Umowa podnajmu lokalu Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa podnajmu lokalu

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 20.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron5-8 stron
4,9 - 5 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 20.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 5-8 stron

Ocena: 4,9 - 5 głosów

Wypełnij wzór

Umowa podnajmu lokalu lub jego części to dokument, który służy określeniu wzajemnych praw i obowiązków osoby, która chce podnająć lokal lub jego część np. jeden pokój w mieszkaniu, wynajmowany przez najemcę, a więc osobę, która wynajmuje lokal od jego właściciela, na podstawie umowy najmu. Podnajem to oddanie nieruchomości w dalszy najem. Najemca może, rzecz najętą (np. lokal, pomieszczenie w lokalu), oddać w całości lub w części, osobie trzeciej (podnajemcy), do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa najmu mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy podnajemcy, zarówno najemca, jak i podnajemca są odpowiedzialni, względem wynajmującego (właściciela lokalu) za to, że rzecz najęta będzie używana, zgodnie z obowiązkami, wynikającymi z umowy najmu (art. 668 par. 1 Kodeksu Cywilnego).

Najemca to osoba, która wynajmuje lokal od jego właściciela i w ramach niniejszej umowy będzie podnajmować podnajemcy ten lokalu lub jego część.

Podnajemca to osoba, biorąca w podnajem, od najemcy, wynajmowany lokal lub jego część.

Kaucja

Umowa może przewidywać konieczność zapłacenia przez podnajemcę kaucji, a więc zabezpieczenia umowy, w razie ewentualnych roszczeń z tytułu podnajmu. Kaucja zostaje zwrócona podnajemcy, po wygaśnięciu umowy podnajmu. Jeśli, po zakończeniu umowy podnajmu, strony zauważyłyby, że podnajmowany lokal (lub jego część) ma jakieś widoczne szkody, które nie wynikają z normalnej eksploatacji lub podnajemca nie uiścił wszystkich, wymaganych opłat, za użytkowanie pomieszczenia, w okresie trwania umowy, najemca może potrącić z kaucji wymaganą sumę pieniędzy. Wysokość kaucji nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za lokal.


Inne opłaty eksploatacyjne:

Strony mogą się także umówić, że poza czynszem, podnajemca będzie regulować także inne opłaty eksploatacyjne za podnajem lokalu lub jego części np.

 • czynsz administracyjny należny Wspólnocie Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej;
 • opłaty za zużycie wody;
 • opłaty za zużycie energii elektrycznej;
 • opłaty za zużycie gazu;
 • opłaty za utylizację odpadów;
 • inne opłaty.

Warunki umowy podnajmu:

Umowa może być zawarta:

 • na czas określony - wówczas umowa podnajmu wygasa automatycznie, z upływem okresu, na jaki została zawarta;
 • na czas nieokreślony - wówczas umowa podnajmu wygasa na skutek wypowiedzenia, przez jedną ze stron.

Strony mogą również postanowić, w umowie, że może być ona wypowiedziana przed terminem, na jaki została zawarta. Jeśli takiego zapisu nie ma, w umowie zawartej na czas określony, wówczas przepisy prawa stanowią, że umowa ta nie może być wypowiedziana, przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

Strony mogą także rozwiązać umowę podnajmu, bez zachowania okresów wypowiedzenia, w następujących sytuacjach:

 • gdy podnajemca korzysta z lokalu w sposób niezgodny z treścią umowy np. powodując zniszczenia, przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia;
 • gdy podnajemca, poprzez swoje niewłaściwe zachowanie, czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym;
 • gdy podnajemca zalega z wnoszeniem rat za czynsz przez kilka, ustalonych w umowie, okresów płatności;
 • gdy najemca nie uzyskał wymaganej zgody na podnajem lub oddanie lokalu w bezpłatne używanie, a mimo to podnajmuje lokal lub oddał lokal w bezpłatne używanie osobie trzeciej;
 • (w razie lokalu użytkowego) gdy podnajemca nie uzyskał wymaganych przepisami prawa odpowiednich koncesji, zezwoleń, uzgodnień lub innych decyzji i zgód, wydanych przez właściwe władze, które pozwalałyby mu prowadzić określoną działalność w lokalu;
 • gdy wynajmujący lub najemca uniemożliwiają podnajemcy korzystanie z lokalu;
 • gdy podnajemca narusza lub naruszył istotne postanowienia umowy;
 • gdy wynajmujący sprzeciwił się podnajmowaniu lokalu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej;
 • jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jak korzystać z umowy?

Umowa podnajmu lokalu powinna być zawarta na piśmie, jeśli jest przewidziana na okres dłuższy, niż 1 rok. Zawarcie ustnej umowy, na okres krótszy, niż rok, jest dopuszczalne, jednakże, z ostrożności i dbałości o swoje interesy, strony często zawierają umowy podnajmu, na piśmie. Umowę należy więc wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać odręcznie, przez obie strony umowy: najemcę i podnajemcę. Każda ze stron powinna zachować jeden egzemplarz podpisanej umowy.

Przed przekazaniem kluczy podnajemcy, zaleca się sporządzić protokół zdawczo - odbiorczy. Protokół zawiera stan ogólny lokalu, jego wyposażenie, stan liczników, określa stan techniczny i stopień zużycia instalacji i urządzeń, znajdujących się w nieruchomości, w dniu wydania lokalu, jak też potwierdza fakt przekazania lokalu drugiej stronie umowy (podnajemcy), a po zakończeniu umowy podnajmu kolejny protokół zdawczo - odbiorczy będzie potwierdzał fakt przekazania lokalu oddającemu w podnajem (najemcy). Protokół stanowi również podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu. Jest on podstawą dla przejmującego lokal, do ubiegania się o ewentualne roszczenia.

Umowa zawiera:

 • oznaczenie najemcy i podnajemcy;
 • wskazanie przedmiotu umowy tj. podnajmu sprecyzowanego lokalu lub jego części;
 • opis wyposażenia lokalu;
 • wysokość czynszu oraz inne wymagane opłaty eksploatacyjne np. opłaty za energię elektryczną itd.;
 • konieczność wniesienia kaucji;
 • czas trwania umowy;
 • określenie praw i obowiązków stron umowy np. brak prawa do podnajmowania lokalu osobom trzecim;
 • obowiązki dokonywania napraw;
 • podpisy stron.


Podstawa prawna:

Umowa podnajmu lokalu lub jego części wynika z art. 668 par. 1 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór