Överst på sidan

Aktieägaravtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Aktieägaravtal

§ 1. Avtalsparter

Detta aktieägaravtal upprättas mellan följande parter:

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Aktiebolag och ägarförhållanden

Namn: ________ (Fortsatt benämnt som "Aktiebolaget")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Bolagstyp: Privat

Aktiebolaget har per avtalsdagen ett registrerat aktiekapital om ________ SEK (________) fördelat på ________ antal aktier.

Aktierna i bolaget är fördelade i olika slag enligt följande:

________

Aktieslagen karakteriseras enligt följade:

________

Aktierna ska fördelas på aktieägarna enligt följande:

a) ________ äger ________ st aktier.

b) ________ äger ________ st aktier.


§ 3. Avtalstid
och uppsägning

Avtalet löper från och med den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.

Uppsägning ska ske skriftligen och anses levererat då det har kommit mottagaren tillhanda, detsamma gäller andra meddelanden.


§ 4. Lojalitet
och arbetskrav

a) Parterna ska verka för aktiebolagets mål och hela tiden ha aktiebolagets bästa i åtanke. Parterna ska vidare utöva sin rösträtt och bestämmanderätt, och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder, så att bestämmelserna i detta avtal blir tillämpade på aktiebolagets verksamhet.

b) Parterna förväntas avsätta tid för att arbeta med aktiebolaget och ta ansvar för aktiebolagets utveckling.

c) Följande arbetskrav ställs upp på aktieägarna:

________

d) Detta avtal hindrar ingen av parterna att ingå annat aktieägaravtal.


§ 5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av ________ styrelseledamöter med ________ suppleanter.

Ledamöter till styrelsen nomineras enligt följande:

________

Endast fysiska personer kan väljas som ledamot, i de fall en juridisk person är aktieägare och önskas nomineras till styrelseledamot är det en ställföreträdare som kan utses.


§ 6. Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutsför enligt följande:

________


§ 7. Bolagsstämma

Regler för när bolagsstämma ska hållas finns dels i lag och dels i aktiebolagets bolagsordning. Redan existerande reglering ska kompletteras enligt följande:

________


§ 8. Ordförande

Ordföranden i styrelsen och bolagsstämman ska utses av följande part/-er:

________


§ 9. Enighet vid vissa beslut

Nedan angivna beslut ska fattas i enighet mellan parterna:

a) Ändring av bolagsordningen

b) Ändring av aktiekapital och annat som kan medföra att parternas ägande i bolaget minskas

c) Vinstutdelning

d) Beslut om frivillig likvidation

e) Beslut om verksamhetsinriktning

f) Tillskott av kapital för aktiebolagets finansiering eller ställande av säkerhet

g) Bildande eller avvecklande av dotterbolag

h) Tillsättande av verkställande direktör

i) Fastställande av arvode till styrelseledamöter

j) Övriga beslut:

________

Om parterna inte kan komma till ett enigt beslut i någon av ovan presenterade frågor ska det lösas på följande sätt:

________


§ 10. Insyn

Parternas insyn i aktiebolaget regleras enligt följande:

________


§ 11. Finansiering

Aktiekapitalet kan ökas enligt följande:

________

Parterna är förutom att tillskuta aktiekapital till aktiebolaget skyldiga att finansiera det enligt följande:

________


§ 12. Vinstfördelning

Bolagets årliga vinst ska, förutom det som eventuellt ska behållas i aktiebolaget, tilldelas aktieägarna i utdelning enligt följande:

________


§ 13. Konkurrens

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden, samt ________ efter att avtalet upphört, inte ta anställning hos eller starta egen konkurrerande verksamhet. Med konkurrerande verksamhet avses:

________


§ 14. Överlåtelse av aktier

Parterna tillåts överlåta aktier enligt följande:

________


§ 15. Överlåtelse av avtal

Ska en parts rättigheter och skyldigheter enligt detta aktieägaravtal överlåtas eller pantsättas ska dennes aktier överlåtas/pantsättas i samband med detta. För att avtalet ska överlåtas krävs vidare samtliga parters skriftliga godkännande.


§ 16. Inlösen av aktier

a) Frivillig inlösen

Parterna i detta avtal har enligt huvudregeln en frivillig rätt att lösa in sina aktier när som helst, förutsatt att det inte strider mot eventuellt förbehåll i bolagsordningen.

Aktierna ska värderas med följande metod: Avkastningsvärdering.

b) Anställnings upphörande

Om en parts anställning i aktiebolaget upphör har övriga parter rätt att lösa in dennes aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. Den som avslutat sin anställning ska inom ________ dagar från denna dag erbjuda sina aktier.

Aktierna ska värderas med följande metod: Avkastningsvärdering.

c) Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd ska dennes aktier lösas av de andra parterna i förhållande till deras aktieinnehav.

Aktierna ska värderas med följande metod: ________

d) Sjukdom

Blir en part allvarligt sjuk under en längre period och till följd av detta inte kan upprätthålla sina skyldigheter i detta avtal ska denne lösa in sina aktier.

Med längre period avses minst ________.

Aktierna ska värderas med följande metod: ________.

e) Dödsfall

Avlider en part i detta avtal ska dennes aktier lösas in.

Aktierna ska värderas med följande metod: ________.


§ 17. Försäljning av aktier

Tag-along klausul

Läggs ett bud på en majoritet av aktiebolaget, d.v.s. mer är 50 % av bolagets aktier, har bolagets minoritet, d.v.s. de resterande aktieägarna, rätt att sälja sina aktier på samma villkor som majoriteten.

Syftet med denna bestämmelse är att förhindra att majoritetsägare i aktiebolaget säljer sina andelar och lämnar kvar minoritetsägare. Majoritetsägarna tvingas på detta sätt ta hänsyn till minoritetsägarna vid förhandlingar.

Är en potentiell köpare inte villig att köpa samtliga aktier i aktiebolaget har minoritetsägaren/minoritetsägarna vetorätt och kan då blockera sådan affär.


§ 18. Förbehåll

a) Hembudsförbehåll

Aktierna omfattas av ett hembudsförbehåll, vilket innebär att befintliga aktieägare har rätt att köpa tillbaka aktier som köps av utomstående personer. Köp och byte omfattas av förbehållet.

Hembud kan utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad ett erbjudande omfattar (d.v.s. partiellt hembud).

Lösningsrätten är fördelad enligt följande:

________

Lösningsanspråk ska framställas inom ________ från att ny aktieägare anmält förvärv av hembudspliktiga aktier.

Kommer den som framställt ett lösningsanspråk inte överens med den som förvärvat hembudpliktiga aktier kan den som begärt inlösen väcka talan inom ________ från att lösningsanspråket framställdes.

Betalning för inlösta aktier ska ske inom ________ från att inlösenbeloppet blev bestämt.

Samtliga villkor som gäller för ett hembud ska framgå i erbjudandet.

b) Förköpsförbehåll

Aktierna omfattas av ett förköpsförbehåll vid köp och byte.

Förköp kan utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad ett erbjudande omfattar (d.v.s. partiellt förköp).

Förköp ska erbjudas enligt följande:

________

Ett förköpsanspråk ska framställas inom ________ från att erbjudande lämnats. Betalning ska vidare ske inom ________ från att ett pris för aktierna bestämts.

Samtliga villkor som gäller för ett förköp ska framgå i erbjudandet.

c) Samtyckesförbehåll

Aktierna omfattas av ett samtyckesförbehåll, vilket innebär att samtycke måste inhämtas från bolaget innan överlåtelse av aktier kan ske.

Det är bolagsstämman som lämnar eventuellt samtycke och beslut ska fattas inom ________ från att ansökan gjorts. Lämnas inget beslut likställs det med avslag.

Av ansökan ska det framgå vem aktierna tänkts överlåtas till. Det kan även anges en ytterligare person som överlåtelsen önskas ske till om samtycke vägras. Utöver detta ska samtliga villkor gällande överlåtelsen framgå av ansökan.

Samtycke kan ges för överlåtelse av ett mindre antal aktier än vad en ansökan avser.

Aktier som överlåts ska betalas inom ________ från att priset bestämts.

En aktieägare som är missnöjd med aktiebolagets beslut om att ge eller vägra samtycke, eller med villkoren kring ett samtycke, får väcka talan inom den tid som angetts i beslutet.

d) Omvandlingsförbehåll

Aktierna omfattas av ett omvandlingsförbehåll. Ett omvandlingsförbehåll innebär att aktierna kan omvandlas till ett annat aktieslag. Aktierna kan omvandlas enligt följande:

________

e) Minsknings- och inlösensförbehåll

Aktierna omfattas av ett minsknings- och inlösensförbehåll, vilket innebär att vissa aktier ska lösas in före andra om aktiekapitalet ska minskas. Följande minsknings- och inlösensförbehåll gäller för aktiebolaget:

________


§ 19. Krav på äktenskapsförord

Samtliga parter är skyldiga att ingå äktenskapsförord inför eventuellt kommande giftemål där aktierna görs till enskild egendom. Parter som redan befinner sig i äktenskap omfattas också av denna bestämmelse och ska därför snarast upprätta sådant äktenskapsförord.

Genom att omvandla aktierna till enskild egendom kan parterna undvika att rätt till aktierna tillfaller någon parts make vid en bodelning.


§ 20. Kompanjonförsäkring

Parterna är skyldiga att teckna en kompanjonförsäkring. Villkoren för detta framgår av separat bilaga.


§ 21. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra eller om aktiebolaget, om det inte är nödvändigt för att parterna ska kunna fullfölja sina skyldigheter i detta avtal.

Period som parterna är bundna av denna sekretessbestämmelse:

________

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 22. Bundenhet

Part som upphör att vara aktieägare är fortsatt bunden av bestämmelser i detta avtal enligt följande:

________


§ 23. Avtalsbrott och vite

Bryter en part mot någon bestämmelse i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå. Vite ska utgå för varje avtalsbrott. Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.

Bryter en part mot avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig art har övriga parter rätt att utesluta denna person från samarbetet och säga upp denne från detta avtal med omedelbar verkan. Vidare ska samtliga aktier som ägs av den som brutit mot avtalet lösas in av övriga parter.

Är avtalsbrottet inte av väsentlig art och rättelse sker inom ________ dagar ska aktieägaren dock tillåtas kvarstå som part i detta avtal samt behålla sina aktier.


§ 24. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 25. 25888252582 522825822 285 25528288 ogiltighet

82225 58258, 8522 8885225, 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525 5255252 522828285222 285 5288 22585822822. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 52225 58258 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 26. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för samtliga parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga parter.


§ 28. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Aktieägaravtal

§ 1. Avtalsparter

Detta aktieägaravtal upprättas mellan följande parter:

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Aktiebolag och ägarförhållanden

Namn: ________ (Fortsatt benämnt som "Aktiebolaget")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Bolagstyp: Privat

Aktiebolaget har per avtalsdagen ett registrerat aktiekapital om ________ SEK (________) fördelat på ________ antal aktier.

Aktierna i bolaget är fördelade i olika slag enligt följande:

________

Aktieslagen karakteriseras enligt följade:

________

Aktierna ska fördelas på aktieägarna enligt följande:

a) ________ äger ________ st aktier.

b) ________ äger ________ st aktier.


§ 3. Avtalstid
och uppsägning

Avtalet löper från och med den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.

Uppsägning ska ske skriftligen och anses levererat då det har kommit mottagaren tillhanda, detsamma gäller andra meddelanden.


§ 4. Lojalitet
och arbetskrav

a) Parterna ska verka för aktiebolagets mål och hela tiden ha aktiebolagets bästa i åtanke. Parterna ska vidare utöva sin rösträtt och bestämmanderätt, och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder, så att bestämmelserna i detta avtal blir tillämpade på aktiebolagets verksamhet.

b) Parterna förväntas avsätta tid för att arbeta med aktiebolaget och ta ansvar för aktiebolagets utveckling.

c) Följande arbetskrav ställs upp på aktieägarna:

________

d) Detta avtal hindrar ingen av parterna att ingå annat aktieägaravtal.


§ 5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av ________ styrelseledamöter med ________ suppleanter.

Ledamöter till styrelsen nomineras enligt följande:

________

Endast fysiska personer kan väljas som ledamot, i de fall en juridisk person är aktieägare och önskas nomineras till styrelseledamot är det en ställföreträdare som kan utses.


§ 6. Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutsför enligt följande:

________


§ 7. Bolagsstämma

Regler för när bolagsstämma ska hållas finns dels i lag och dels i aktiebolagets bolagsordning. Redan existerande reglering ska kompletteras enligt följande:

________


§ 8. Ordförande

Ordföranden i styrelsen och bolagsstämman ska utses av följande part/-er:

________


§ 9. Enighet vid vissa beslut

Nedan angivna beslut ska fattas i enighet mellan parterna:

a) Ändring av bolagsordningen

b) Ändring av aktiekapital och annat som kan medföra att parternas ägande i bolaget minskas

c) Vinstutdelning

d) Beslut om frivillig likvidation

e) Beslut om verksamhetsinriktning

f) Tillskott av kapital för aktiebolagets finansiering eller ställande av säkerhet

g) Bildande eller avvecklande av dotterbolag

h) Tillsättande av verkställande direktör

i) Fastställande av arvode till styrelseledamöter

j) Övriga beslut:

________

Om parterna inte kan komma till ett enigt beslut i någon av ovan presenterade frågor ska det lösas på följande sätt:

________


§ 10. Insyn

Parternas insyn i aktiebolaget regleras enligt följande:

________


§ 11. Finansiering

Aktiekapitalet kan ökas enligt följande:

________

Parterna är förutom att tillskuta aktiekapital till aktiebolaget skyldiga att finansiera det enligt följande:

________


§ 12. Vinstfördelning

Bolagets årliga vinst ska, förutom det som eventuellt ska behållas i aktiebolaget, tilldelas aktieägarna i utdelning enligt följande:

________


§ 13. Konkurrens

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden, samt ________ efter att avtalet upphört, inte ta anställning hos eller starta egen konkurrerande verksamhet. Med konkurrerande verksamhet avses:

________


§ 14. Överlåtelse av aktier

Parterna tillåts överlåta aktier enligt följande:

________


§ 15. Överlåtelse av avtal

Ska en parts rättigheter och skyldigheter enligt detta aktieägaravtal överlåtas eller pantsättas ska dennes aktier överlåtas/pantsättas i samband med detta. För att avtalet ska överlåtas krävs vidare samtliga parters skriftliga godkännande.


§ 16. Inlösen av aktier

a) Frivillig inlösen

Parterna i detta avtal har enligt huvudregeln en frivillig rätt att lösa in sina aktier när som helst, förutsatt att det inte strider mot eventuellt förbehåll i bolagsordningen.

Aktierna ska värderas med följande metod: Avkastningsvärdering.

b) Anställnings upphörande

Om en parts anställning i aktiebolaget upphör har övriga parter rätt att lösa in dennes aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. Den som avslutat sin anställning ska inom ________ dagar från denna dag erbjuda sina aktier.

Aktierna ska värderas med följande metod: Avkastningsvärdering.

c) Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd ska dennes aktier lösas av de andra parterna i förhållande till deras aktieinnehav.

Aktierna ska värderas med följande metod: ________

d) Sjukdom

Blir en part allvarligt sjuk under en längre period och till följd av detta inte kan upprätthålla sina skyldigheter i detta avtal ska denne lösa in sina aktier.

Med längre period avses minst ________.

Aktierna ska värderas med följande metod: ________.

e) Dödsfall

Avlider en part i detta avtal ska dennes aktier lösas in.

Aktierna ska värderas med följande metod: ________.


§ 17. Försäljning av aktier

Tag-along klausul

Läggs ett bud på en majoritet av aktiebolaget, d.v.s. mer är 50 % av bolagets aktier, har bolagets minoritet, d.v.s. de resterande aktieägarna, rätt att sälja sina aktier på samma villkor som majoriteten.

Syftet med denna bestämmelse är att förhindra att majoritetsägare i aktiebolaget säljer sina andelar och lämnar kvar minoritetsägare. Majoritetsägarna tvingas på detta sätt ta hänsyn till minoritetsägarna vid förhandlingar.

Är en potentiell köpare inte villig att köpa samtliga aktier i aktiebolaget har minoritetsägaren/minoritetsägarna vetorätt och kan då blockera sådan affär.


§ 18. Förbehåll

a) Hembudsförbehåll

Aktierna omfattas av ett hembudsförbehåll, vilket innebär att befintliga aktieägare har rätt att köpa tillbaka aktier som köps av utomstående personer. Köp och byte omfattas av förbehållet.

Hembud kan utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad ett erbjudande omfattar (d.v.s. partiellt hembud).

Lösningsrätten är fördelad enligt följande:

________

Lösningsanspråk ska framställas inom ________ från att ny aktieägare anmält förvärv av hembudspliktiga aktier.

Kommer den som framställt ett lösningsanspråk inte överens med den som förvärvat hembudpliktiga aktier kan den som begärt inlösen väcka talan inom ________ från att lösningsanspråket framställdes.

Betalning för inlösta aktier ska ske inom ________ från att inlösenbeloppet blev bestämt.

Samtliga villkor som gäller för ett hembud ska framgå i erbjudandet.

b) Förköpsförbehåll

Aktierna omfattas av ett förköpsförbehåll vid köp och byte.

Förköp kan utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad ett erbjudande omfattar (d.v.s. partiellt förköp).

Förköp ska erbjudas enligt följande:

________

Ett förköpsanspråk ska framställas inom ________ från att erbjudande lämnats. Betalning ska vidare ske inom ________ från att ett pris för aktierna bestämts.

Samtliga villkor som gäller för ett förköp ska framgå i erbjudandet.

c) Samtyckesförbehåll

Aktierna omfattas av ett samtyckesförbehåll, vilket innebär att samtycke måste inhämtas från bolaget innan överlåtelse av aktier kan ske.

Det är bolagsstämman som lämnar eventuellt samtycke och beslut ska fattas inom ________ från att ansökan gjorts. Lämnas inget beslut likställs det med avslag.

Av ansökan ska det framgå vem aktierna tänkts överlåtas till. Det kan även anges en ytterligare person som överlåtelsen önskas ske till om samtycke vägras. Utöver detta ska samtliga villkor gällande överlåtelsen framgå av ansökan.

Samtycke kan ges för överlåtelse av ett mindre antal aktier än vad en ansökan avser.

Aktier som överlåts ska betalas inom ________ från att priset bestämts.

En aktieägare som är missnöjd med aktiebolagets beslut om att ge eller vägra samtycke, eller med villkoren kring ett samtycke, får väcka talan inom den tid som angetts i beslutet.

d) Omvandlingsförbehåll

Aktierna omfattas av ett omvandlingsförbehåll. Ett omvandlingsförbehåll innebär att aktierna kan omvandlas till ett annat aktieslag. Aktierna kan omvandlas enligt följande:

________

e) Minsknings- och inlösensförbehåll

Aktierna omfattas av ett minsknings- och inlösensförbehåll, vilket innebär att vissa aktier ska lösas in före andra om aktiekapitalet ska minskas. Följande minsknings- och inlösensförbehåll gäller för aktiebolaget:

________


§ 19. Krav på äktenskapsförord

Samtliga parter är skyldiga att ingå äktenskapsförord inför eventuellt kommande giftemål där aktierna görs till enskild egendom. Parter som redan befinner sig i äktenskap omfattas också av denna bestämmelse och ska därför snarast upprätta sådant äktenskapsförord.

Genom att omvandla aktierna till enskild egendom kan parterna undvika att rätt till aktierna tillfaller någon parts make vid en bodelning.


§ 20. Kompanjonförsäkring

Parterna är skyldiga att teckna en kompanjonförsäkring. Villkoren för detta framgår av separat bilaga.


§ 21. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra eller om aktiebolaget, om det inte är nödvändigt för att parterna ska kunna fullfölja sina skyldigheter i detta avtal.

Period som parterna är bundna av denna sekretessbestämmelse:

________

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 22. Bundenhet

Part som upphör att vara aktieägare är fortsatt bunden av bestämmelser i detta avtal enligt följande:

________


§ 23. Avtalsbrott och vite

Bryter en part mot någon bestämmelse i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå. Vite ska utgå för varje avtalsbrott. Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.

Bryter en part mot avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig art har övriga parter rätt att utesluta denna person från samarbetet och säga upp denne från detta avtal med omedelbar verkan. Vidare ska samtliga aktier som ägs av den som brutit mot avtalet lösas in av övriga parter.

Är avtalsbrottet inte av väsentlig art och rättelse sker inom ________ dagar ska aktieägaren dock tillåtas kvarstå som part i detta avtal samt behålla sina aktier.


§ 24. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 25. 25888252582 522825822 285 25528288 ogiltighet

82225 58258, 8522 8885225, 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525 5255252 522828285222 285 5288 22585822822. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 52225 58258 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 26. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för samtliga parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga parter.


§ 28. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________