Powrót do góry
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wypełnij wzór

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 3 tygodnie temu
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 3 tygodnie temu

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest to pismo, w którym strona niezadowolona z rozstrzygnięcia (np. decyzji, postanowienia) organu odwoławczego, zwana również: skarżącym, wnosi prośbę do sądu o kontrolę tego rozstrzygnięcia, wskazując na błędy, jakich organ się dopuścił oraz wnioskując o uchylenie rozstrzygnięcia, a czasem nawet umorzenie postępowania.

Organ pierwszej instancji jest to organ, który wydał pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie. Organem tym może być np. burmistrz, prezydent miasta.

Organem odwoławczym jest organ, do którego strona niezadowolona z pierwszego rozstrzygnięcia, odwołała się, pragnąc, aby organ odwoławczy zmienił lub uchylił decyzję lub inne rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Organem odwoławczym może być np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Jak stosować skargę?

Aby wnieść skargę do WSA należy wcześniej wyczerpać tok instancji czyli odwołać się od decyzji wydanej w pierwszej instancji (wnieść zażalenie, jeśli zaskarżany akt to postanowienie bądź w inny sposób zaskarżyć akt, według pouczenia zawartego w rozstrzygnięciu aktu administracyjngeo) i poczekać na odpowiedź organu drugiej istancji. Dopiero jeśli rozstrzygnięcie tego drugiego organu, nadal nie podoba się stronie może ona zaskarżyć drugie rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego.

Jeśli organ odwoławczy nie zmienił aktu organu pierwszej instancji, a skarżącemu nie podobają się obydwa akty tj. pierwsza i druga decyzja lub inne rozstrzygnięcie, należy w skardze zaskarżyć rozstrzygnięcia obu instancji.


Akty, które można skarżyć do WSA:

Przedmiotem skargi do WSA mogą być m.in.: decyzje administracyjne, postanowienia, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, akty prawa miejscowego, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, w sprawach sprzeciwów od decyzji organów odwoławczych.

 

Skarga musi zawierać wszystkie elementy pisma procesowego, tj:

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • adres zamieszkania lub siedziby strony, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • wskazanie nazwy pisma tj: "skarga do WSA";
 • wyjaśnienie naruszeń, jakich dopuścił/y się organ/y administracji;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Wypełnioną skargę należy wydrukować, podpisać odręcznie, opłacić w odpowiedniej wysokości i dołączyć wymagane załączniki tj.

 • odpisy skargi wraz z załącznikami dla organu i innych uczestników;
 • dowód wniesienia wpisu sądowego (czyli opłaty za wniesienie skargi do sądu);
 • pełnomocnictwo oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika);
 • inne niezbędne dowody bądź załączniki w sprawie.

Opłata od wniesienia skargi do sądu (tzw. wpis od skargi):

Opłata za wniesienie skargi do sądu (tzw. wpis) wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnym.

Opłata jest zmienna w sytuacji, gdy przedmiotem sprawy jest należność pieniężna (np. od sprawy dotyczącej należności pieniężnych o wartości 1.000 zł należy wnieść wpis w wysokości 100 zł). W pozostałych przypadkach, opłata jest stała i zależy od kategorii sprawy administracyjnej (np. w sprawach dotyczących cudzoziemców, paszportów i wiz należy wnieść wpis w wysokości 300 zł).

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. W tym przypadku, sąd wezwie stronę, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli strona nie wniesie opłaty w tym terminie, jej sprawa nie będzie w ogóle rozpatrywana przez sąd.


Zwolnienia od konieczności ponoszenia opłat:

Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych m.in. strona w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, ze stosunków pracy i stosunków służbowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, z zakresu powszechnego obowiązku obrony, udzielania cudzoziemcom ochrony, dotyczących dodatków mieszkaniowych; także kurator strony, organizacje pożytku publicznego.


Wniesienie skargi:

Skargę należy wysłać na adres organu, który rozpatrzył odwołanie od decyzji, zażalenie na postanowienie lub inny akt organu drugiej instancji, w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania aktu z uzasadnieniem.

Organ ten, po otrzymaniu skargi, może, w ramach tzw. autokontroli swojego aktu, uchylić lub zmienić wydany, przez organ pierwszej instancji, akt. Jeśli uzna, że wydany akt jest prawidłowy i nie należy go uchylać lub zmieniać, prześle skargę do sądu administracyjnego, załączając do skargi swoje stanowisko i akta sprawy.

W sytuacji przekroczenia terminu do wniesienia skargi, można wnosić o przywrócenie terminu przez sąd do złożenia skargi, jeśli powody uchybienia terminowi były niezależne od skarżącego.

Roztrzygnięcie skargi przez sąd:

Sąd uwzględni i uchyli rozstrzygnięcie wydane przez organ drugiej instancji (i ewentualnie organ pierwszej instancji), jeśli uzna, że dopuścił się on błędu. Jeśli sąd nie wykryje żadnego błędu w rozstrzygnięciu organu (organów), oddali skargę, uznając ją za całkowicie niezasadną.

W niektórych sytuacjach sąd odrzuci skargę bez jej merytorycznego rozpatrzenia, np. gdy: skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia lub nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Podstawa prawna:

Wymogi formalne wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego regulują przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w szczególności art. 50 i następne.

Wysokość wpisu sądowego, czyli opłaty należnej za wniesienie skargi do sądu, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór