenie na wypadek śmierci regulują przepisy art. 941 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Ponadto, należy pamiętać, że zastosowanie mają przepisy obowiązujące w chwili śmierci testatora. Jeśli po jego śmierci, a przed przeprowadzeniem postępowania spadkowego, przepisy zmieniły się, należy nadal stosować regulacje poprzednio obowiązujące.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór