Överst på sidan

Agentavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Agentavtal

§ 1. Huvudman

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 2. Agent

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Upplåtelse

Agenten ges en rätt att förmedla följande av huvudmannens produkter:

________

Nya produkter som tillhandahålls av huvudmannen omfattas inte av detta avtal.


§ 4. Geografisk område

Genom signering av detta avtal ges agenten behörighet att förmedla huvudmannens varor inom följande område:

________


§ 5. Huvudmannens skyldigheter

Huvudmannen är skyldig att handla lojalt gentemot agenten. Detta innebär en skyldighet att lämna prover, beskrivningar, prislistor och annat nödvändigt material beträffande de varor som uppdraget gäller.

Vidare har huvudmannen en skyldighet att lämna de upplysningar som behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras.

Antar huvudmannen ett anbud som medlats av agenten, eller om ett avtal som agenten har förmedlat inte har fullgjorts, ska agenten meddelas snarast. Agenten ska vidare meddelas om huvudmannen förutser att verksamhetens omfattning kommer bli betydligt mindre än vad agenten kunnat förvänta sig.


§ 6. Agentens behörighet och skyldigheter

Agenten ges följande behörighet:

________

Agenten ska vid uppdragets fullgörande tillvarata huvudmannens intressen samt handla lojalt och redligt. Vidare är agenten skyldig att väl vårda huvudmannens varor, dessa ska även hållas avskilda från andra varor.

Det åligger agenten att inhämta anbud och sluta avtal om sådant som omfattas av agentavtalet. De anbud som upptagits, och de avtal som ingåtts, ska agenten underrätta huvudmannen om.

Agenten har rätt att ta emot betalning för sålda varor. De medel som mottas ska hållas avskilda och agenten är skyldig att avge redovisning för detta.

Agenten är även i övrigt skyldig att följa de anvisningar som ges från huvudmannen.


§ 7. Förhållande till tredje man

a) Agenten får inte utan särskilt bemyndigande ingå avtal om försäljning eller köp i huvudmannens ställe. Ingås avtal utan behörighet ska huvudmannen meddela tredje man om detta.

b) Inkommer ett anbud som inte önskas antas ska huvudmannen meddela tredje man om detta.

c) Tredje man som önskar återkalla anbud ska göra detta av agenten. Detta gäller även då huvudmannen redan meddelats om anbudet i fråga.

d) Vid en situation där huvudmannen misstagit en förhandling mellan agent och tredje man för ett anbud, ska den tredje mannen utan oskäligt uppehåll meddela huvudmannen om detta. Detta gäller förutsatt att den tredje mannen är en näringsidkare.

e) Om en tredje man vill åberopa fel i vara, dröjsmål med leverans eller liknande får hen vända sig till agenten om avtalet kan anses kommit till stånd genom agentens medverkande eller har ingåtts med tredje man inom det område eller kundkrets som har tilldelats agenten. Vid annat fall är det huvudmannen som ska kontaktas.


§ 8. Marknadsföring

Agenten ska marknadsföra produkterna på egen bekostnad.

Huvudmannen är skyldig att tillhandahålla nödvändigt material beträffande produkterna så att agenten kan marknadsföra på ett bra sätt. Agenten ska själv göra upp en marknadsföringsplan som ska vara i linje med gällande regler och lagar.


§ 9. Provision

a) Agenten ska erhålla provision för samtliga genomförda affärer som förmedlats åt huvudmannen under avtalsperioden. Detta gäller om:

1. avtalet har kommit till stånd genom agentens medverkande,

2. avtal har ingåtts utan agentens medverkande med en tredje man, som agenten tidigare skaffat som kund och avtalet är av samma slag, eller

3. agenten har tilldelats ett visst område eller en viss kundkrets och avtalet har ingåtts med en tredje man som hör till området eller kundkretsen.

b) Rätten till provision bortfaller om avtalet mellan huvudmannen och tredje man inte fullföljs och detta inte beror på huvudmannen eller något förhållande på dennes sida.

c) Provisionen ska vara en del av försäljningspriset till slutkund exklusive moms och ska bestämmas enligt följande:

________

d) Provisionen ska utbetalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

e) Tid för utbetalning:

________

f) Betalas provision inte i utsatt tid, eller det finns starka skäl att anta att så inte kommer ske, har agenten rätt att som säkerhet för sin fordran hålla inne varor, material och handlingar som tillhör huvudmannen. Denna rätt upphör då huvudmannen ställt godtagbar säkerhet för fordringen.

Ställer huvudmannen inte godtagbar säkerhet inom ________, från att huvudmannen meddelats om att varor hålls inne, ges agenten rättighet att sälja dessa varor.

g) Senast en månad efter utgånget kvartal ska huvudmannen ge agenten en provisionsnota där den intjänade provisionen under kvartalet ska framgå.


§ 10. Efterprovision

Agenten har i vissa fall rätt till provision på avtal som ingås efter uppdraget upphört, så är fallet om:

1. avtalet har ingåtts under sådana omständigheter som avses i 9 § lag (1991:351) om handelsagentur och agenten eller huvudmannen har tagit emot tredje mans anbud under uppdragstiden eller,

2. avtalet har kommit till stånd huvudsakligen genom agentens medverkan under uppdragstiden och det har ingåtts inom skälig tid efter det att uppdraget har upphört.


§ 11. Immateriella rättigheter

Vid användning av huvudmannens varumärke och produkter ska agenten följa huvudmannens instruktioner. När avtalsperioden är slut upphör skyldigheten/rättigheten att bruka huvudmannens produkter.

Agenten binder sig att inte använda och/eller benämna andra varumärken i samband med huvudmannens. Vidare förbjuds agenten att under avtalsperioden använda eller registrera varumärke eller företag som kan förväxlas med huvudmannens varumärke.


§ 12. Sekretess

Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetsperiod eller därefter, sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra.

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.


§ 13. Avtalsperiod

Avtalet löper från den ________ tillsvidare.


§ 14. Uppsägning

Detta avtal ska sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 15. Kontraktsbrott och konkurs

Åsidosätter någon part sina skyldigheter väsentligt enligt detta avtal har motsatt part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Avtalet upphör även till följd av parts eventuella konkurs.

Uppsägning på ovan grund ska göras inom skälig tid från att omständigheten som åberopats blivit känd för motparten.

Part som lider skada av motsatt parts kontraktsbrott har rätt att kräva skadestånd.


§ 16. 882522882525852

________) 855 52225 58258 522525 555 5222222 5522 2888 582522882525852, 22 285 8 522 252:

2. 5222222 555 28882252 55855252222 225 252525 28825 8582228822 2252 5525282 225 522 8228228825 25252522822 285 55855252222 222225 522 55 858222882 225528 58 225525582222, 285

5. 582522882525852 55 8258822 225 552822 2888 85228825 22825258252225, 85582882 52222228 2258582 58 252888822 25 58258 225 52 8 225825 2522222 5228825 25252525.

555 822 52288828 2852 258825 5822 22 52222225558852522 522525 2.2.5. 52222228 525.

________) 88252288252585222 522255 2888 52282 222 828222 22288555252 222 558 2585222822, 82552252 22225 222 2222282822 52525 52 8225822 222 5522 28825 522 2252552 285 822 522555222 555 85552.

________) 8222222 555 8222 5522 2888 582522882525852 22:

2. 55855252222 85225 522 522225825822 2.2.5. 522 5222222 52285288222 28825 58 85558828522 8582228822 588528522 8825 822858252225 228822 52225 58258,

5. 5825822 522525 2888 22825 58 52222228 2222558, 28825

8. 5222222 282585225 5825822 2888 52252.


§ 17. Skadestånd

Underlåter någon part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, eller av vad som framgår av lag, är hen skyldig att ersätta den andra för den skada som uppkommer därav.

Upphör avtalet p.g.a. ena partens konkurs har den andra parten även rätt till ersättning för den skada som kommer därav.


§ 18. Force Majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 19. Tvist

Eventuell tvist rörande detta avtal ska avgöras i svensk domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 20. SignaturerOrt: ______ Datum: _________________________________________________________

Namnförtydligande kontaktperson hos huvudmannen: ________Ort: ______ Datum: _________________________________________________________

Namnförtydligande kontaktperson hos agenten: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Agentavtal

§ 1. Huvudman

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 2. Agent

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Upplåtelse

Agenten ges en rätt att förmedla följande av huvudmannens produkter:

________

Nya produkter som tillhandahålls av huvudmannen omfattas inte av detta avtal.


§ 4. Geografisk område

Genom signering av detta avtal ges agenten behörighet att förmedla huvudmannens varor inom följande område:

________


§ 5. Huvudmannens skyldigheter

Huvudmannen är skyldig att handla lojalt gentemot agenten. Detta innebär en skyldighet att lämna prover, beskrivningar, prislistor och annat nödvändigt material beträffande de varor som uppdraget gäller.

Vidare har huvudmannen en skyldighet att lämna de upplysningar som behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras.

Antar huvudmannen ett anbud som medlats av agenten, eller om ett avtal som agenten har förmedlat inte har fullgjorts, ska agenten meddelas snarast. Agenten ska vidare meddelas om huvudmannen förutser att verksamhetens omfattning kommer bli betydligt mindre än vad agenten kunnat förvänta sig.


§ 6. Agentens behörighet och skyldigheter

Agenten ges följande behörighet:

________

Agenten ska vid uppdragets fullgörande tillvarata huvudmannens intressen samt handla lojalt och redligt. Vidare är agenten skyldig att väl vårda huvudmannens varor, dessa ska även hållas avskilda från andra varor.

Det åligger agenten att inhämta anbud och sluta avtal om sådant som omfattas av agentavtalet. De anbud som upptagits, och de avtal som ingåtts, ska agenten underrätta huvudmannen om.

Agenten har rätt att ta emot betalning för sålda varor. De medel som mottas ska hållas avskilda och agenten är skyldig att avge redovisning för detta.

Agenten är även i övrigt skyldig att följa de anvisningar som ges från huvudmannen.


§ 7. Förhållande till tredje man

a) Agenten får inte utan särskilt bemyndigande ingå avtal om försäljning eller köp i huvudmannens ställe. Ingås avtal utan behörighet ska huvudmannen meddela tredje man om detta.

b) Inkommer ett anbud som inte önskas antas ska huvudmannen meddela tredje man om detta.

c) Tredje man som önskar återkalla anbud ska göra detta av agenten. Detta gäller även då huvudmannen redan meddelats om anbudet i fråga.

d) Vid en situation där huvudmannen misstagit en förhandling mellan agent och tredje man för ett anbud, ska den tredje mannen utan oskäligt uppehåll meddela huvudmannen om detta. Detta gäller förutsatt att den tredje mannen är en näringsidkare.

e) Om en tredje man vill åberopa fel i vara, dröjsmål med leverans eller liknande får hen vända sig till agenten om avtalet kan anses kommit till stånd genom agentens medverkande eller har ingåtts med tredje man inom det område eller kundkrets som har tilldelats agenten. Vid annat fall är det huvudmannen som ska kontaktas.


§ 8. Marknadsföring

Agenten ska marknadsföra produkterna på egen bekostnad.

Huvudmannen är skyldig att tillhandahålla nödvändigt material beträffande produkterna så att agenten kan marknadsföra på ett bra sätt. Agenten ska själv göra upp en marknadsföringsplan som ska vara i linje med gällande regler och lagar.


§ 9. Provision

a) Agenten ska erhålla provision för samtliga genomförda affärer som förmedlats åt huvudmannen under avtalsperioden. Detta gäller om:

1. avtalet har kommit till stånd genom agentens medverkande,

2. avtal har ingåtts utan agentens medverkande med en tredje man, som agenten tidigare skaffat som kund och avtalet är av samma slag, eller

3. agenten har tilldelats ett visst område eller en viss kundkrets och avtalet har ingåtts med en tredje man som hör till området eller kundkretsen.

b) Rätten till provision bortfaller om avtalet mellan huvudmannen och tredje man inte fullföljs och detta inte beror på huvudmannen eller något förhållande på dennes sida.

c) Provisionen ska vara en del av försäljningspriset till slutkund exklusive moms och ska bestämmas enligt följande:

________

d) Provisionen ska utbetalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

e) Tid för utbetalning:

________

f) Betalas provision inte i utsatt tid, eller det finns starka skäl att anta att så inte kommer ske, har agenten rätt att som säkerhet för sin fordran hålla inne varor, material och handlingar som tillhör huvudmannen. Denna rätt upphör då huvudmannen ställt godtagbar säkerhet för fordringen.

Ställer huvudmannen inte godtagbar säkerhet inom ________, från att huvudmannen meddelats om att varor hålls inne, ges agenten rättighet att sälja dessa varor.

g) Senast en månad efter utgånget kvartal ska huvudmannen ge agenten en provisionsnota där den intjänade provisionen under kvartalet ska framgå.


§ 10. Efterprovision

Agenten har i vissa fall rätt till provision på avtal som ingås efter uppdraget upphört, så är fallet om:

1. avtalet har ingåtts under sådana omständigheter som avses i 9 § lag (1991:351) om handelsagentur och agenten eller huvudmannen har tagit emot tredje mans anbud under uppdragstiden eller,

2. avtalet har kommit till stånd huvudsakligen genom agentens medverkan under uppdragstiden och det har ingåtts inom skälig tid efter det att uppdraget har upphört.


§ 11. Immateriella rättigheter

Vid användning av huvudmannens varumärke och produkter ska agenten följa huvudmannens instruktioner. När avtalsperioden är slut upphör skyldigheten/rättigheten att bruka huvudmannens produkter.

Agenten binder sig att inte använda och/eller benämna andra varumärken i samband med huvudmannens. Vidare förbjuds agenten att under avtalsperioden använda eller registrera varumärke eller företag som kan förväxlas med huvudmannens varumärke.


§ 12. Sekretess

Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetsperiod eller därefter, sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra.

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.


§ 13. Avtalsperiod

Avtalet löper från den ________ tillsvidare.


§ 14. Uppsägning

Detta avtal ska sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 15. Kontraktsbrott och konkurs

Åsidosätter någon part sina skyldigheter väsentligt enligt detta avtal har motsatt part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Avtalet upphör även till följd av parts eventuella konkurs.

Uppsägning på ovan grund ska göras inom skälig tid från att omständigheten som åberopats blivit känd för motparten.

Part som lider skada av motsatt parts kontraktsbrott har rätt att kräva skadestånd.


§ 16. 882522882525852

________) 855 52225 58258 522525 555 5222222 5522 2888 582522882525852, 22 285 8 522 252:

2. 5222222 555 28882252 55855252222 225 252525 28825 8582228822 2252 5525282 225 522 8228228825 25252522822 285 55855252222 222225 522 55 858222882 225528 58 225525582222, 285

5. 582522882525852 55 8258822 225 552822 2888 85228825 22825258252225, 85582882 52222228 2258582 58 252888822 25 58258 225 52 8 225825 2522222 5228825 25252525.

555 822 52288828 2852 258825 5822 22 52222225558852522 522525 2.2.5. 52222228 525.

________) 88252288252585222 522255 2888 52282 222 828222 22288555252 222 558 2585222822, 82552252 22225 222 2222282822 52525 52 8225822 222 5522 28825 522 2252552 285 822 522555222 555 85552.

________) 8222222 555 8222 5522 2888 582522882525852 22:

2. 55855252222 85225 522 522225825822 2.2.5. 522 5222222 52285288222 28825 58 85558828522 8582228822 588528522 8825 822858252225 228822 52225 58258,

5. 5825822 522525 2888 22825 58 52222228 2222558, 28825

8. 5222222 282585225 5825822 2888 52252.


§ 17. Skadestånd

Underlåter någon part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, eller av vad som framgår av lag, är hen skyldig att ersätta den andra för den skada som uppkommer därav.

Upphör avtalet p.g.a. ena partens konkurs har den andra parten även rätt till ersättning för den skada som kommer därav.


§ 18. Force Majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 19. Tvist

Eventuell tvist rörande detta avtal ska avgöras i svensk domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 20. SignaturerOrt: ______ Datum: _________________________________________________________

Namnförtydligande kontaktperson hos huvudmannen: ________Ort: ______ Datum: _________________________________________________________

Namnförtydligande kontaktperson hos agenten: ________