Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 26.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,2 - 41 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 26.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,2 - 41 głosów

Wypełnij wzór

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) to pismo, w którym skarżący czyli strona niezadowolona z rozstrzygnięcia organu odwoławczego (np. decyzji, postanowienia) wnosi prośbę, do sądu, o kontrolę tego rozstrzygnięcia, wskazując błędy, jakich organ się dopuścił oraz wnioskując o uchylenie rozstrzygnięcia lub umorzenia postępowania. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu odwoławczego, który może jeszcze zmienić swoje rozstrzygnięcie, w ramach tzw. autokontroli.

Akty, które można skarżyć do WSA:

Przedmiotem skargi do WSA mogą być m.in.: decyzje administracyjne, postanowienia, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, akty prawa miejscowego, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, w sprawach sprzeciwów od decyzji organów odwoławczych.

Czy wiesz, że...

Organ pierwszej instancji
jest to organ, który wydał pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie. Organem tym może być np. burmistrz, prezydent miasta.

Organem drugiej instancji (organem odwoławczym)
jest organ, który bada, czy rozstrzygnięci organu pierwszej instancji było poprawne. Organ odwoławczy może zmienić lub uchylić decyzję (lub inne rozstrzygnięcie) organu pierwszej instancji albo uznać, że jest ono poprawne, wobec czego utrzyma go w mocy. Organem odwoławczym może być np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Chronologicznie, w sposób uproszczony, można opisać przebieg postępowania, poprzedzający wniesienie skargi, następująco:

1. strona wniosła wniosek o wydanie decyzji (lub innego rozstrzygnięcia) do organu pierwszej instancji;
2. organ wydał decyzję (lub inne rozstrzygnięcie), które doręczył stronie;
3. strona zapoznała się z decyzją (lub innym rozstrzygnięciem) ale rozstrzygnięcie organu jej się nie spodobało, w wyniku czego strona wniosła odwołanie (lub zażalenie) na decyzję (lub postanowienie) do organu drugiej instancji, za pośrednictwem organu pierwszej instancji;
4. organ pierwszej instancji przekazał odwołanie (lub zażalenie) organowi drugiej instancji (jeśli nie zmienił swojego rozstrzygnięcia, w ramach autokontroli);
5. organ drugiej instancji wydał decyzję (lub inne rozstrzygnięcie), które doręczył stronie;
6. strona zapoznała się z decyzją (lub postanowieniem) drugiej instancji, które to rozstrzygnięcie jej się nie spodobało, w wyniku czego postanowiła sporządzić niniejszą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak korzystać z dokumentu?

Jeśli problem jest skomplikowany, zaleca się zasięgnąć pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Aby wnieść skargę do WSA należy wcześniej wyczerpać tok instancji czyli odwołać się od decyzji wydanej w pierwszej instancji (wnieść zażalenie, jeśli zaskarżany akt to postanowienie - według pouczenia zawartego w rozstrzygnięciu aktu administracyjnego) i poczekać na odpowiedź organu drugiej instancji. Dopiero jeśli rozstrzygnięcie tego drugiego organu (organu odwoławczego), nadal nie podoba się stronie, może ona je zaskarżyć do sądu administracyjnego. Jeśli organ odwoławczy nie zmienił rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, a skarżącemu nie podobają się oba rozstrzygnięcia tj. pierwsza i druga decyzja (lub inne rozstrzygnięcie), należy w skardze zaskarżyć rozstrzygnięcia obu instancji.

Skarga musi zawierać wszystkie elementy pisma procesowego, tj.:

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko (lub nazwę) strony - skarżącego;
 • numer PESEL/KRS/REGON skarżącego;
 • adres zamieszkania (lub siedziby) skarżącego;
 • wskazanie nazwy pisma tj.: „skarga do WSA";
 • oznaczenie przedmiotu sprawy;
 • wyjaśnienie naruszeń, jakich dopuścił się organ administracji;
 • podpis skarżącego;
 • wymienienie załączników (odpisy skargi z załącznikami dla organu i innych uczestników, dowód wniesienia wpisu sądowego, inne dowody).

Wypełnioną skargę można wnieść:

 • w formie tradycyjnej tzw. formie pisemnej, a więc należy ją wydrukować, podpisać odręcznie, opłacić w odpowiedniej wysokości albo
 • w formie dokumentu elektronicznego, a więc należy zawrzeć adres elektroniczny oraz podpisać skargę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Skargę należy wysłać na adres organu, który rozpatrzył odwołanie od decyzji (lub zażalenie na postanowienie lub inny akt), w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania zaskarżanego rozstrzygnięcia z uzasadnieniem. Organ ten, po otrzymaniu skargi, może, w ramach tzw. autokontroli swojego aktu, uchylić lub zmienić rozstrzygnięcie. Jeśli uzna, że wydany akt jest prawidłowy i nie należy go uchylać lub zmieniać, prześle on skargę do sądu administracyjnego, załączając do skargi swoje stanowisko i akta sprawy.

Opłata od wniesienia skargi do sądu (tzw. wpis od skargi):

Opłata za wniesienie skargi do sądu (tzw. wpis) wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Opłatę należy wnieść do sądu, znajdującego się najbliżej siedziby organu drugiej instancji (w tym samym województwie), przed złożeniem skargi organowi, aby móc załączyć dowód jej opłacenia, w załączniku.

Opłata jest:

 • zmienna, w sytuacji, gdy przedmiotem sprawy jest należność pieniężna (np. od sprawy dotyczącej należności pieniężnych o wartości 1.000 zł, należy wnieść wpis w wysokości 40 zł);
 • stała (gdy nie da się określić sporu w wartości pieniężnej) wówczas wpis zależy od kategorii sprawy administracyjnej (np. w sprawach dotyczących cudzoziemców, paszportów i wiz należy wnieść wpis w wysokości 300 zł).

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. W tym przypadku, sąd wezwie stronę, aby, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, uiściła opłatę, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania. Jeśli strona nie wniesie opłaty, w tym terminie, jej sprawa nie będzie w ogóle rozpatrywana przez sąd. W sytuacji przekroczenia terminu do wniesienia skargi, można wnosić o przywrócenie terminu przez sąd do złożenia skargi, jeśli powody uchybienia terminowi były niezależne od skarżącego.

Zwolnienia od konieczności ponoszenia opłat:

Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych m.in. strona w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, ze stosunków pracy i stosunków służbowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, z zakresu powszechnego obowiązku obrony, udzielania cudzoziemcom ochrony, dotyczących dodatków mieszkaniowych; także kurator strony, organizacje pożytku publicznego (art. 239 par. 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozstrzygnięcie skargi przez sąd:

Sąd uwzględni i uchyli rozstrzygnięcie, wydane przez organ drugiej instancji (i ewentualnie organ pierwszej instancji), jeśli uzna, że dopuścił się on błędu. Jeśli sąd nie wykryje żadnego błędu w rozstrzygnięciu organu (organów), oddali skargę, uznając ją za całkowicie niezasadną. W niektórych sytuacjach, sąd odrzuci skargę bez jej merytorycznego rozpatrzenia, np. gdy: skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia lub nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (np. nie wniesiono wpisu, brakuje informacji istotnej w skardze, mimo że sąd poprosił stronę o uzupełnienie itd.).

Podstawa prawna:

Wymogi formalne wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego regulują przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w szczególności art. 45 i następne.

Wysokość wpisu sądowego, czyli opłaty należnej za wniesienie skargi do sądu, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór