Powrót do góry
Ponaglenie organu administracji Wypełnij wzór

Ponaglenie organu administracji

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 04.04.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Ocena 4,5 - 24 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 04.04.2020

Rozmiar: 2-3 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,5 - 24 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Ponaglenie organu administracji

Ponaglenie to pismo pospieszające organ administracji do wydania decyzji (postanowienia lub innego rozstrzygnięcia) np. niewydania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały dla cudzoziemców lub zezwolenia na pracę przez cudzoziemców, niewydanie pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na użytkowanie itd. które można do niego wysłać, jeśli nie wydaje on rozstrzygnięcia niezwłocznie tj.

  • w terminie miesiąca (w sytuacji spraw zwykłych);
  • w terminie dwóch miesięcy (gdy sprawa wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego lub wykładni przepisów);
  • w terminie określonym w osobnym zawiadomieniu przez organ (jeśli organ uprzedził pisemnie osobę zainteresowaną, a więc stronę, że nie jest w stanie załatwić sprawy w terminie 2-miesięcznym i jednocześnie wskazał nowy termin rozstrzygnięcia sprawy).

Jest to instytucja nowa, która została dodana nowelizacją ustaw administracyjnych z 2017 r. i weszła w życie 1 czerwca 2017 r. Ponaglenie poprzedza sprawę sądową. Po wniesieniu ponaglenia i odczekaniu na reakcję organu, można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe postępowanie.

Dokument nie ma zastosowania w sprawach cywilnych (np. w sprawach dotyczących ponaglenia sądu do wydania odpisu wyroku w sprawie cywilnej) lub karnych. W sprawach tych stosuje się odpowiednio: procedurę cywilną i procedurę karną, nie zaś stosowaną w niniejszym dokumencie procedurę administracyjną.


DEFINICJA POJĘĆ:

Bezczynność oznacza, że nie załatwiono sprawy w terminie miesięcznym albo dwumiesięcznym (dla spraw skomplikowanych) albo w nowym terminie, wyznaczonym przez organ, z powodu zwłoki organu.

Sprawy skomplikowane to takie, gdy termin miesięczny okazał się niewystarczający aby:

1/ zgromadzić cały niezbędny materiał dowodowy (przeprowadzić postępowanie wyjaśniające) lub

2/ przeprowadzić wykładnię przepisów prawa w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie.

Przewlekłość oznacza, że postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.


JAK STOSOWAĆ DOKUMENT?

Niniejszy dokument zawiera wniosek o niezwłoczne załatwienie sprawy administracyjnej oraz wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.

Organ odwoławczy może ponadto stwierdzić, że organ prowadzący postępowanie dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. W sytuacjach rażącego naruszenia prawa np. poprzez zbyt długie oczekiwanie na decyzję lub inne rozstrzygnięcie, organ odwoławczy może zdecydować o pociągnięciu do odpowiedzialności osoby, z winy której sprawa nie została załatwiona w ustawowym terminie.

Organ odwoławczy, w wyniku rozpatrywanego ponaglenia, może również podjąć środki zapobiegające bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.


POSTĘPOWANIE:

Dokument należy w pierwszej kolejności wypełnić, wydrukować, podpisaćwysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na adres organu, który pozostaje w bezczynności lub przewlekle prowadzi postępowanie.

Strona może wnieść ponaglenie, jeżeli nie załatwiono sprawy niezwłocznie, czyli w terminie krótszym niż miesiąc albo krótszym niż dwa miesiące w sprawach skomplikowanych, ani w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez organ.


Procedura wygląda następująco:

I. Organ prowadzący postępowanie może sam uwzględnić ponaglenie i wydać niezwłocznie rozstrzygnięcie, o które prosi osoba ponaglająca. Jeśli organ nie uwzględni ponaglenia, jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, czyli nie później niż w terminie 7 dni, od dnia jego otrzymania.

II. Organ odwoławczy, w ciągu kolejnych 7 dni rozpatruje ponaglenie i wydaje postanowienie że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do niezwłocznego wydania rozstrzygnięcia w określonym przez siebie terminie oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

III. Jeśli procedura przed organem zajmującym się sprawą lub organem odwoławczym nie przyniesie spodziewanych rezultatów, ponaglający może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, gdyż wniesienie ponaglenia rozumiane jest jako tzw. wyczerpanie środków zaskarżenia tj. warunek umożliwiający zaskarżenie rozstrzygnięcia do sądu, mimo że rozstrzygnięcie de facto nie zostało jeszcze wydane. Sąd rozstrzygnie, czy faktycznie doszło do bezczynności lub przewlekłości, a jeśli tak, zobowiąże organ do wydania rozstrzygnięcia.

Do skargi tej należy koniecznie dołączyć dowód wysłania niniejszego ponaglenia do organu (zwrotkę pocztową).


PODSTAWA PRAWNA:

Możliwość wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie, wynika z art. 37 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


JAK EDYTOWAĆ WZÓR:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór