Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy sprawa dotyczy sprawy cywilnej, gospodarczej lub pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wezwanie dotyczy sprawy cywilnej, gospodarczej, pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "pozwany", "powód", "wydział cywilny", "wydział gospodarczy", "wydział pracy". Wezwanie dotyczy sprawy karnej, jeśli w treści wezwania występują sformułowania: "wydział karny" i "oskarżony".

Wybranie podpowiedzi: "tak, jest to sprawa cywilna lub gospodarcza" oznacza, że wezwanie na świadka dotyczy sprawy cywilnej, gospodarczej, pracy lub ubezpieczeń społecznych, a więc zasadnym jest kontynuowanie wypełniania niniejszego wzoru.

Wybranie podpowiedzi: "nie, w wezwaniu występują takie pojęcia jak: wydział sądu karnego, oskarżony lub podejrzany" oznacza, że wezwanie dotyczy innej sprawy, niż cywilna, gospodarcza, pracy lub ubezpieczeń społecznych, a więc niniejszy formularz nie będzie miał zastosowania. Należy wówczas skorzystać z wniosku odpowiedniego w sprawach karnych.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Świadek: ________
Adres: ________
Tel: ________

Do:
Wydział
Sądu Rejonowego
w ________
Adres: ________

Sygn.akt: ________

Dzień rozprawy: ________ r.ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO SĄDU
W CHARAKTERZE ŚWIADKA1/ W odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział, odebrane dnia: ________ r. do osobistego stawiennictwa na rozprawę, w dniu: ________ r., w charakterze świadka, w sprawie o sygn: ________, dotyczącej: ________, działając na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1550, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby, w ramach pomocy prawnej, przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla następującego adresu:

________

2/ Ewentualnie, jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, na podstawie art. 235 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1550, ze zm.), wnoszę o umożliwienie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość.

UZASADNIENIE

Niniejszą prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282(5) 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku


_________________________
(własnoręczny podpis Wnioskodawcy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Świadek: ________
Adres: ________
Tel: ________

Do:
Wydział
Sądu Rejonowego
w ________
Adres: ________

Sygn.akt: ________

Dzień rozprawy: ________ r.ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO SĄDU
W CHARAKTERZE ŚWIADKA1/ W odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział, odebrane dnia: ________ r. do osobistego stawiennictwa na rozprawę, w dniu: ________ r., w charakterze świadka, w sprawie o sygn: ________, dotyczącej: ________, działając na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1550, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby, w ramach pomocy prawnej, przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla następującego adresu:

________

2/ Ewentualnie, jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, na podstawie art. 235 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1550, ze zm.), wnoszę o umożliwienie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość.

UZASADNIENIE

Niniejszą prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282(5) 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku


_________________________
(własnoręczny podpis Wnioskodawcy)