Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 9 dni temu
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
4,6 - 46 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 9 dni temu

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,6 - 46 głosów

Wypełnij wzór

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego to dokument, w którym właściciel wynajmowanego lokalu (wynajmujący) informuje urząd skarbowy o zawarciu umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący dysponuje 14-dniowym terminem od daty rozpoczęcia najmu na jej zgłoszenie. Brak tego zgłoszenia może pociągnąć za sobą sankcje karno - podatkowe oraz może uniemożliwić ewentualną egzekucję obowiązku opuszczenia lokalu przez najemcę, w sytuacji, gdyby ociągałby się ze zwrotem najmowanego lokalu po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego. Dowód zgłoszenia tej umowy naczelnikowi urzędu skarbowego stanowi bowiem obowiązkowy załącznik wniosku do komornika o przeprowadzenie egzekucji.

Czy wiesz, że...

Zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje się wyłącznie w razie zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Zawarcie zwykłej umowy najmu (którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego) lub najmu instytucjonalnego (zawartego w ramach działalności gospodarczej wynajmującego), nie generuje bowiem obowiązku zgłoszenia zawarcia umowy - wówczas wynajmujący zgłasza następczo jedynie osiągane przychody z najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego, poza zgłoszeniem zawarcia umowy, również generuje obowiązek zgłaszania następczo uzyskiwania przychodu z najmu okazjonalnego (tak jak przy zwykłej umowie najmu) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód.


Umowa najmu okazjonalnego:

Umowa najmu okazjonalnego chroni właścicieli wynajmowanych mieszkań przed nieuczciwymi najemcami. Najem okazjonalny to zabezpieczenie, które znacznie przyspiesza proces eksmisyjny, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze, nerwy i odzyskać mieszkanie. Dzięki załączonym do umowy oświadczeniom:

1) oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

2) oświadczenie najemcy, wskazujące inny lokal, do którego mógłby on się wprowadzić w razie egzekucji;

3) oświadczenie właściciela innego lokalu, w razie egzekucji;

możliwa będzie w przyszłości szybka egzekucja najemcy, ociągającego się ze zwrotem lokalu jego właścicielowi, po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego.

Konieczność spełnienia wymagań umowy najmu okazjonalnego:

Aby zgłoszenie do urzędu skarbowego umowy najmu okazjonalnego było skuteczne należy wykazać, że zostały spełnione następujące przesłanki:

1) została zawarta umowa najmu okazjonalnego między właścicielem lokalu (wynajmującym) a najemcą (art. 19a ust. 1 ustawy);

2) właściciel lokalu jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali (art. 19a ust. 1 ustawy);

3) umowa została zawarta w formie pisemnej (art. 19a ust. 6 ustawy);

4) umowa została zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat (art. 19a ust. 1 ustawy);

5) umowa dotyczy lokalu mieszkalnego (art. 19a ust. 1 ustawy);

6) do umowy dołączono oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu, używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu (art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy);

7) do umowy dołączono oświadczenie najemcy, wskazujące inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (art. 19a ust. 2 pkt 2 ustawy);

8) do umowy dołączono oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu, wskazanym w oświadczeniu (art. 19a ust. 2 pkt 3 ustawy).


Jak korzystać z dokumentu?

Ustawa nie przewiduje konieczności sporządzenia niniejszego zgłoszenia w specjalnej formie. Ponieważ kierowany jest on do naczelnika Urzędu Skarbowego, bezpieczniej jest sporządzić dokument w formie pisemnej - w tym celu należy wydrukować dokument i umieścić swój odręczny podpis pod dokumentem. Tak sporządzony dokument można zanieść do właściwego Urzędu Skarbowego albo wysłać go pocztą - najlepiej to uczynić listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co będzie stanowić dowód wysłania zgłoszenia. Urząd Skarbowy powinien wydać potwierdzenie zgłoszenia najmu okazjonalnego, które należy zachować w dokumentacji na ewentualność egzekucji.

Dokument zawiera co najmniej:

  • datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
  • wskazanie właściwego urzędu skarbowego (według miejsca zamieszkania wynajmującego);
  • dane osobowe najemcy i wynajmującego;
  • tytuł: zgłoszenie lub zawiadomienie;
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego;
  • wskazanie adresu wynajmowanego mieszkania;
  • okres trwania umowy najmu okazjonalnego;
  • potwierdzenie spełnienia wszystkich przesłanek, dotyczących najmu okazjonalnego;
  • podpis wynajmującego.

Kara za niezgłoszenie najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego:

Niezgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do naczelnika Urzędu Skarbowego jest traktowane jako wykroczenie, a w niektórych przypadkach nawet jako przestępstwo (art. 54 ustawy Kodeks Karny Skarbowy). Jeżeli niedokonanie zgłoszenia wynika z nieznajomości prawa, wówczas właściciel lokalu może wystosować do urzędu czynny żal (art. 16 ust. 1 ustawy Kodeks Karny Skarbowy), o ile nie wszczęto już postępowania w tej sprawie.

Minimalna kara grzywny za przestępstwo skarbowe może wynosić w pierwszej połowie 2024 r. od 14 140 zł, gdyż ustawodawca ustalił maksymalną karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/3 części minimalnego wynagrodzenia - w pierwszej połowie 2024 r. jest to 4 242 zł - ani też przekraczać jej czterystukrotności. Inną sankcją karno - skarbową jest kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie (kara grzywny i kara pozbawienia wolności).


Podstawa prawna:

Obowiązek zgłoszenia najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego wynika z art. 19b ustawy z 21 czerwca 2001 r. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.).

Sankcja karno - skarbowa za niezgłoszenie najmu okazjonalnego do naczelnika Urzędu Skarbowego wynika z art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 654, ze zm.). Możliwość posłużenia się instytucją czynnego żalu wynika z art. 16 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 654, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór