Powrót do góry
Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu karnego Wypełnij wzór

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu karnego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 23.07.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 4,7 - 10 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 23.07.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,7 - 10 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu karnego

Odpowiedź na wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka na rozprawę karną umożliwia usprawiedliwienie niemożności stawiennictwa na wyznaczonej przez sąd rozprawie, ze względu na kalectwo, poważną chorobę, inne, poważne trudności bądź znaczną odległość sądu wzywającego, od miejsca zamieszkania wezwanego, a nawet zamieszkiwanie na stałe w innym kraju niż Polska. Co do zasady istnieje obowiązek stawiennictwa na rozprawie, a nieobecność może powodować nałożenie przez sąd kary pieniężnej, a nawet przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawę przez policję. Usprawiedliwienie musi być więc kompleksowe i przekonujące. Powody niemożności niestawiennictwa, nie mogą być błahe. To sąd bowiem decyduje, czy usprawiedliwienie jest dostateczne czy nie.

Jak odróżnić czy wezwanie dotyczy sprawy karnej czy cywilnej lub gospodarczej?

Wezwanie dotyczy sprawy karnej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "wydział karny""oskarżony". Wezwanie dotyczy sprawy cywilnej lub gospodarczej, z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "pozwany", "powód", "ubezpieczony", "organ rentowy". W sprawach cywilnych, gospodarczych, spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych należy stosować dokument odpowiedni dla postępowań cywilnych lub gospodarczych.

Istnieje również wyjątkowo możliwość przeprowadzenia dowodu na odległość przy użyciu urządzeń technicznych, pozwalających na dokonanie tej czynności, o czym postanawia sąd. Przesłuchanie w tym trybie należy uznać za sytuację wyjątkową, a więc dopuszczalną w ściśle określonych przypadkach, tj. gdy niezasadne albo nawet niemożliwe jest przesłuchanie w trybie zwykłym. Uzasadnieniem mogą być np. choroba, kalectwo, ale też inne powody, wskazujące na zasadność takiej decyzji, w tym ekonomia procesowa (przyspieszenie postępowania, redukcja kosztów prowadzenia postępowania itp.).

Jak korzystać z dokumentu?

Odpowiedź na wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka należy wysłać niezwłocznie, po jego otrzymaniu. Sąd bowiem stara się prowadzić postępowanie dowodowe tak szybko, jak to możliwe. Zawinione zwlekanie z odpowiedzią dotyczącą usprawiedliwienia niemożności stawiennictwa, zwykle przewleka sądowe postępowanie karne. Ponadto, brak usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie to ryzyko uzyskania kary pieniężnej, która może wynosić nawet 3 000 zł bądź ryzyko przymusowego doprowadzenia przez policję.

W sytuacji kalectwa, choroby bądź innych poważnych trudności, należy wnosić o możliwość przesłuchania świadka w miejscu jego zamieszkania. W sytuacji choroby, należy również postarać się o usprawiedliwienie nieobecności przez lekarza sądowego. W sytuacji natomiast znacznej odległości od siedziby sądu, należy wnosić o możliwość przesłuchania świadka w ramach tzw. pomocy prawnej przez inny sąd, który znajduje się bliżej miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej na świadka. Osoba nie musi wskazywać adresu sądu, który znajduje się najbliżej niej. To sąd prowadzący sprawę, ustali sąd znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania osoby wezwanej na świadka.

Stałe miejsce zamieszkania za granicą: Jeśli osoba wezwana na świadka mieszka za granicą, może wnioskować o przesłuchanie jej przez konsula w Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej, znajdującym się najbliżej jej miejsca zamieszkania. Dobrze jest wówczas wskazać sądowi adres konsulatu, a także wskazać, jaka jest odległość (w km) od sądu, który wysłał świadkowi wezwanie. Przesłuchanie w konsulacie jest dobrowolne. Konsul nie dysponuje środkami przymusu, aby zmusić świadka do złożenia zeznań. Ponadto, świadek nie może być reprezentowany przed konsulem przez żadnego pełnomocnika, nawet swojego adwokata. Może tylko złożyć zeznania osobiście i bez obecności osób dodatkowych. Świadek musi obowiązkowo posiadać polski dokument tożsamości (zagraniczne dokumenty tożsamości nie są akceptowane w polskim konsulacie).

Wniosek zawiera:

  • oznaczenie świadka;
  • oznaczenie sądu, wzywającego do stawiennictwa;
  • oznaczenie sprawy, której dotyczy wezwanie;
  • osnowę wniosku o przesłuchanie świadka w innym miejscu, niż siedziba sądu;
  • wniosek o przeprowadzenie dowodu przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przesłuchanie na odległość;
  • uzasadnienie wniosku;
  • podpis świadka;
  • załączniki, stanowiące uzasadnienie wniosku.

Dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie. Tak sporządzony dokument należy wysłać sądowi, który wezwał osobę w charakterze świadka na wyznaczoną rozprawę, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania oświadczenia.


Podstawa prawna:

Możliwość usprawiedliwienia nieobecności z powodu kalectwa, choroby lub innej ważnej przyczyny oraz wnioskowania o przesłuchanie w charakterze świadka w miejscu zamieszkania wynika z art. 177 par. 2 Kodeksu Postępowania Karnego.

Możliwość usprawiedliwienia nieobecności z powodu znacznej odległości od siedziby sądu oraz wnioskowanie o przesłuchanie przez sąd znajdujący się bliżej miejsca zamieszkania osoby wezwanej na świadka wynika z art. 396 par. 2 Kodeksu Postępowania Karnego.

Możliwość przesłuchania świadka mieszkającego na stałe za granicą, w konsulacie polskim, reguluje art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo konsularne.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór