Powrót do góry
Oświadczenie pracownika w celach podatkowych Wypełnij wzór

Oświadczenie pracownika w celach podatkowych

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 09.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 09.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie pracownika w celach podatkowych

Oświadczenie pracownika, w celach podatkowych, umożliwia obniżenie wysokości zaliczki na podatek, jaką pracodawca - płatnik pobiera od wynagrodzenia swoich pracowników i opłaca we właściwym urzędzie skarbowym. Pracownik składa oświadczenie, zwykle w dniu rozpoczęcia pracy u pracodawcy albo w późniejszym terminie, jeśli sytuacja uległa zmianie i wymaga zmiany oświadczenia.

Obniżenie wysokości zaliczki na podatek stosuje się tylko do momentu, gdy dochód pracownika w danym roku nie przekroczy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł (progi podatkowe na rok 2021).

W wyniku złożenia niniejszej deklaracji, pracodawca pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy od należności, wypłacanych pracownikowi, o kwotę 46,33 zł miesięcznie.

Jak korzystać z dokumentu?

Pracownik może złożyć niniejsze oświadczenie, jeśli spełnia wszystkie poniżej wymienionych wymagania:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem swojego pracodawcy;
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany opłacać, w ciągu roku podatkowego, zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, tj. dochodów:
  • z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT,
  • z najmu lub dzierżawy.

Formularz należy wypełnić, zgodnie z poleceniami po lewej stronie:

 • wskazać dane osobowe pracownika oraz określić nazwę płatnika (czyli nazwę pracodawcy),
 • upewnić się, że wszystkie przesłanki, do obniżenia wysokości zaliczki, na podatek, są spełnione,
 • wpisać datę sporządzenia formularza,
 • złożyć podpis pod oświadczeniem, o zgodności podanych danych ze stanem faktycznym oraz o konieczności zawiadomienia pracodawcy, w razie nastąpienia zmian.

Pracownik powinien także zostać poinformowany o odpowiedzialności karnoskarbowej za złożenie oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością (art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego):

Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Oświadczenie przekazuje się pracodawcy, albo księgowej, albo kadrowej, albo szefowi, według praktyki panującej w danym zakładzie pracy. Ważne, aby złożyć deklarację przed pierwszą wypłatą, w roku podatkowym.

Oświadczenia nie trzeba składać co roku, chyba że sytuacja pracownika ulegnie zmianie.

Jeśli formularz jest wymagany w formie pisemnej, co oznacza, że będzie przechowywany u pracodawcy w wersji papierowej, podpis pod dokumentem należy złożyć odręcznie, długopisem.

Podstawa prawna:

Uprawnienie do obniżenia wysokości zaliczki na podatek jest uregulowane w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. ustawie o PIT z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór