Powrót do góry

Żądanie opróżnienia lokalu po zakończeniu najmu okazjonalnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta lub wsi, w którym(ej) spisano niniejsze wezwanie do opróżnienia i wydania lokalu, wynajmowanego w ramach najmu okazjonalnego. Informacja ta znajdzie się w prawym górnym rogu dokumentu.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Wynajmujący: ________
Adres: ________

Najemca: ________
Adres: ________WEZWANIE DO OPRÓŻNIENIA I WYDANIA LOKALU
PO ZAKOŃCZENIU NAJMU OKAZJONALNEGO


Niniejszym, wzywam Panią ________ (Najemcę), do natychmiastowego opróżnienia ze wszystkich osób i mienia oraz wydania lokalu mieszkalnego, położonego przy ________, wynajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego, zawartej dnia ________ r. pomiędzy ________________, zwanego dalej: „Lokal".

Dzień zakończenia umowy najmu został określony w umowie na ________ r. Tymczasem, pomimo upływu tego terminu korzysta Pani z Lokalu, co oznacza użytkowanie Lokalu bez podstawy prawnej. Zgodnie z zawartą umową najmu okazjonalnego Lokalu, Najemca winien opróżnić i wydać Wynajmującemu Lokal po upływie okresu na jaki została zawarta.

Podstawę prawną niniejszego roszczenia stanowi następująca norma prawna:

art. 19d ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172, ze zm.) dalej: „Ustawa"

1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1. Do wniosku załącza się:
1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1.

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

22828 2282282222, 528585258 25 225825882 552. 285 582. 2 582582, 8 252225525 82282522822222 528285 8825285 (8) 528 25 5285 2252225285 28282282222 82285285, 22252252582 28222 52 8555 8282822 2 2555282 28552588 822225822888 522288 222558582225, 8 222522 8522285 225558 882 222225828 8 2282885258 882 52 22522282285 8 8255285 222585, 522852222 25 225825882 52282 25225 2252222582222 222585. 22 522825285 222585 822225882222, 22252252582 522225 882822885 228222285285 2222258222222 282885225 22522282285 222585 2 882282885 2828 8 282285 252288822 8522282, 2528 ________, 82 822825522 8222225285282 52552228285 2282228, 2888525258285 8 8582888 58522825 2222258222222 22. 8522282 25285 ________.

W tym stanie faktycznym i prawnym wezwanie jest zasadne i konieczne.
_____________________________
(własnoręczny podpis Wynajmującego,
złożony w obecności urzędnika państwowego/notariusza)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Wynajmujący: ________
Adres: ________

Najemca: ________
Adres: ________WEZWANIE DO OPRÓŻNIENIA I WYDANIA LOKALU
PO ZAKOŃCZENIU NAJMU OKAZJONALNEGO


Niniejszym, wzywam Panią ________ (Najemcę), do natychmiastowego opróżnienia ze wszystkich osób i mienia oraz wydania lokalu mieszkalnego, położonego przy ________, wynajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego, zawartej dnia ________ r. pomiędzy ________________, zwanego dalej: „Lokal".

Dzień zakończenia umowy najmu został określony w umowie na ________ r. Tymczasem, pomimo upływu tego terminu korzysta Pani z Lokalu, co oznacza użytkowanie Lokalu bez podstawy prawnej. Zgodnie z zawartą umową najmu okazjonalnego Lokalu, Najemca winien opróżnić i wydać Wynajmującemu Lokal po upływie okresu na jaki została zawarta.

Podstawę prawną niniejszego roszczenia stanowi następująca norma prawna:

art. 19d ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172, ze zm.) dalej: „Ustawa"

1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1. Do wniosku załącza się:
1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1.

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

22828 2282282222, 528585258 25 225825882 552. 285 582. 2 582582, 8 252225525 82282522822222 528285 8825285 (8) 528 25 5285 2252225285 28282282222 82285285, 22252252582 28222 52 8555 8282822 2 2555282 28552588 822225822888 522288 222558582225, 8 222522 8522285 225558 882 222225828 8 2282885258 882 52 22522282285 8 8255285 222585, 522852222 25 225825882 52282 25225 2252222582222 222585. 22 522825285 222585 822225882222, 22252252582 522225 882822885 228222285285 2222258222222 282885225 22522282285 222585 2 882282885 2828 8 282285 252288822 8522282, 2528 ________, 82 822825522 8222225285282 52552228285 2282228, 2888525258285 8 8582888 58522825 2222258222222 22. 8522282 25285 ________.

W tym stanie faktycznym i prawnym wezwanie jest zasadne i konieczne.
_____________________________
(własnoręczny podpis Wynajmującego,
złożony w obecności urzędnika państwowego/notariusza)