Powrót do góry
Oświadczenie pracownika w celach podatkowych Wypełnij wzór

Oświadczenie pracownika w celach podatkowych

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 19.11.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 19.11.2019

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie pracownika w celach podatkowych

Oświadczenie pracownika w celach podatkowych umożliwia obniżenie wysokości zaliczki na podatek, jaką pracodawca - płatnik pobiera od wynagrodzenia swoich pracowników i opłaca we właściwym urzędzie skarbowym.

Jeśli pracownik spełnia wszystkie poniżej wymienionych wymagania, może złożyć w swoim zakładnie pracy niniejszą deklarację:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem swojego pracodawcy;
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, tj. dochodów:
  • z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT,
  • z najmu lub dzierżawy.

W wyniku złożenia niniejszej deklaracji, pracodawca pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy od należności wypłacanych pracownikowi o kwotę 46,33 zł miesięcznie.

Obniżenie wysokości zaliczki na podatek stosuje się tylko do momentu, gdy dochód pracownika w danym roku nie przekroczy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł (progi podatkowe na rok 2018).

Pracownik musi także być poinformowany o odpowiedzialności karnoskarbowej za złożenie oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością (art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego). Pracownik, który składając płatnikowi oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

Jak stosować dokument:

Formularz należy wypełnić, zgodnie z poleceniami po lewej stronie:

 • wypełnić wszystkie dane osobowe,
 • określić nazwę płatnika, czyli nazwę swojego pracodawcy,
 • upewnić się, że wszystkie przesłanki do obniżenia wysokości zaliczki na podatek są spełnione,
 • wpisać datę sporządzenia formularza oraz
 • złożyć podpis pod oświadczeniem, o zgodności podanych danych ze stanem faktycznym oraz o konieczności zawiadomienia pracodwacy, w razie nastąpienia zmian.

Oświadczenie składa się pracodawcy/płatnikowi, zwykle pierwszego dnia rozpoczęcia pracy u pracodawcy, a jeśli sytuacja uległa zmianie w trakcie zatrudnienia, niezwłocznie po nastąpieniu zmiany. Oświadczenie przekazuje się pracodawcy w wybrany w danym zakładzie pracy sposób tj. albo księgowej, albo kadrowej, albo szefowi. Nie ma reguły ogólnej w przepisach prawa. Obowiązuje praktyka danego zakładu pracy.

Jeśli formularz jest wymagany w formie pisemnej, co oznacza, że będzie przechowywany u pracodawcy w wersji papierowej, podpis pod dokumentem należy złożyć odręcznie, długopisem.

Ważne, aby złożyć deklarację przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym. Oświadczenia nie trzeba składać co roku, chyba że sytuacja pracownika ulegnie zmianie.

 

Podstawa prawna:

Uprawnienie do obniżenia wysokości zaliczki na podatek jest uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. ustawie o PIT, w art. 32 ust. 3.

 

Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór