Zawiadomienie o mobbingu w pracy

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowanie pracownik chce zgłosić pracodawcy: czy doświadczył mobbingu, czy molestowania, czy też molestowania seksualnego.

Wybranie podpowiedzi: "mobbingu" oznacza, że pracownik chce zawiadomić pracodawcę o doświadczeniu w zakładzie pracy mobbingu, a więc zamierzonym, długotrwałym i uporczywym działaniu lub zachowaniu, polegającym na nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing jest przedmiotem niniejszego zawiadomienia. Wybranie tej podpowiedzi pozwoli na kontynuowanie wypełniania dokumentu.

Wybranie podpowiedzi: "molestowania" oznacza, że pracownik chce zawiadomić pracodawcę o molestowaniu go w zakładzie pracy, a więc niepożądanym zachowaniu, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, np.: wykonywany, przez współpracownika, wbrew woli molestowanego pracownika masaż karku, poprawianie odzieży, kładzenie przez przełożonego dłoni na udzie pracownicy podczas imprezy firmowej, grubiańskie, niedwuznaczne żarty, gwizdy, cmokanie, powieszony przez współpracowników plakat roznegliżowanej kobiety czy chippendalesów. Molestowanie nie jest przedmiotem niniejszego zawiadomienia. Należy zaprzestać wypełniania niniejszego dokumentu. Zaleca się skorzystanie z zawiadomienia o molestowaniu.

Wybranie podpowiedzi: "molestowania seksualnego" oznacza, że pracownik chce zawiadomić pracodawcę o doświadczeniu molestowania seksualnego w zakładzie pracy, a więc niepożądanego zachowania o charakterze seksualnym lub odnoszącym się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery np. nakłanianie do czynności seksualnych, z wykorzystaniem własnej przewagi, szantaż seksualny, sprośne aluzje lub żarty, prezentowanie treści o charakterze pornograficznym np. rysunków, filmików. Molestowanie seksualne nie jest przedmiotem niniejszego zawiadomienia. Należy zaprzestać wypełniania niniejszego dokumentu. Zaleca się posłużyć zawiadomieniem o molestowaniu.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Imię i nazwisko: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE O MOBBINGU
W ZAKŁADZIE PRACYJa, niżej podpisana, ________, zatrudniona u/w: ________, od dnia: ________ r., na stanowisku: ________, niniejszym zawiadamiam, że doświadczyłam, w zakładzie pracy, działania lub zachowania, które wyczerpuje definicję mobbingu.

Pracownik, który dopuszcza(ł) się wobec mnie działań lub zachowań, określanych jako mobbing to: Pan(i) ________, będący moim: przełożonym.

Działania lub zachowania, których dopuściła się wskazana wyżej osoba, względem mnie, to m.in.:

________

Wyżej opisane uporczywe i długotrwałe działania lub zachowania, polegające na nękaniu lub zastraszaniu, trwające: ________, wywołują u mnie zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodując lub mając na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie, wyeliminowanie z zespołu współpracowników.


UZASADNIENIE

1. Zjawisko mobbingu

Zgodnie z hipotezą art. 94(3) par. 1 ustawy Kodeks Pracy, pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing to zamierzone działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na:

 • uporczywym tj. rozciągniętym w czasie, stale powtarzającym się i nieuchronnym, z punktu widzenia ofiary;
 • długotrwałym tj. ocenianym przez pryzmat stopnia nasilenia patologicznych zachowań oraz momentu, w którym wystąpił skutek tych działań;
 • nękaniu lub zastraszaniu pracownika tj. ustawicznym i celowym dręczeniu, niepokojeniu lub dokuczaniu pracownikowi;
 • wywołującym u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, mobbing to obraźliwe i mściwe zachowanie, wyrażające się poprzez okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia.

2. Szkodliwe konsekwencje dla zdrowia pracownika

Opisane wyżej działania lub zachowania stanowią zamach na moje prawa oraz mają szkodliwe konsekwencje dla mojego zdrowia, jak też wykonywanej pracy. Nękanie i zastraszanie, jakiego doświadczyłam to rodzaj terroru psychicznego. Sytuacja powtarza się przez wiele tygodni, przyprawia mnie o bóle żołądka, bezsenność, konieczność wspomagania się środkami uspokajającymi. Mobbing utrudnia mi możliwości komunikowania się, zaburza stosunki społeczne oraz społeczny odbiór mojej osoby w środowisku pracy, pogarsza jakość sytuacji życiowej i zawodowej. Ma szkodliwy wpływ na moje zdrowie.

Pracodawca, skoro nie zapobiegł pojawieniu się mobbingu w zakładzie pracy, powinien zminimalizować jego skutki, doświadczone przez pracownika, naprawić doświadczone szkody lub krzywdy i zapewnić środowisko pracy, wolne od mobbingu.

3. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałać mobbingowi w zatrudnieniu, co wynika wprost z art. 94(3) ustawy Kodeks Pracy.


Art. 94(3) ustawy Kodeks Pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. (...)

Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, a więc takiej organizacji pracy w firmie, aby nie dochodziło w niej do mobbingu. Pracodawca odpowiada za mobbing w takim zakresie, w jakim się go dopuścił lub mu nie zapobiegł, a więc w zakresie przyczynienia się. Ponosi on odpowiedzialność za mobbing, którego dopuszczają się nie tylko pracownicy i współpracownicy, ale również kontrahenci pracodawcy. Najczęstszą przyczyną pojawienia się mobbingu jest konflikt między osobami lub grupami osób bądź hermetyczna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, stwarzająca pole do mobbingu, wobec osób, pragnących zmian. Konflikty same w sobie są nieuniknione i mogą być korzystne dla organizacji. To, co jest zagrażające i sprzyja mobbingowi, to konflikt źle rozwiązany, zaniedbany i długotrwały. Jeżeli eskalacja konfliktów jest normą, 828222285282 22888225 2282 2525558222 222 25822282822. 2558255885 22882822 8828 25 8822582 52282522258 222288222, 282 5225828258 52 885 282585828, 5 25222 5858 2 52855 522282252 8 252855282 25582.

82888 2558255882 282 55582 882 25228828 2225882285 882 22888225 8 252855282 25582, 22882822 22 25255888 822252, 8252552225 255828282288. 525228 25582 825282 88252522, 22 2558255885 2282 28285 25228825285825 25 2288822 8 22 252288822 28225 2825522 882 22282 2 2552885822282282 8552 2582225285282. 85 225825882 552. 82(8) § 2 582582 525228 25582, 255828282288, 22252 522258 22888225 858 8825222 22888225 522885258 52282 2 25582, 25228852522 2582225285282, 8 828222888 282 2828222 282 282825822 8225252522282 25 25582. 852228582, 2225282 2 552. 82(8) § 2 582582 525228 25582, 255828282, 5 2225222 2288822 8282858 52282522 2552885, 2222 528525288 25 2558255882 252288252822 8522, 2225822 2552885822282285 28228222222, 25 5222525 2522852.

Jest również możliwe pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności karno-wykroczeniowej. Przełożony może ponieść odpowiedzialność karną, jeśli jego działania lub zachowania, wobec pracownika, wyczerpują znamiona m.in. następujących przestępstw:

 • nadużycia zależności, co stanowi przestępstwo, określone w art. 199 § 1 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3;
 • namowy lub pomocy przy próbie samobójczej, co stanowi przestępstwo, określone w art. 151 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat;
 • ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co stanowi przestępstwo, określone w art. 156 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3;
 • innego uszczerbku na zdrowiu np. ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia pracownika, co stanowi przestępstwo, określone w art. 157 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat;
 • zmuszania za pomocą przemocy lub groźby bezprawnej, co stanowi przestępstwo, określone w art. 191 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat;
 • znęcania się nad osobą zależną od sprawcy, co stanowi przestępstwo, określone w art. 207 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5;
 • znieważenia, co stanowi przestępstwo, określone w art. 216 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności;
 • naruszenia nietykalności cielesnej, co stanowi przestępstwo, określone w art. 217 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do 1 roku;
 • wprowadzenia w błąd pracownika, w celu dokuczenia, co stanowi wykroczenie, unormowane w art. 107 ustawy Kodeks Wykroczeń, zagrożone karą ograniczenia wolności, karą grzywny do 1500 zł albo karą nagany.

4. Konieczność interwencji pracodawcy

Wobec powyższego, uprzejmie proszę o podjęcie jak najszybszej interwencji, co umożliwi mi spokojne kontynuowanie wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku, wolne od zachowań mobbingowych.

W razie braku reakcji na niniejsze zawiadomienie, nie wykluczam alternatywy wytoczenia powództwa z tytułu niezapewnienia właściwych i wolnych od mobbingu, warunków pracy, wraz z żądaniem ustalenia, że mobbing miał miejsce u pracodawcy, jak również dokonania czynności, potrzebnych do usunięcia skutków mobbingu, w tym wypłacenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto, nie wykluczam również złożenia aktu oskarżenia do sądu karnego.

Uprzejmie proszę o dyskrecję i zachowanie w poufności wszystkiego, co zostało powyżej wskazane.


__________________________
(podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Imię i nazwisko: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE O MOBBINGU
W ZAKŁADZIE PRACYJa, niżej podpisana, ________, zatrudniona u/w: ________, od dnia: ________ r., na stanowisku: ________, niniejszym zawiadamiam, że doświadczyłam, w zakładzie pracy, działania lub zachowania, które wyczerpuje definicję mobbingu.

Pracownik, który dopuszcza(ł) się wobec mnie działań lub zachowań, określanych jako mobbing to: Pan(i) ________, będący moim: przełożonym.

Działania lub zachowania, których dopuściła się wskazana wyżej osoba, względem mnie, to m.in.:

________

Wyżej opisane uporczywe i długotrwałe działania lub zachowania, polegające na nękaniu lub zastraszaniu, trwające: ________, wywołują u mnie zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodując lub mając na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie, wyeliminowanie z zespołu współpracowników.


UZASADNIENIE

1. Zjawisko mobbingu

Zgodnie z hipotezą art. 94(3) par. 1 ustawy Kodeks Pracy, pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing to zamierzone działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na:

 • uporczywym tj. rozciągniętym w czasie, stale powtarzającym się i nieuchronnym, z punktu widzenia ofiary;
 • długotrwałym tj. ocenianym przez pryzmat stopnia nasilenia patologicznych zachowań oraz momentu, w którym wystąpił skutek tych działań;
 • nękaniu lub zastraszaniu pracownika tj. ustawicznym i celowym dręczeniu, niepokojeniu lub dokuczaniu pracownikowi;
 • wywołującym u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, mobbing to obraźliwe i mściwe zachowanie, wyrażające się poprzez okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia.

2. Szkodliwe konsekwencje dla zdrowia pracownika

Opisane wyżej działania lub zachowania stanowią zamach na moje prawa oraz mają szkodliwe konsekwencje dla mojego zdrowia, jak też wykonywanej pracy. Nękanie i zastraszanie, jakiego doświadczyłam to rodzaj terroru psychicznego. Sytuacja powtarza się przez wiele tygodni, przyprawia mnie o bóle żołądka, bezsenność, konieczność wspomagania się środkami uspokajającymi. Mobbing utrudnia mi możliwości komunikowania się, zaburza stosunki społeczne oraz społeczny odbiór mojej osoby w środowisku pracy, pogarsza jakość sytuacji życiowej i zawodowej. Ma szkodliwy wpływ na moje zdrowie.

Pracodawca, skoro nie zapobiegł pojawieniu się mobbingu w zakładzie pracy, powinien zminimalizować jego skutki, doświadczone przez pracownika, naprawić doświadczone szkody lub krzywdy i zapewnić środowisko pracy, wolne od mobbingu.

3. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałać mobbingowi w zatrudnieniu, co wynika wprost z art. 94(3) ustawy Kodeks Pracy.


Art. 94(3) ustawy Kodeks Pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. (...)

Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, a więc takiej organizacji pracy w firmie, aby nie dochodziło w niej do mobbingu. Pracodawca odpowiada za mobbing w takim zakresie, w jakim się go dopuścił lub mu nie zapobiegł, a więc w zakresie przyczynienia się. Ponosi on odpowiedzialność za mobbing, którego dopuszczają się nie tylko pracownicy i współpracownicy, ale również kontrahenci pracodawcy. Najczęstszą przyczyną pojawienia się mobbingu jest konflikt między osobami lub grupami osób bądź hermetyczna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, stwarzająca pole do mobbingu, wobec osób, pragnących zmian. Konflikty same w sobie są nieuniknione i mogą być korzystne dla organizacji. To, co jest zagrażające i sprzyja mobbingowi, to konflikt źle rozwiązany, zaniedbany i długotrwały. Jeżeli eskalacja konfliktów jest normą, 828222285282 22888225 2282 2525558222 222 25822282822. 2558255885 22882822 8828 25 8822582 52282522258 222288222, 282 5225828258 52 885 282585828, 5 25222 5858 2 52855 522282252 8 252855282 25582.

82888 2558255882 282 55582 882 25228828 2225882285 882 22888225 8 252855282 25582, 22882822 22 25255888 822252, 8252552225 255828282288. 525228 25582 825282 88252522, 22 2558255885 2282 28285 25228825285825 25 2288822 8 22 252288822 28225 2825522 882 22282 2 2552885822282282 8552 2582225285282. 85 225825882 552. 82(8) § 2 582582 525228 25582, 255828282288, 22252 522258 22888225 858 8825222 22888225 522885258 52282 2 25582, 25228852522 2582225285282, 8 828222888 282 2828222 282 282825822 8225252522282 25 25582. 852228582, 2225282 2 552. 82(8) § 2 582582 525228 25582, 255828282, 5 2225222 2288822 8282858 52282522 2552885, 2222 528525288 25 2558255882 252288252822 8522, 2225822 2552885822282285 28228222222, 25 5222525 2522852.

Jest również możliwe pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności karno-wykroczeniowej. Przełożony może ponieść odpowiedzialność karną, jeśli jego działania lub zachowania, wobec pracownika, wyczerpują znamiona m.in. następujących przestępstw:

 • nadużycia zależności, co stanowi przestępstwo, określone w art. 199 § 1 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3;
 • namowy lub pomocy przy próbie samobójczej, co stanowi przestępstwo, określone w art. 151 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat;
 • ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co stanowi przestępstwo, określone w art. 156 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3;
 • innego uszczerbku na zdrowiu np. ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia pracownika, co stanowi przestępstwo, określone w art. 157 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat;
 • zmuszania za pomocą przemocy lub groźby bezprawnej, co stanowi przestępstwo, określone w art. 191 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat;
 • znęcania się nad osobą zależną od sprawcy, co stanowi przestępstwo, określone w art. 207 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5;
 • znieważenia, co stanowi przestępstwo, określone w art. 216 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności;
 • naruszenia nietykalności cielesnej, co stanowi przestępstwo, określone w art. 217 ustawy Kodeks Karny, zagrożone karą pozbawienia wolności do 1 roku;
 • wprowadzenia w błąd pracownika, w celu dokuczenia, co stanowi wykroczenie, unormowane w art. 107 ustawy Kodeks Wykroczeń, zagrożone karą ograniczenia wolności, karą grzywny do 1500 zł albo karą nagany.

4. Konieczność interwencji pracodawcy

Wobec powyższego, uprzejmie proszę o podjęcie jak najszybszej interwencji, co umożliwi mi spokojne kontynuowanie wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku, wolne od zachowań mobbingowych.

W razie braku reakcji na niniejsze zawiadomienie, nie wykluczam alternatywy wytoczenia powództwa z tytułu niezapewnienia właściwych i wolnych od mobbingu, warunków pracy, wraz z żądaniem ustalenia, że mobbing miał miejsce u pracodawcy, jak również dokonania czynności, potrzebnych do usunięcia skutków mobbingu, w tym wypłacenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto, nie wykluczam również złożenia aktu oskarżenia do sądu karnego.

Uprzejmie proszę o dyskrecję i zachowanie w poufności wszystkiego, co zostało powyżej wskazane.


__________________________
(podpis Pracownika)