Powrót do góry
Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego Wypełnij wzór

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 02.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Ocena 4,5 - 14 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 02.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,5 - 14 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego to dokument, w którym właściciel wynajmowanego lokalu (wynajmujący) informuje urząd skarbowy o zawarciu umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący dysponuje 14-dniowym terminem od daty rozpoczęcia najmu na jej zgłoszenie. Brak tego zgłoszenia może pociągnąć za sobą sankcje karno - podatkowe oraz może uniemożliwić ewentualną egzekucję obowiązku opuszczenia lokalu przez najemcę, w sytuacji, gdyby ociągałby się ze zwrotem najmowanego lokalu po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego. Dowód zgłoszenia tej umowy naczelnikowi urzędu skarbowego stanowi bowiem obowiązkowy załącznik wniosku do komornika o przeprowadzenie egzekucji.

Zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje się wyłącznie w razie zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Zawarcie zwykłej umowy najmu (którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego) lub najmu instytucjonalnego (zawartego w ramach działalności gospodarczej wynajmującego), nie generuje bowiem obowiązku zgłoszenia zawarcia umowy - wówczas wynajmujący zgłasza następczo jedynie osiągane przychody z najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego, poza zgłoszeniem zawarcia umowy, również generuje obowiązek zgłaszania następczo uzyskiwania przychodu z najmu okazjonalnego (tak jak przy zwykłej umowie najmu) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód.


Konieczność spełnienia wymagań umowy najmu okazjonalnego:

Umowa najmu okazjonalnego chroni właścicieli wynajmowanych mieszkań przed nieuczciwymi najemcami. Najem okazjonalny to zabezpieczenie, które znacznie przyspiesza proces eksmisyjny, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze, nerwy i odzyskać mieszkanie. Dzięki załączonym do umowy oświadczeniom:

1) oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

2) oświadczenie najemcy, wskazujące inny lokal, do którego mógłby on się wprowadzić w razie egzekucji;

3) oświadczenie właściciela innego lokalu, w razie egzekucji;

możliwa będzie w przyszłości szybka egzekucja najemcy, ociągającego się ze zwrotem lokalu jego właścicielowi, po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego.

Aby zgłoszenie do urzędu skarbowego umowy najmu okazjonalnego było skuteczne należy wykazać, że zostały spełnione następujące przesłanki:

1) została zawarta umowa najmu okazjonalnego między właścicielem lokalu (wynajmującym) a najemcą (art. 19a ust. 1 ustawy);

2) właściciel lokalu jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali (art. 19a ust. 1 ustawy);

3) umowa została zawarta w formie pisemnej (art. 19a ust. 6 ustawy);

4) umowa została zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat (art. 19a ust. 1 ustawy);

5) umowa dotyczy lokalu mieszkalnego (art. 19a ust. 1 ustawy);

6) do umowy dołączono oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu, używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu (art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy);

7) do umowy dołączono oświadczenie najemcy, wskazujące inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (art. 19a ust. 2 pkt 2 ustawy);

8) do umowy dołączono oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu, wskazanym w oświadczeniu (art. 19a ust. 2 pkt 3 ustawy).


Jak korzystać z dokumentu?

Ustawa nie przewiduje konieczności sporządzenia niniejszego zgłoszenia w specjalnej formie. Ponieważ kierowany jest on do naczelnika Urzędu Skarbowego, bezpieczniej jest sporządzić dokument w formie pisemnej - w tym celu należy wydrukować dokument i umieścić swój odręczny podpis pod dokumentem. Tak sporządzony dokument można zanieść do właściwego Urzędu Skarbowego albo wysłać go pocztą - najlepiej to uczynić listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co będzie stanowić dowód wysłania zgłoszenia. Urząd Skarbowy powinien wydać potwierdzenie zgłoszenia najmu okazjonalnego, które należy zachować w dokumentacji na ewentualność egzekucji.

Dokument zawiera co najmniej:

  • datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
  • wskazanie właściwego urzędu skarbowego (według miejsca zamieszkania wynajmującego);
  • dane osobowe najemcy i wynajmującego;
  • tytuł: zgłoszenie lub zawiadomienie;
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego;
  • wskazanie adresu wynajmowanego mieszkania;
  • okres trwania umowy najmu okazjonalnego;
  • potwierdzenie spełnienia wszystkich przesłanek, dotyczących najmu okazjonalnego;
  • podpis wynajmującego.

Kara za niezgłoszenie najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego:

Niezgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do naczelnika Urzędu Skarbowego jest traktowane jako wykroczenie, a w niektórych przypadkach nawet jako przestępstwo (art. 54 ustawy Kodeks Karny Skarbowy). Jeżeli niedokonanie zgłoszenia wynika z nieznajomości prawa, wówczas właściciel lokalu może wystosować do urzędu czynny żal (art. 16 ust. 1 ustawy Kodeks Karny Skarbowy), o ile nie wszczęto już postępowania w tej sprawie.

Minimalna kara grzywny za przestępstwo skarbowe może wynosić w pierwszej połowie 2023 r. od 11630 zł, gdyż ustawodawca ustalił maksymalną karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/3 części minimalnego wynagrodzenia - w pierwszej połowie 2023 r. jest to 3490 zł - ani też przekraczać jej czterystukrotności. Inną sankcją karno - skarbową jest kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie (kara grzywny i kara pozbawienia wolności).


Podstawa prawna:

Obowiązek zgłoszenia najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego wynika z art. 19b ustawy z 21 czerwca 2001 r. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 w. poz. 172, ze zm.).

Sankcja karno - skarbowa za niezgłoszenie najmu okazjonalnego do naczelnika Urzędu Skarbowego wynika z art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 859, ze zm.). Możliwość posłużenia się instytucją czynnego żalu wynika z art. 16 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 859, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór