Powrót do góry

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z dwóch podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie są powody dla których Pracodawca chce natychmiast rozwiązać umowę o pracę z Pracownikiem. Jest to bowiem sytuacja wyjątkowa, gdyż co do zasady umowa o pracę rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia. Natychmiastowe rozwiązanie umowy jest natomiast możliwe tylko we wskazanych w kodeksie sytuacjach. Jedną z takich sytuacji jest naganne zachowanie pracownika, co uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne. Nagannym zachowaniem może być: nietrzeźwość w pracy, kradzież mienia pracodawcy lub inne ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika; popełnienie przestępstwa przez pracownika w trakcie zatrudnienia, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku; zawiniona utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy np. utrata prawa jazdy przez taksówkarza, prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu; nieobecność (nawet usprawiedliwiona) w pracy dłużej niż 1 miesiąc. W razie nastąpienia jednego z takich sytuacji, należy wybrać odpowiedź: "naganne zachowanie pracownika". Inną sytuacją, która według kodeksu pracy umożliwia Pracodawcy natychmiastowe rozwiązanie umowy jest przedłużająca się choroba Pracownika, trwająca co najmniej 10 miesięcy, chyba że Pracownik skończył już 50 lat (wówczas ten okres skraca się o 14 dni) lub jeśli staż jego pracy w firmie wynosi okres krótszy niż 6 miesięcy (wówczas wystarczą 3 miesiące choroby) lub jeśli Pracownik zachorował na gruźlicę lub jest w ciąży (wówczas wystarczy 13 miesięcy nieobecności związanej z chorobą) lub nieobecność w pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W razie nastąpienia jednego z takich sytuacji, należy wybrać odpowiedź: "przedłużająca się choroba Pracownika". Wybranie odpowiedzi: "inne" oznacza, że Pracodawca ma inne powody do zwolnienia Pracownika. Inne powody nie mieszczą się w katalogu wymienionych powodów umożliwiających natychmiastowe zwolnienie Pracownika. Wobec tego, wybranie odpowiedzi: "inne" spowoduje odesłanie do innego sposobu rozwiązania umowy o pracę: za wypowiedzeniem lub porozumienia stron.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

________

z siedzibą przy:

Adres: ________


________

Adres: ________


OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU BEZ WYPOWIEDZENIA
UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ
Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., rozwiązuję z Panią/Panem ________ umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, dnia ________ r., pomiędzy ________________, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu, bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. nastąpienia powodów opisanych w art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.), a mianowicie:

________

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528 25 5285 5252822285 28282282222 28825 25228852522 2528/2525 25582 8282882285 5282822285 2 252285282282 52 25582 858 2582225285285 52 5555 8222228222 − Sądu Pracy w ________.

Z poważaniem,


________________________

(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)
Potwierdzam otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, dnia:________________________

(data i podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

________

z siedzibą przy:

Adres: ________


________

Adres: ________


OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU BEZ WYPOWIEDZENIA
UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ
Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., rozwiązuję z Panią/Panem ________ umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, dnia ________ r., pomiędzy ________________, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu, bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. nastąpienia powodów opisanych w art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.), a mianowicie:

________

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528 25 5285 5252822285 28282282222 28825 25228852522 2528/2525 25582 8282882285 5282822285 2 252285282282 52 25582 858 2582225285285 52 5555 8222228222 − Sądu Pracy w ________.

Z poważaniem,


________________________

(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)
Potwierdzam otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, dnia:________________________

(data i podpis Pracownika)