Zgoda właściciela innego lokalu na przyjęcie najemcy po zakończeniu najmu okazjonalnego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zgoda właściciela innego lokalu na przyjęcie najemcy po zakończeniu najmu okazjonalnego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 17.02.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
5 - 4 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 17.02.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 5 - 4 głosy

Wypełnij wzór

Oświadczenie właściciela innego lokalu po egzekucji z najmu okazjonalnego to dokument, który stanowi 1 z 3 obowiązkowych załączników do umowy najmu okazjonalnego. W dokumencie tym właściciel innego lokalu wyraża zgodę na przyjęcie najemcy do swojego lokalu, w razie gdyby najemca musiał opuścić wynajmowany lokal w wyniku egzekucji. Załączniki do umowy najmu okazjonalnego pozwalają przyspieszyć egzekucję obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu w taki sposób, że komornik nie musi szukać lokalu, do którego najemca będzie eksmitowany po zakończeniu najmu okazjonalnego.

Egzekucja następuje wówczas, gdy najemca, mimo zakończenia lub wygaśnięcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, nie opróżnia lokalu i nie wydaje go dobrowolnie wynajmującemu, mimo wezwania. Dokument dotyczy tylko lokali, wynajętych w ramach umowy najmu okazjonalnego.


Umowa najmu okazjonalnego:

Umowa najmu okazjonalnego chroni właścicieli wynajmowanych mieszkań przed nieuczciwymi najemcami. Najem okazjonalny to zabezpieczenie, które znacznie przyspiesza proces eksmisyjny, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze, nerwy i odzyskać mieszkanie. Jest to najem lokalu w celach mieszkaniowych, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Jest on możliwy wobec osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Oznacza to, że obie strony umowy najmu okazjonalnego są osobami fizycznymi (jednostką).

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego generuje obowiązek jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego. Dzięki załączonym do umowy oświadczeniom najemcy i właściciela innego lokalu (w razie eksmisji), możliwa będzie w przyszłości szybka egzekucja w razie gdyby najemca nie chciał opróżnić i wydać lokalu po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego. Najem okazjonalny należy odróżnić od standardowego najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego, który regulują przepisy kodeksu cywilnego. Należy go również odróżnić od najmu instytucjonalnego, który dokonuje się w ramach prowadzenia przez wynajmującego działalności gospodarczej.

Inne załączniki do umowy najmu okazjonalnego:

Poza niniejszym oświadczeniem właściciela innego lokalu, wyrażającym zgodę na zamieszkanie w razie egzekucji najemcy z wynajmowanego lokalu (1), do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

Brak powyższych 3 oświadczeń sprawi, że umowa najmu okazjonalnego będzie niewiążąca.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument może być sporządzony w dowolnej formie - chyba że wynajmujący zażyczy sobie oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. W razie braku żądania przez wynajmującego sporządzenia niniejszego dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, dokument może być sporządzony nawet w formie dokumentowej.

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym oznacza, że autor dokumentu, po jego sporządzeniu, powinien go wydrukować, a następnie złożyć podpis pod dokumentem w obecności urzędnika państwowego (zwykle notariusza), który poświadczy na dokumencie, że podpis został złożony w jego obecności.

Treść oświadczenia woli dokumentu w formie dokumentowej powinna być możliwa do odczytania w swobodny sposób. Ponadto, jako nośnik informacji dokument powinien wskazywać, kto składa oświadczenie. Forma dokumentowa dopuszcza sporządzenie oświadczenia w postaci: wiadomości e-mail, wiadomości sms, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego itd.

Dokument ten stanowi obowiązkowy załącznik do umowy najmu okazjonalnego. Dokument może być sporządzony przed zawarciem umowy najmu okazjonalnego, aby mógł zostać dołączony do umowy, w dniu jej zawierania. Wynajmujący będzie mógł posłużyć się niniejszym dokumentem w razie braku dobrowolnego opróżnienia lokalu przez najemcę po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego lub jej wygaśnięciu.

Dokument zawiera co najmniej:

  • adres innego lokalu, do którego najemca przeprowadzi się, w razie ewentualnej egzekucji;
  • dane osobowe najemcy;
  • dane osobowe wynajmującego;
  • dane osobowe właściciela innego lokalu;
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego;
  • podstawa prawna;
  • podpis właściciela innego lokalu.

Opróżnienie lokalu w ramach postępowania egzekucyjnego:

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel wynajmowanego lokalu doręcza najemcy wezwanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie, opatrzonym urzędowo poświadczonym przez notariusza podpisem właściciela. Wezwanie opróżnienia lokalu wyznacza dodatkowy termin na opróżnienie lokalu, co najmniej 7 dni, od dnia otrzymania wezwania przez najemcę.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu, wynajmujący składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Po uzyskaniu klauzuli sądowej, wynajmujący składa wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu przez najemcę, załączając do wniosku akt własności lokalu, wezwanie do opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego nadania najemcy, umowę najmu okazjonalnego wraz z oświadczeniami załączonymi do tej umowy oraz potwierdzenie zgłoszenia najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego. Wszczęte postępowanie egzekucyjne doprowadzi do opróżnienia wynajmowanego lokalu i umieszczenia najemcy, wraz z jego dobytkiem, w mieszkaniu właściciela innego lokalu, który zadeklarował w niniejszym oświadczeniu gotowość przyjęcia najemcy do swojego lokalu.


Podstawa prawna:

Oświadczenie właściciela innego lokalu po egzekucji z najmu okazjonalnego wynika z art. 19a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór