Powrót do góry
Skarga na bezczynność administracyjną Wypełnij wzór

Skarga na bezczynność administracyjną

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 02.10.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Ocena 4,5 - 8 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 02.10.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Ocena: 4,5 - 8 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Skarga na bezczynność administracyjną

Skargę na bezczynność lub przewlekłe postępowanie można złożyć po wysłaniu do organu ponaglenia oraz po odczekaniu na wydanie przez organ administracyjny decyzji (lub innego rozstrzygnięcia), od wniesienia ponaglenia, w sprawie administracyjnej. Decyzja (lub inne rozstrzygnięcie) powinno być wydane w ciągu 1 miesiąca od wniesienia żądania przez stronę. Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, organ ma 2 miesiące na wydanie decyzji (lub innego rozstrzygnięcia), od dnia wniesienia żądania. Jeśli organ zwleka z wydaniem decyzji (lub innego rozstrzygnięcia) ponad ten czas, a więc dłużej niż 2 miesiące, może to oznaczać, że pozostaje w bezczynności lub przewlekle prowadzi postępowanie. W tej sytuacji, skarga do sądu administracyjnego na bezczynność administracyjną pozwoli na przyspieszenie wydania decyzji oraz ewentualnego upomnienia lub ukarania organu.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy organ, przed upływem terminu miesiąca (lub dwóch w sprawach skomplikowanych) zawiadomi stronę, że ma problem z załatwieniem sprawy w terminie i wskaże jej nowy termin, w którym zobowiązuje się do załatwienia sprawy. Nie może to oczywiście trwać w nieskończoność.

Czy wiesz, że...

Bezczynność
oznacza, że nie załatwiono sprawy w terminie miesięcznym albo dwumiesięcznym (dla spraw skomplikowanych) albo w nowym terminie, wyznaczonym przez organ, z powodu zwłoki organu.

Przewlekłość oznacza, że postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne, do załatwienia sprawy.

Sprawy skomplikowane to takie, gdy termin miesięczny okazał się niewystarczający aby:

1) zgromadzić cały niezbędny materiał dowodowy (przeprowadzić postępowanie wyjaśniające) lub 
2) przeprowadzić wykładnię przepisów prawa, w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie.


Wymogi formalne skargi:

Skarga musi zawierać:

  • określenie sądu (jeśli organ, do którego wysyła się niniejszą skargę, nie uwzględni argumentów strony i nie wyda decyzji odmiennej, w ramach samokontroli, wysyła skargę do sądu);
  • imię i nazwisko lub nazwę strony, jego przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • PESEL/KRS/NIP/REGON strony, jego przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • tytuł: skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;
  • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania;
  • uzasadnienie skargi;
  • datępodpis strony albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.


Wniesienie skargi należy opłacić w sądzie, w wysokości 100 złotych. Jeśli wniosło ją kilka osób, każda z nich powinna uiścić opłatę oddzielnie. Zwolnienie od opłaty jest możliwe, o ile przewidują to przepisy procedury, na gruncie której toczy się postępowanie. W razie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania (a więc przyznania racji stronie) opłata podlega zwrotowi.

Jak korzystać ze skargi?

Jeśli organ zwleka z wydaniem decyzji (lub innego rozstrzygnięcia), w pierwszej kolejności należy wysłać ponaglenie. Jeśli, mimo wysłania ponaglenia, organ nadal zwleka z wydaniem decyzji (lub innego rozstrzygnięcia), można wysłać niniejszą skargę.

Skargę wysyła się na adres organu, który pozostaje w bezczynności lub przewlekłości. Organ ma możliwość samodzielnie uwzględnić skargę tj. wydać rozstrzygnięcie (w ramach samokontroli, po uwzględnieniu argumentów strony). Jeśli tego nie zrobi, przekazuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wraz z aktami sprawy i swoim stanowiskiem w sprawie.

Skarga do sądu administracyjnego to odpowiednik pozwu w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu administracyjnym, nie używa się słowa „pozew", ale „skarga". Różne są również strony postępowania. W sprawie cywilnej będą to dwie strony sporu, które są równorzędne i mają takie same prawa, natomiast w postępowaniu administracyjnym stronami postępowania jest organ administracyjny (podmiot hierarchicznie nadrzędny nad stroną) oraz strona, która żądała wydania decyzji lub innego rozstrzygnięcia. Nie ma więc równowagi stron w postępowaniu administracyjnym.


Rozstrzygnięcie:

Sąd może stwierdzić, że organ nie zwleka niezasadnie z wydaniem rozstrzygnięcia, a więc podtrzyma stanowisko organu i oddali skargę.

Sąd może również stwierdzić, że strona ma rację. Wówczas sąd uwzględni skargę i stwierdzi, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania. Dodatkowo, może zlecić podjęcie odpowiednich czynności przez organ w wyznaczonym terminie oraz przyznać pewną sumę pieniędzy dla strony.

Podstawa prawna:

Możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe postępowanie jest uregulowane w art. 3 § 2 pkt 8 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2299) art. 3 § 2 pkt 8 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, powinien być interpretowany w ten sposób, że odnosi się również do bezczynności organu władzy publicznej odnośnie do rozstrzygnięcia w przedmiocie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, rozpisanego w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór