Powrót do góry

Skarga na bezczynność administracyjną

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi, czy skarżący wnosił pisemną prośbę (ponaglenie) o szybsze załatwienie sprawy przez organ. Niniejszą skargę można wnieść dopiero po wysłaniu do organu ponaglenia dotyczącego szybszego załatwienia sprawy. Do niedawna, skargę wnoszono już następnego dnia, po wysłaniu ponaglenia do organu. Najnowsze orzecznictwo stoi jednak na stanowisku, że należy dać organowi czas na rozpatrzenie ponaglenia, czyli ustawowe 7 dni, od otrzymania ponaglenia. Organ jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Dopiero po tym terminie można wysłać skargę na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do organu.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ________

za pośrednictwem:

Organu:

________

Adres: ________

Skarżący:

________

PESEL: ________

Adres: ________

Organ:

________

wpis od skargi: 100 zł (słownie: sto złotych)


SKARGA
DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU: ________I. Na podstawie art. 50 par. 1, w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 52 par. 1, art. 53 par. 2b, art. 54 par. 1 oraz art. 57 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej: „PPSA"), wnoszę skargę na bezczynność organu: ________, w przedmiocie:

________

II. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt 3 PPSA, zarzucam naruszenie art. 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zwany dalej: „KPA"), art. 12 par. 1 KPA, art. 35 par. 1 i 3 KPA, art. 36 par. 1 KPA i art. 37 par. 5 KPA poprzez przekroczenie terminów załatwienia sprawy tj. pozostawanie w bezczynności przez organ: ________.

III. Wnoszę o stwierdzenie bezczynności organu: ________ i niezałatwienia w terminie sprawy.

IV. Jednocześnie informuję, że do dnia złożenia skargi, skarżący nie został poinformowany o przekazaniu ponaglenia do organu drugiej instancji.

V. Wnoszę o zobowiązanie organu do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

VI. 85 225825882 552. 228 222 5 2258 822822 2 82825285282 825582 52 52222225285 8 252882 525282822222.

VII. 2225522, 25 225825882 552. 288 8 552. 588 2258 822822 2 28522 2282228 228222285285 825852 2252 25228852852285.


UZASADNIENIE:


Organ powinien załatwić niniejszą sprawę niezwłocznie, czyli zwyczajowo w przeciągu miesiąca, od wszczęcia postępowania, a w sprawach bardziej skomplikowanych, w terminie dwóch miesięcy. Tymczasem, skarżący oczekuje rozstrzygnięcia już ________.

Ponaglenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Organ nadal nie wydał rozstrzygnięcia, wobec czego skarżący ośmiela się twierdzić, że organ pozostaje w bezczynności.

Wobec powyższego, wnoszę o załatwienie sprawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej skargi.

525585 822525 2882222 522825222282885, 5852222 282282522 825522 882 252825285282 8 252882 525282822222.

2 2885225 22 882282282, 82 2282582 88252522 2282222, 822822 252 25 8822282._____________________________
podpis skarżącego
ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód dokonania wpisu sądowego w wysokości 100 zł;

2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla organu;

3. Dowód wysłania ponaglenia do organu.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ________

za pośrednictwem:

Organu:

________

Adres: ________

Skarżący:

________

PESEL: ________

Adres: ________

Organ:

________

wpis od skargi: 100 zł (słownie: sto złotych)


SKARGA
DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU: ________I. Na podstawie art. 50 par. 1, w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 52 par. 1, art. 53 par. 2b, art. 54 par. 1 oraz art. 57 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej: „PPSA"), wnoszę skargę na bezczynność organu: ________, w przedmiocie:

________

II. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt 3 PPSA, zarzucam naruszenie art. 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zwany dalej: „KPA"), art. 12 par. 1 KPA, art. 35 par. 1 i 3 KPA, art. 36 par. 1 KPA i art. 37 par. 5 KPA poprzez przekroczenie terminów załatwienia sprawy tj. pozostawanie w bezczynności przez organ: ________.

III. Wnoszę o stwierdzenie bezczynności organu: ________ i niezałatwienia w terminie sprawy.

IV. Jednocześnie informuję, że do dnia złożenia skargi, skarżący nie został poinformowany o przekazaniu ponaglenia do organu drugiej instancji.

V. Wnoszę o zobowiązanie organu do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

VI. 85 225825882 552. 228 222 5 2258 822822 2 82825285282 825582 52 52222225285 8 252882 525282822222.

VII. 2225522, 25 225825882 552. 288 8 552. 588 2258 822822 2 28522 2282228 228222285285 825852 2252 25228852852285.


UZASADNIENIE:


Organ powinien załatwić niniejszą sprawę niezwłocznie, czyli zwyczajowo w przeciągu miesiąca, od wszczęcia postępowania, a w sprawach bardziej skomplikowanych, w terminie dwóch miesięcy. Tymczasem, skarżący oczekuje rozstrzygnięcia już ________.

Ponaglenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Organ nadal nie wydał rozstrzygnięcia, wobec czego skarżący ośmiela się twierdzić, że organ pozostaje w bezczynności.

Wobec powyższego, wnoszę o załatwienie sprawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej skargi.

525585 822525 2882222 522825222282885, 5852222 282282522 825522 882 252825285282 8 252882 525282822222.

2 2885225 22 882282282, 82 2282582 88252522 2282222, 822822 252 25 8822282._____________________________
podpis skarżącego
ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód dokonania wpisu sądowego w wysokości 100 zł;

2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla organu;

3. Dowód wysłania ponaglenia do organu.