Överst på sidan

Aktiebrev

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument överlämnas till aktieägaren i fråga.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Datum för utlämnande: ________

Aktiebrev

§ 1. Aktiebolag

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Bolagskategori: Privat


§ 2 Aktieinnehavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Antal aktier som aktieinnehavaren har betalat för: ________ stycken


§ 3. Aktierna

Aktienummer: ________
Aktieslag: ________


§ 4. Förbehåll

Aktierna omfattas av följande förbehåll:

Hembudsförbehåll - Överlåts en aktie till en person som inte är en aktieägare har tidigare aktieägare rätt att köpa tillbaka den.

Förköpsförbehåll - Vid överlåtelse av aktierna har tidigare aktieägare förköpsrätt.

Samtyckesförbehåll - Samtycke från styrelsen eller bolagsstämman måste lämnas innan en aktie överlåts.

Omvandlingsförbehåll - Aktierna kan omvandlas till ett annat aktieslag. Sådan omvandling ska anmälas till bolagsverket.

Aktierna kan omvandlas enligt följande:

________

Minsknings- och inlösenförbehåll - Innebär att det i bolagsordningen har bestämts vilka aktier som ska lösas in först om företaget ska minska aktiekapitalet.


§ 5. Övriga anteckningar

Aktieägaren har utnyttjat sin rätt till nya aktier vid en fondemission.

Aktieägaren har utnyttjat sin rätt att delta i en nyemission.

Aktieägaren har utnyttjat sin rätt att delta i en emission av teckningsoptioner.

Aktieägaren har utnyttjat sin rätt att delta i en emission av konvertibler.

Aktieägaren har tagit emot betalning i samband med minskning av aktiekapitalet.

Aktieägaren har löst in aktier och i samband med det minskat aktiekapitalet.

Aktieägaren har tagit emot betalning i samband med utskiftning vid bolagets likvidation.


§ 6. Utbyte

Detta aktiebrev ersätter tidigare utställda aktiebrev.


§ 7. Signatur


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande styrelsens ordförande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Datum för utlämnande: ________

Aktiebrev

§ 1. Aktiebolag

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Bolagskategori: Privat


§ 2 Aktieinnehavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Antal aktier som aktieinnehavaren har betalat för: ________ stycken


§ 3. Aktierna

Aktienummer: ________
Aktieslag: ________


§ 4. Förbehåll

Aktierna omfattas av följande förbehåll:

Hembudsförbehåll - Överlåts en aktie till en person som inte är en aktieägare har tidigare aktieägare rätt att köpa tillbaka den.

Förköpsförbehåll - Vid överlåtelse av aktierna har tidigare aktieägare förköpsrätt.

Samtyckesförbehåll - Samtycke från styrelsen eller bolagsstämman måste lämnas innan en aktie överlåts.

Omvandlingsförbehåll - Aktierna kan omvandlas till ett annat aktieslag. Sådan omvandling ska anmälas till bolagsverket.

Aktierna kan omvandlas enligt följande:

________

Minsknings- och inlösenförbehåll - Innebär att det i bolagsordningen har bestämts vilka aktier som ska lösas in först om företaget ska minska aktiekapitalet.


§ 5. Övriga anteckningar

Aktieägaren har utnyttjat sin rätt till nya aktier vid en fondemission.

Aktieägaren har utnyttjat sin rätt att delta i en nyemission.

Aktieägaren har utnyttjat sin rätt att delta i en emission av teckningsoptioner.

Aktieägaren har utnyttjat sin rätt att delta i en emission av konvertibler.

Aktieägaren har tagit emot betalning i samband med minskning av aktiekapitalet.

Aktieägaren har löst in aktier och i samband med det minskat aktiekapitalet.

Aktieägaren har tagit emot betalning i samband med utskiftning vid bolagets likvidation.


§ 6. Utbyte

Detta aktiebrev ersätter tidigare utställda aktiebrev.


§ 7. Signatur


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande styrelsens ordförande: ________