Powrót do góry
Wniosek o złożenie skargi po terminie do WSA Wypełnij wzór

Wniosek o złożenie skargi po terminie do WSA

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 23.12.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 23.12.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o złożenie skargi po terminie do WSA

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego to prośba o możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia organu administracyjnego, gdy termin już minął, nie z winy wnioskodawcy.

Termin na zaskarżenie decyzji, postanowienia lub innego rozstrzygnięcia organu administracyjnego wynosi 30 dni od jego doręczenia stronie.

Wniesienie skargi do sądu w terminie powinno być obiektywnie niemożliwe lub nastały okoliczności, w których obiektywnie nie można było wymagać od strony zachowania terminu procesowego, a także nie mogła ona wyręczyć się inną osobą np. z powodu katastrof klimatycznych, powodzi całego miasta, choroby psychicznej i okresu jej leczenia itd.

Wniosek jest kierowany, na adres organu drugiej instancji, który wydał zaskarżane rozstrzygnięcie.

Wniosek powinien być wniesiony w terminie 7 dni, od ustania przyczyn niedochowania terminu np. koniec leczenia, ustanie skutków powodzi itd.


Elementy konstrukcyjne wniosku:

Wniosek zawiera następujące elementy właściwe dla pisma w postępowaniu sądowym:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany;
  • oznaczenie organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie i za pośrednictwem którego jest wnoszony;
  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
  • imię i nazwisko pełnomocnika (jeśli występuje w sprawie) wraz z załączeniem pełnomocnictwa i dowodu dokonania opłaty od pełnomocnictwa;
  • oznaczenie rodzaju pisma tj." wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do WSA" oraz żądanie wnioskodawcy;
  • własnoręczny podpis i załączniki.

Wnioskodawca powinien opisać we wniosku przyczyny, dla których nie mógł zachować terminu. Orzecznictwo wskazuje, że wystarczającym powodem dla uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na to, że zaistniałe w sprawie uchybienie terminu było niezawinione może być tylko nagłe, nie dające się wcześniej przewidzieć zdarzenie np. nagła ciężka choroba. Od każdego bowiem, należycie dbającego o swoje interesy, wymaga się dołożenia szczególnej staranności.

Ponadto, jednocześnie z niniejszym wnioskiem, wnioskodawca powinien wnieść skargę do WSA, wraz z odpowiednią opłatą od skargi (tzw. wpis).

Jak stosować dokument?

Wniosek należy wypełnić, wydrukować i podpisać własnoręcznie.

Następnie, należy dołączyć wymagane dokumenty i wysłać na adres organu, który wydał błędne (w ocenie wnioskodawcy) rozstrzygnięcie.

Wniosek należy wysłać do organu drugiej instancji, który wydał zaskarżane rozstrzygnięcie. Organ ten ma obowiązek rozpatrzyć swoje rozstrzygnięcie jeszcze raz (tzw. autokontrola). Jeśli uzna, że rozstrzygnięcie jest poprawne i nie chce nic zmieniać, ma obowiązek przekazać wniosek do sądu administracyjnego.

Zaleca się wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód doręczenia.

Braki we wniosku:

W razie dostrzeżenia przez sąd braków formalnych wniosku np. brak dołączenia odpisu, innego załącznika, brak wskazania jednego z elementów koniecznych wniosku, sąd wezwie stronę do poprawienia wniosku, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu, przysługuje stronie zażalenie.

Podstawa prawna:

Możliwość przywrócenia terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynika z art. 86 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór