Powrót do góry
Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji Wypełnij wzór

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 22.10.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 4,6 - 7 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 22.10.2019

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,6 - 7 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji to dokument umożliwiający zawiadomienie o uchylaniu od płatności alimentów, co najmniej za 3 raty (np. 3 miesiące), który zawiera prośbę o ukaranie osoby, która uchyla się od swojego obowiązku płacenia alimentów (dalej: Podejrzany) na rzecz osoby uprawnionej do ich otrzymywania. Jest to możliwe wówczas, jeśli obowiązek płacenia alimentów został już orzeczony tj. wcześniej sąd cywilny wydał wyrok, w którym zasądził od osoby konieczność płacenia alimentów lub jeśli strony porozumiały się w tym zakresie w inny sposób np. zawierając ugodę.


Alimenty:

Alimenty są to pieniądze, które podejrzany jest obowiązany płacić osobie uprawnionej do alimentów (np. swojemu dziecku, żonie itd.), które zostały przyznane osobie uprawnionej na podstawie wyroku (np. wyroku rozwodowego, wyroku zasądzającego alimenty lub innego), ugody sądowej lub innego aktu i które mają pomóc uprawnionemu w utrzymaniu się, a osobie małoletniej także w wychowaniu. Są to niezbędne środki do życia, zasądzone do płacenia przez podejrzanego. Brak płacenia alimentów oznacza, że podejrzany popełnia przestępstwo, gdyż naraża osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.


Warunki skazania za przestępstwo niealimentacji:

Aby skazać osobę niepłacącą alimentów, muszą łącznie nastąpić następujące sytuacje:

  • został wcześniej wydany wyrok sądu przyznający alimenty np. wyrok sądowy, ugoda itd.;
  • podejrzany zalega z płatnością alimentów za co najmniej 3 raty (np. 3 miesiące);
  • ktoś powinien zawiadomić Policję lub Prokuraturę o braku płatności i konieczności skazania podejrzanego.

Konieczność zawiadomienia (przestępstwo wnioskowe):

Uchylanie się od płacenia alimentów tj. uchylanie się od wykonania obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie swego krewnego, wobec którego jest ustanowiony obowiązek alimentacyjny jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, bądź organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Prokuratura czy Policja nie może zatem ścigać dłużnika alimentacyjnego, jeśli uprawniony nie złoży skutecznego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Można również zawiadomić o popełnieniu przestępstwa niealimentacji na Komisariacie Policji. Wówczas policjant odbierze od zawiadamiającego ustne zeznania, które spisze w protokole.

Wcześniejsze zawiadomienia o przestępstwie niealimentacji:

Nawet jeśli osoba już wcześniej zgłaszała takie przestępstwo na Policji lub do Prokuratury, ale postępowanie zostało umorzone, gdyż oskarżyciel nie zdołał udowodnić uporczywości niepłacenia alimentów (wystarczyła mała kwota co jakiś czas, na konto uprawnionego do alimentów, żeby uporczywości nie było), zasadne jest skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji na nowo, ze względu na korzystne zmiany przepisów prawa w zakresie definicji tego przestępstwa.

Wcześniej, ze względu na definicję przestępstwa niealimentacji, trzeba było dowodzić uporczywość niepłacenia alimentów. Obecnie ta przeszkoda odpadła i jedyne co składa się na definicję tego przestępstwa, to brak wpłat za co najmniej 3 raty alimentów (np. 3 miesiące, jeśli alimenty zostały zasądzone w miesięcznych ratach).

Postępowania karne, które nie zakończyły się wyrokiem, ale zostały umorzone z powodu braku dowodów lub niewystarczających dowodów aby skazać podejrzanego, można więc rozpocząć na nowo.

Jednak jeśli jakaś sprawa zakończyła się już wyrokiem skazującym, nie można już występować o ukaranie za niepłacenie alimentów za ten okres, bo w tym zakresie sprawa została już przesądzona (powaga rzeczy osądzonych).

Jak stosować dokument?

W pierwszej kolejności należy postarać się o ustanowienie prawa do uzyskiwania alimentów tzw. zasądzenie alimentów przez sąd. W tym celu należy wnieść pozew o alimenty do sądu cywilnego o zasądzenie należnych alimentów.

Gdy sąd przyzna uprawnionemu alimenty, a zobowiązany do płacenia alimentów nie reguluje ich, albo reguluje rzadko i nieregularnie, można wszcząć postępowanie karne, wnosząc zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Przestępstwo to popełnia tylko taka osoba, która może wykonać obowiązek alimentacyjny, ale tego nie robi, mimo realnych możliwości.

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji należy wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię wyroku sądu lub innego dokumentu, który przyznał uprawnionemu alimenty. Można również dołączyć inne załączniki, jeśli pomogą one w sprawie.

Następnie należy wysłać zawiadomienie do prokuratury w mieście swojego zamieszkania bądź tej, która znajduje się najbliżej miasta zamieszkania zawiadamiającego.


Darmowa pomoc prawna:

W każdym mieście, zwykle w budynku urzędu miasta, adwokaci lub radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które nie mają środków do życia, kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, małoletnich osób do 26 roku życia.

Podstawa prawna:

Przestępstwo niealimentacji jest uregulowane w art. 209 Kodeksu Karnego.

Możliwość wniesienia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wynika ze zbiegu art. 325 par. 2 w zb. z art. 303 Kodeksu Postępowania Karnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór