Powrót do góry
Skarga na bezczynność administracyjną Wypełnij wzór

Skarga na bezczynność administracyjną

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 29.04.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Ocena 5 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 29.04.2020

Rozmiar: 2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Skarga na bezczynność administracyjną

Skargę na bezczynność lub przewlekłe postępowanie można złożyć, w następstwie wysłanego do organu ponaglenia, gdy organ administracji długo nie wydaje rozstrzygnięcia. Co do zasady sprawa powinna być rozpatrzona w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia postępowania. Sprawy bardziej skomplikowane są rozpatrywane w terminie dwóch miesięcy. Dłuższe zwlekanie z decyzją (lub innym rozstrzygnięciem), oznacza, że organ pozostaje w bezczynności lub przewlekle prowadzi postępowanie.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy organ, przed upływem terminu zawiadomi stronę, że ma problemy z załatwieniem sprawy w terminie i podaje nowy termin do załatwienia sprawy. Nie może to oczywiście trwać w nieskończoność.

Bezczynność oznacza, że nie załatwiono sprawy w terminie miesięcznym albo dwumiesięcznym (dla spraw skomplikowanych) albo w nowym terminie, wyznaczonym przez organ, z powodu zwłoki organu.

Sprawy skomplikowane to takie, gdy termin miesięczny okazał się niewystarczający aby:

1) zgromadzić cały niezbędny materiał dowodowy (przeprowadzić postępowanie wyjaśniające) lub 
2) przeprowadzić wykładnię przepisów prawa w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie.

Przewlekłość oznacza, że postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.


Jak stosować skargę?

Skargę można wnieść po wysłaniu do organu ponaglenia dotyczącego szybszego załatwienia sprawy. Należy ją wysłać na adres organu, który pozostaje w bezczynności lub przewlekłości. Organ ma możliwość samodzielnego uwzględnienia skargi tj. wydania rozstrzygnięcia. Jeśli tego nie zrobi, przekaże skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wraz z aktami sprawy i swoim stanowiskiem w sprawie.Wymogi formalne skargi:

Skarga musi zawierać:

  • określenie sądu, do którego jest kierowana;
  • imię i nazwisko lub nazwę strony, jego przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz PESEL/KRS/NIP/REGON.
  • określenie rodzaju pisma jako skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu bez nieuzasadnionej zwłoki;
  • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie;
  • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie;
  • datępodpis strony albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Skarga może też zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz przyznania odpowiedniej sumy pieniężnej.

Skargę należy opłacić w wysokości 100 złotych. Jeśli wniosło ją kilka osób, każda z nich powinna uiścić opłatę oddzielnie. Zwolnienie od opłaty możliwe jest, o ile przewidują to przepisy procedury, na gruncie której toczy się postępowanie. W razie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, opłata podlega zwrotowi.


Rozstrzygnięcie skargi

Sąd może stwierdzić, że organ nie zwleka niezasadnie z wydaniem rozstrzygnięcia, a więc podtrzyma stanowisko organu i oddali skargę.

Jeśli uzna, że strona ma rację, uwzględni skargę i stwierdzi, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania. Dodatkowo, może zlecić podjęcie odpowiednich czynności przez organ w wyznaczonym terminie oraz przyznać pewną sumę pieniędzy dla strony.

Podstawa prawna:

Możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe postępowanie jest uregulowane w art. 3 par. 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór