Powrót do góry
Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko Wypełnij wzór

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 27.07.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Ocena 4,8 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 27.07.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-4 strony

Ocena: 4,8 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko to dokument, w którym osoba, otrzymująca alimenty, zasądzone wyrokiem sądowym, prosi sąd o ich podwyższenie, z powodu konkretnej zmiany sytuacji np. istotnego zwiększenia się jej usprawiedliwionych potrzeb, istotnego zwiększenia się możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, płacącej alimenty, istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza itd. Zmiana wyroku zasądzającego alimenty jest możliwa w razie zmiany stosunków. Dokument dotyczy jedynie podwyższenia alimentów od rodziców na dzieci. Podobny dokument dla innej kategorii osób np. podwyższenie alimentów od byłego małżonka, podwyższenie alimentów od krewnego jest w trakcie tworzenia i będzie niedługo dostępny na stronie internetowej.

Czy wiesz, że...

Alimenty
to obligatoryjne świadczenia (zwykle w formie pieniężnej) na rzecz innej osoby prywatnej (np. dziecka od rodziców), często zasądzane wyrokiem sądowym. Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów, a także od uzasadnionych potrzeb osoby, której alimenty się należą. Alimenty na dziecko to pieniądze, które powinny pomóc w jego utrzymaniu i wychowaniu i należą się przede wszystkim na jego bieżące utrzymanie.

Powód to osoba otrzymująca alimenty od rodzica lub innego opiekuna prawnego, która wnosi o ich podwyższenie. Jeśli Powód nie jest pełnoletni, w jego imieniu występuje rodzic lub inny opiekun prawny.

Pozwany to rodzic lub inny opiekun prawny, zobowiązany do płacenia alimentów.

Jak korzystać z dokumentu?

Wniesienie pozwu do sądu powinno zostać poprzedzone próbą ugodowego załatwienia sporu z drugą stroną konfliktu - w tym celu można skorzystać z zawezwania do próby ugodowej. Innym sposobem pozasądowego rozstrzygnięcia sporu jest mediacja lub zawarcie ugody alimentacyjnej.


Pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu;
 • oznaczenie stron postępowania;
 • żądanie podwyższenie alimentów;
 • wniosek o zabezpieczenie podwyższonych alimentów (obowiązek płacenia podwyższonych alimentów od Pozwanego, jeszcze w trakcie postępowania sądowego);
 • opis zmiany sytuacji, wymagającej podwyższenie alimentów;
 • (ewentualnie) informację o dochodach Powoda;
 • podpis Powoda;
 • załączniki.

Do pozwu należy dołączyć następujące załączniki:

 • drugi egzemplarz tego samego pozwu (tzw. "odpis pozwu") wraz ze wszystkimi załącznikami, który sąd przekaże drugiej stronie;
 • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o mediację lub inny dowód tego, że strona starała się rozstrzygnąć spór polubownie (w dwóch egzemplarzach);
 • rachunki, faktury i inne dowody wzrostu płatności (każdy w dwóch egzemplarzach);
 • (ewentualnie) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz deklarację podatkową (jeśli Powód wnosi o przyznanie mu adwokata lub radcy prawnego z urzędu).

Pozew należy podpisać i wysłać do sądu, wraz z załącznikami, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożyć w biurze podawczym sądu. Jeśli Powód nie jest pełnoletni, w jego imieniu występuje rodzic lub inny opiekun prawny - to on podpisuje pozew i występuje w imieniu dziecka w sądzie. Jeśli Powód jest pełnoletni, działa osobiście - to on podpisuje pozew i występuje w sądzie samodzielnie. W obu sytuacjach możliwe jest zastępstwo procesowe przez upoważnionego adwokata lub radcę prawnego.

Pozew wysyła się według wyboru Powoda, albo do sądu rejonowego w mieście zamieszkania Pozwanego albo, jeśli Powód tak woli, do sądu rejonowego w mieście zamieszkania Powoda (przemienna właściwość sądu). Jeśli sąd stwierdzi braki w pozwie, wezwie Powoda do ich uzupełnienia w przewidzianym terminie. Brak uzupełnienia braków oznacza, że sąd nie będzie dalej zajmował się sprawą, gdyż pozew ulegnie odrzuceniu. Jeśli sąd stwierdzi, że pozew jest kompletny, nada bieg sprawie, wezwie strony i świadków na rozprawę, wysłucha wszystkich, przeprowadzi inne dowody, a następnie wyda wyrok.

Czy wiesz, że...

Pozew w zakresie roszczeń alimentacyjnych (w tym roszczenia o podwyższenie alimentów) jest zwolniony od opłaty sądowej od pozwu.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd może uznać, że Powód ma rację, wówczas zasądza od Pozwanego podwyższoną kwotę alimentów (nie zawsze będzie to kwota wskazana w pozwie). Sąd może również uznać, że Powodowi nie należą się wyższe alimenty - wówczas oddali pozew, a Powodowi przysługuje możliwość wniesienia apelacji od wyroku, o czym sąd go pouczy w treści wyroku.

Czy wiesz, że...

Jeśli Pozwany zalega z płatnością co najmniej 3 rat alimentów, można wnieść zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.


Podstawa prawna

Uprawniony do alimentów może wystąpić z pozwem o podwyższenie zasądzonych alimentów, na podstawie art. 138 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Istotna zmiana siły nabywczej pieniądza (art. 358[1] § 3 KC) stanowi podstawę do dochodzenia podwyższenia wysokości zasądzonych alimentów, na podstawie art. 138 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Właściwość przemienna sądu w sprawach o podwyższenie alimentów wynika z art. 32 w zw. z art. 31 par. 1 w zb. z art. 27 par. 1 i nast. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach o podwyższenie alimentów wynika z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór