Powrót do góry

Wniosek o możliwość wniesienia skargi po terminie

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną ze wskazanych podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki akt wnioskodawca chce skarżyć w razie uwzględnienia wniosku, np. decyzja administracyjna, postanowienie administracyjne lub inny akt np. akt prawa miejscowego, bezczynność itd.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ________

za pośrednictwem

Organu II instancji

Nazwa: ________

Adres: ________

Wnioskodawca:

Imię i nazwisko: ________

PESEL: ________

Adres: ________

Organ:

Nazwa: ________WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

85 225825882 552. 25 255. 2 582582 25582 2 228222285285 25225 855528 55282882558222228 (28525 55822: „PPSA"), 822822 2 252285282282 2252825 52 8282882285 825528 52 2222825228222 5555 85282882558222222 na decyzję organu ________ z dnia ________, znak sprawy ________, w przedmiocie:

________


UZASADNIENIE:

W dniu ________ r. doręczono wnioskodawcy decyzję organu ________ z dnia ________ r. Termin na wniesienie skargi do WSA wynosi 30 dni, od dnia doręczenia rozstrzygnięcia stronie i już upłynął.

Wnioskodawca nie mógł dochować wyżej wskazanego terminu, bez swojej winy, a mianowicie z powodu:

________

Zachowując przewidziany w art. 28 255. 2 2258 8825282528282 225282 do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, od dnia ustania przyczyny powodującej uchybienie terminu, należy uznać, że wszystkie okoliczności przemawiają za uwzględnieniem wniosku i wydają się uzasadnione.


__________________

(własnoręczny podpis wnioskodawcy)


Załączniki:

1. Odpis wniosku wraz z załącznikami dla organu;

2. 525525 8 222 252882;

3. 82825 522225285 82885 85528222 25 825528;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ________

za pośrednictwem

Organu II instancji

Nazwa: ________

Adres: ________

Wnioskodawca:

Imię i nazwisko: ________

PESEL: ________

Adres: ________

Organ:

Nazwa: ________WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

85 225825882 552. 25 255. 2 582582 25582 2 228222285285 25225 855528 55282882558222228 (28525 55822: „PPSA"), 822822 2 252285282282 2252825 52 8282882285 825528 52 2222825228222 5555 85282882558222222 na decyzję organu ________ z dnia ________, znak sprawy ________, w przedmiocie:

________


UZASADNIENIE:

W dniu ________ r. doręczono wnioskodawcy decyzję organu ________ z dnia ________ r. Termin na wniesienie skargi do WSA wynosi 30 dni, od dnia doręczenia rozstrzygnięcia stronie i już upłynął.

Wnioskodawca nie mógł dochować wyżej wskazanego terminu, bez swojej winy, a mianowicie z powodu:

________

Zachowując przewidziany w art. 28 255. 2 2258 8825282528282 225282 do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, od dnia ustania przyczyny powodującej uchybienie terminu, należy uznać, że wszystkie okoliczności przemawiają za uwzględnieniem wniosku i wydają się uzasadnione.


__________________

(własnoręczny podpis wnioskodawcy)


Załączniki:

1. Odpis wniosku wraz z załącznikami dla organu;

2. 525525 8 222 252882;

3. 82825 522225285 82885 85528222 25 825528;