Powrót do góry
Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji Wypełnij wzór

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 20.07.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 4,7 - 77 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 20.07.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 4,7 - 77 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji to dokument, który zawiera prośbę o ukaranie osoby, uchylającej się od swojego obowiązku, płacenia alimentów za co najmniej 3 raty (np. 3 miesiące), na rzecz osoby uprawnionej do ich otrzymywania. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy obowiązek płacenia alimentów został już orzeczony tj. wcześniej sąd cywilny wydał wyrok zasądzający od osoby konieczność płacenia alimentów lub jeśli strony porozumiały się w inny sposób, np. zawierając umowę lub ugodę alimentacyjną.

Czy wiesz, że...

Dłużnik alimentacyjny będzie dla celów niniejszego dokumentu nazywany dalej: "podejrzanym", zaś osoba, której przysługują alimenty będzie dalej nazywana: "pokrzywdzonym".


Alimenty:

Alimenty są to pieniądze, które podejrzany jest obowiązany płacić pokrzywdzonemu (np. swojemu dziecku, żonie itd.). Alimenty przysługują:

  • na podstawie wyroku (np. wyroku rozwodowego, wyroku zasądzającego alimenty lub innego);
  • ugody sądowej;
  • innego aktu (umowy, ugody innej niż sądowa).

Alimenty mają na celu zapewnić część środków na utrzymanie osobie do nich uprawnionej i dostarczyć środków na wychowanie (jeśli dotyczą małoletniego). Są to środki niezbędne do życia, które należą się od podejrzanego. Uchylanie się od płacenia alimentów (co najmniej 3 rat) jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa, gdyż naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.


Warunki skazania za przestępstwo niealimentacji:

Aby skazać osobę niepłacącą alimentów, muszą być łącznie spełnione następujące sytuacje:

1. strony zawarły umowę lub ugodę alimentacyjną lub sąd wydał orzeczenie przyznające alimenty;

2. podejrzany zalega z płatnością alimentów za co najmniej 3 raty (np. 3 miesiące);

3. zawiadomiono Policję lub Prokuraturę o braku płatności i konieczności skazania podejrzanego.

Konieczność zawiadomienia (przestępstwo wnioskowe):

Uchylanie się od wykonania obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie swego krewnego, wobec którego jest ustanowiony obowiązek alimentacyjny jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, bądź organu pomocy społecznej lub organu, podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Prokuratura czy Policja nie może zatem ścigać dłużnika alimentacyjnego, jeśli uprawniony nie złoży skutecznego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

O przestępstwie tym można zawiadomić policję osobiście, na komisariacie policji, co zostanie odnotowane w spisanym protokole. Zamiast jednak składać zawiadomienie na komisariacie, pokrzywdzony może również wysłać zawiadomienie do prokuratury o spełnieniu przesłanek przestępstwa niealimentacji.

Wcześniejsze zawiadomienia o przestępstwie niealimentacji:

Przepisy, dotyczące przestępstwa niealimentacji uległy zmianie na korzyść pokrzywdzonego. Wcześniej, aby możliwe było skazanie podejrzanego za to przestępstwo, trzeba było wykazać "uporczywość niepłacenia alimentów", co często okazywało się niemożliwe, gdyż wystarczyła mała kwota co jakiś czas, na konto uprawnionego do alimentów, żeby uporczywość nie była spełniona. W wyniku takiej definicji przestępstwa, wiele postępowań była umarzana. Nowa definicja przestępstwa niealimentacji nie zawiera kryterium uporczywości, wskazując zamiast tego brak opłacenia przez podejrzanego co najmniej 3 rat alimentów. Jeśli kryterium 3 rat zostało spełnione, sąd będzie miał podstawę skazać podejrzanego za to przestępstwo.

Postępowania karne, które nie zakończyły się wyrokiem, ale zostały umorzone z powodu braku dowodów lub niewystarczających dowodów aby skazać podejrzanego, można więc rozpocząć na nowo, w wyniku zmiany definicji tego przestępstwa i po ponownym zawiadomieniu organów ścigania (policji lub prokuratury).

Jednak jeśli sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym, nie można już występować o ukaranie za niepłacenie alimentów za ten okres, ponieważ w tym zakresie sprawa została już przesądzona (powaga rzeczy osądzonych).

Jak korzystać z dokumentu?

W pierwszej kolejności należy postarać się o ustanowienie prawa do uzyskiwania alimentów tj. zasądzenie alimentów przez sąd lub zawrzeć z podejrzanym umowę o alimenty (w obecnym stanie prawnym nie ma już wątpliwości, że jakakolwiek umowa, której treścią jest zobowiązanie alimentacyjne objęte zostało ochroną z art. 209 Kodeksu Karnego, które reguluje przestępstwo niealimentacji). W celu sądowego zasądzenia alimentów należy wnieść pozew o alimenty do sądu cywilnego o ich zasądzenie bądź wypracować ugodę alimentacyjną np. w formie mediacji.

Gdy alimenty zostaną przyznane przez sąd lub w formie umowy alimentacyjnej lub ugody, a zobowiązany do ich płacenia nie reguluje alimentów, albo płaci je rzadko i nieregularnie, można wszcząć postępowanie karne, wnosząc zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Przestępstwo to popełnia tylko taka osoba, która może wykonać obowiązek alimentacyjny, ale tego nie robi, mimo realnych możliwości.

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji należy wypełnić i wydrukować w dwóch egzemplarzach (drugi egzemplarz tzw. odpis zostanie przekazany podejrzanemu), a następnie podpisać. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię wyroku sądu lub innego dokumentu, który przyznał uprawnionemu alimenty, również w dwóch egzemplarzach. Można też dołączyć inne załączniki według uznania, jeśli pomogą one w sprawie. Następnie należy wysłać zawiadomienie do prokuratury w mieście swojego zamieszkania.


Darmowa pomoc prawna:

W każdym mieście, zwykle w budynku urzędu miasta, adwokaci lub radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które nie mają środków do życia, kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, małoletnich osób do 26 roku życia.

Podstawa prawna:

Przestępstwo niealimentacji jest uregulowane w art. 209 Kodeksu Karnego.

Możliwość wniesienia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wynika ze zbiegu art. 325a par. 2 w zw. z art. 303 i art. 12 Kodeksu Postępowania Karnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór