Wniosek o możliwość wniesienia skargi po terminie WSA Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o możliwość wniesienia skargi po terminie (WSA)

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 13.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 13.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego to prośba o możliwość wniesienia skargi na decyzję administracyjną organu odwoławczego, gdy termin 30 dni (od otrzymania rozstrzygnięcia) do złożenia skargi już minął, nie z winy wnioskodawcy.

Wniosek wnosi się po:

1. otrzymaniu decyzji (innego rozstrzygnięcia) organu i wniesieniu odwołania;
2. otrzymaniu decyzji (innego rozstrzygnięcia) organu odwoławczego;
3. upływie 30 dni od otrzymania decyzji (innego rozstrzygnięcia) organu odwoławczego, który to czas był przewidziany na zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego.

Wnioskodawca musi wykazać, że nie mógł (obiektywnie) wnieść skargi w terminie np. z powodu przebywania w szpitalu (pod warunkiem, że ostatni możliwy dzień wniesienia skargi wypada jeszcze podczas pobytu w szpitalu), katastrof klimatycznych, powodzi całego miasta, choroby psychicznej i okresu jej leczenia itd. i jedocześnie nie mógł on wyręczyć się inną osobą w tym terminie.

Prawo administracyjne wymaga, od każdego, należycie dbającego o swoje interesy, dołożenia szczególnej staranności. Termin na zaskarżenie decyzji, postanowienia lub innego rozstrzygnięcia organu administracyjnego wynosi 30 dni od jego doręczenia stronie. Po tym terminie wniesienie skargi co do zasady jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, niezależne od woli strony, nagłe, nie dające się wcześniej przewidzieć zdarzenie, które usprawiedliwiają niemożność zachowania terminu do złożenia tej skargi. Wniosek powinien być wniesiony w terminie 7 dni, od ustania przyczyn niedochowania terminu np. koniec leczenia, ustanie skutków powodzi itd.

Wniosek, mimo że docelowo jest przeznaczony do sądu, jest kierowany na adres organu drugiej instancji, który wydał zaskarżane rozstrzygnięcie (np. organ odwoławczy).


Elementy konstrukcyjne wniosku:

Wniosek zawiera następujące elementy właściwe dla pisma w postępowaniu sądowym:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany;
  • oznaczenie organu, który wydał decyzję (lub inne rozstrzygnięcie): na adres tego organu zostanie złożony wniosek;
  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego miejsce zamieszkania lub siedziby;
  • oznaczenie rodzaju pisma tj. „wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do WSA";
  • żądanie wnioskodawcy o przywrócenie terminu do złożenia skargi;
  • własnoręczny podpis i załączniki.

Wnioskodawca powinien opisać we wniosku przyczyny, dla których nie mógł zachować terminu. Orzecznictwo wskazuje, że wystarczającym powodem dla uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na to, że zaistniałe w sprawie uchybienie terminu było niezawinione może być tylko nagłe, nie dające się wcześniej przewidzieć zdarzenie np. nagła ciężka choroba. Od każdego bowiem, należycie dbającego o swoje interesy, wymaga się dołożenia szczególnej staranności.

Ponadto, jednocześnie z niniejszym wnioskiem, wnioskodawca powinien wnieść właściwą skargę do WSA, jak też zapłacić za wniesienie skargi (tzw. wpis sądowy).


Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek jest odpowiedni wówczas, gdy osoba otrzymała decyzję (lub inne rozstrzygnięcie), z którą się nie zgadzała, od której wniosła następnie odwołanie do organu drugiej instancji i to z rozstrzygnięciem organu odwoławczego się nie zgadza. Innymi słowy, wniosek składa się po wyczerpaniu środków zaskarżenia (odwołania). Umożliwia on przywrócenie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Za pomocą skargi do sądu administracyjnego wnioskodawca może zaskarżyć do sądu decyzję, wydaną przez organ drugiej instancji lub obydwa rozstrzygnięcia (jeśli są podobne).

Wniosek należy wypełnić, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Następnie, należy dołączyć wymagane dokumenty i wysłać na adres organu, który wydał błędne (w ocenie wnioskodawcy) rozstrzygnięcie. Należy go wysłać do organu drugiej instancji, który wydał zaskarżane rozstrzygnięcie. Organ ten ma obowiązek rozpatrzyć swoje rozstrzygnięcie jeszcze raz (tzw. autokontrola). Jeśli uzna, że rozstrzygnięcie jest poprawne i nie chce nic zmieniać, ma obowiązek przekazać wniosek do sądu administracyjnego. Zaleca się wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód doręczenia wniosku w terminie.

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu, przysługuje stronie zażalenie.

Braki we wniosku:

W razie dostrzeżenia przez sąd braków formalnych wniosku (np. brak dołączenia odpisu, innego załącznika, wskazania jednego z elementów koniecznych wniosku) sąd wezwie stronę do jego poprawienia, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.


Podstawa prawna:

Możliwość przywrócenia terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynika z art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór