Powrót do góry

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sprawa dotyczy spraw cywilnych lub gospodarczych. Wezwanie dotyczy sprawy cywilnej lub gospodarczej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "pozwany", "powód", "wydział cywilny" lub "wydział gospodarczy". Wezwanie dotyczy sprawy karnej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "wydział karny" i "oskarżony". Jeśli nie występują takie pojęcia, a zamiast tego, w treści wezwania występują takie sformułowania, jak: "wydział karny" i "oskarżony", to należy wnieść wniosek odpowiedni w sprawach karnych. Wybranie odpowiedzi: "tak, jest to sprawa cywilna lub gospodarcza" oznacza, że jest to sprawa cywilna lub gospodarcza, a więc można kontynuować wypełnianie niniejszego wzoru. Wybranie odpowiedzi: "nie, w wezwaniu występują takie pojęcia jak: wydział sądu karnego, oskarżony lub podejrzany" oznacza, że jest to inna sprawa niż cywilna lub gospodarcza, a więc ten formularz nie będzie miał zastosowania. Należy wówczas skorzystać z wniosku odpowiedniego w sprawach karnych.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Świadek: ________
Adres świadka: ________
tel świadka: ________

Do:
Sądu Rejonowego w ________
Wydział
Adres sądu: ________

Sygn.akt: ________

rozprawa dnia: ________ r.ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE W CHARAKTERZE ŚWIADKAW odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział, odebrane dnia: ________ r. do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu: ________ r. o godz. ________, w charakterze świadka, w sprawie dotyczącej ________, na podstawie art. 35 par. 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby w ramach pomocy prawnej przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla adresu:

________

Moją prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282/5 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku,


_________________________
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Świadek: ________
Adres świadka: ________
tel świadka: ________

Do:
Sądu Rejonowego w ________
Wydział
Adres sądu: ________

Sygn.akt: ________

rozprawa dnia: ________ r.ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE W CHARAKTERZE ŚWIADKAW odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział, odebrane dnia: ________ r. do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu: ________ r. o godz. ________, w charakterze świadka, w sprawie dotyczącej ________, na podstawie art. 35 par. 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby w ramach pomocy prawnej przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla adresu:

________

Moją prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282/5 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku,


_________________________
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)