Aktieöverlåtelseavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppe vilket datum parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Aktieöverlåtelseavtal

§ 1. Definitioner

Aktiebolaget
Det bolag vars aktier omfattas av detta avtal och alltså är föremål för överlåtelse.

Aktier
Andelar i ett aktiebolag.

Aktieslag
En grupp av aktier som har samma egenskaper, d.v.s. rättigheter och skyldigheter.

Aktieägaravtal
Avtal som reglerar förhållandet mellan olika aktieägare.

Köpare
Den som överlåtelse av aktierna ska ske till.

Köpeskilling
Belopp som ska betalas för aktierna.

Säljare
Den som äger aktierna innan avtalets upprättande och genom detta avtal ska överlåta dessa.

Tillgångar
Resurser som kan förväntas innebära ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillträdesdag
Dagen för avtalets fullgörande, d.v.s. då aktierna ska gå över från säljare till köpare.


§ 2. Bakgrund

Detta avtal avser överlåtelse av samtliga aktier i aktiebolag ________.

Överlåtelse sker från ________ till ________.


§ 3. Parter

Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Överlåtelse

Överlåtelsen avser samtliga aktier i aktiebolag ________.

Information kring aktiebolaget

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Aktiekapital: ________

Information kring aktierna

Antal: ________ st
Andel: 100 %
Aktieslag: ________


§ 5. Tillträdesdag

Aktierna ska övergå från säljaren till köparen den ________.

Aktierna överlåts med tillhörande rättigheter och säljaren garanterar dem vara fria från belastningar med undantag för sådana som eventuellt framgår av bolagsordningen.


§ 6. Bolagets förvaltning fram till tillträdesdagen

Säljaren är skyldig att fram till tillträdesdagen förvalta bolaget på ett sedvanligt sätt.

För att säljaren ska få träffa nya avtal eller fatta viktiga beslut som rör bolaget krävs skriftligt samtycke från köparen.


§ 7. Köpeskilling

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (________) per aktie, vilket motsvarar ett totalpris om ________ SEK (________).


§ 8. Betalningsvillkor

Betalningen för aktierna ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalningen ska genomföras av köparen senast på tillträdesdagen.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 9. Bristande fullgörelse

Vid utebliven, eller delvis utebliven, betalning av köpeskillingen har säljaren rätt att häva detta avtal och kräva köparen på skadestånd. Parternas prestationer ska vid en sådan situation gå åter. Rätten till hävning gäller förutsatt att förseningen inte beror på någon omständighet på säljarens sida.

Hävning kan bli aktuellt i samband med att sista betalningsdagen passeras.

Önskar säljaren fullfölja försäljningen trots försenad betalning har denne rätt att hålla inne aktierna tills betalning sker.


§ 10. Tillgångar som följer med överlåtelsen

Med aktieöverlåtelsen följer följande tillgångar som finns i aktiebolaget:

________

En mer detaljerad lista av tillgångarna följer av bilaga.


§ 11. Personal

Den personal som arbetar hos aktiebolaget innan överlåtelsen påverkas inte av detta avtal. Aktuella anställningsavtal bifogas detta avtal.


§ 12. Avtal som följer med överlåtelsen

Aktiebolaget omfattas av följande avtal som följer med överlåtelsen:

________

Detta/dessa avtal bifogas detta avtal.


§ 13. 8228282852228 82882

5225522 555 82252 882225822 58 52225 58258 22228 288825882 522 525258225 522828285222 225 522 582255 5288 82882.

5225522 252 85822 228 28825 85882 8 522828285222 8222 5825225 855522 822 82552 522258228 885 22 525258222822.

22222 882225822 58 52225 58258 822552255 2225522 522 52525822282222 55 88522255.


§ 14. Säljarens garantier

a) Säljaren garanterar sig vara ägare till de aktier som omfattas av detta avtal innan tillträdesdagen.

b) Säljaren garanterar att aktiebrev är upprättade för aktierna.

c) Säljaren garanterar att aktiebolaget är upprättat och bedrivet i enlighet med gällande lagar.

d) Säljaren garanterar att bolagets årsredovisningar och andra finansiella rapporter är korrekta.

e) Säljaren garanterar att aktiebolaget har tillgång till samtliga bolagsdokument som är av betydelse för aktiebolaget. Hit räknas t.ex. registreringshandlingar, styrelseprotokoll och protokoll från bolagsstämma.

Säljaren garanterar vidare att dessa dokument är upprättade på ett korrekt sätt.

f) Säljaren garanterar att aktierna som omfattas av detta avtal inte omfattas av någon panträtt eller annan rådighetsinskränkning.

a) Säljaren garanterar att aktiebolaget inte har ingått några borgensförbindelser eller andra ansvarsförbindelser som kan göras gällande mot aktiebolaget efter tillträdesdagen.

b) Säljaren garanterar att aktiebolaget inte befinner sig i någon rättslig tvist på tillträdesdagen.


§ 15. Bristande garantier

Brister säljaren i någon av de garantier som lämnats ovan, och det inte beror på köparen, ska säljaren utan dröjsmål åtgärda sådan brist på egen bekostnad.

Är bristen av väsentlig art eller om säljaren inte åtgärdar felet inom skälig tid har köparen rätt till nedsättning av köpeskillingen motsvarande den ekonomiska skada som sådan brist medfört, alternativt rätt till hävning.


§ 16. Styrelse

Säljaren avgår från aktiebolagets styrelse i samband med aktieöverlåtelsen.

Köparen förbinder sig att på tillträdesdagen tillse en extra bolagsstämma för att utse nya styrelseledamöter. När nya styrelseledamöter är utsedda förbinder sig vidare köparen att utan dröjsmål anmäla sådan ändring till Bolagsverket.

Säljaren ska hållas skadelös för eventuella krav riktade mot styrelsen efter tillträdesdagen.


§ 17. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna är bundna av sekretess och är alltså förbjudna att röja konfidentiell information om varandra för utomstående om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

Sekretessen gäller utan begränsning i tiden.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna vid upprättandet av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 18. Konkurrensförbud

Säljaren är under ________ från tillträdesdagen förbjuden att ta anställning hos eller starta en egen med aktiebolaget konkurrerande verksamhet.


§ 19. Vite

Bryter säljaren mot sekretessbestämmelsen eller konkurrensförbudet ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på köparens rätt att kräva skadestånd.


§ 20. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som denne inte råder över eller kunnat förutse är denne befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 21. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 23. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 24. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande (köpare): ________


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande (säljare): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Aktieöverlåtelseavtal

§ 1. Definitioner

Aktiebolaget
Det bolag vars aktier omfattas av detta avtal och alltså är föremål för överlåtelse.

Aktier
Andelar i ett aktiebolag.

Aktieslag
En grupp av aktier som har samma egenskaper, d.v.s. rättigheter och skyldigheter.

Aktieägaravtal
Avtal som reglerar förhållandet mellan olika aktieägare.

Köpare
Den som överlåtelse av aktierna ska ske till.

Köpeskilling
Belopp som ska betalas för aktierna.

Säljare
Den som äger aktierna innan avtalets upprättande och genom detta avtal ska överlåta dessa.

Tillgångar
Resurser som kan förväntas innebära ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillträdesdag
Dagen för avtalets fullgörande, d.v.s. då aktierna ska gå över från säljare till köpare.


§ 2. Bakgrund

Detta avtal avser överlåtelse av samtliga aktier i aktiebolag ________.

Överlåtelse sker från ________ till ________.


§ 3. Parter

Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Överlåtelse

Överlåtelsen avser samtliga aktier i aktiebolag ________.

Information kring aktiebolaget

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Aktiekapital: ________

Information kring aktierna

Antal: ________ st
Andel: 100 %
Aktieslag: ________


§ 5. Tillträdesdag

Aktierna ska övergå från säljaren till köparen den ________.

Aktierna överlåts med tillhörande rättigheter och säljaren garanterar dem vara fria från belastningar med undantag för sådana som eventuellt framgår av bolagsordningen.


§ 6. Bolagets förvaltning fram till tillträdesdagen

Säljaren är skyldig att fram till tillträdesdagen förvalta bolaget på ett sedvanligt sätt.

För att säljaren ska få träffa nya avtal eller fatta viktiga beslut som rör bolaget krävs skriftligt samtycke från köparen.


§ 7. Köpeskilling

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (________) per aktie, vilket motsvarar ett totalpris om ________ SEK (________).


§ 8. Betalningsvillkor

Betalningen för aktierna ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalningen ska genomföras av köparen senast på tillträdesdagen.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 9. Bristande fullgörelse

Vid utebliven, eller delvis utebliven, betalning av köpeskillingen har säljaren rätt att häva detta avtal och kräva köparen på skadestånd. Parternas prestationer ska vid en sådan situation gå åter. Rätten till hävning gäller förutsatt att förseningen inte beror på någon omständighet på säljarens sida.

Hävning kan bli aktuellt i samband med att sista betalningsdagen passeras.

Önskar säljaren fullfölja försäljningen trots försenad betalning har denne rätt att hålla inne aktierna tills betalning sker.


§ 10. Tillgångar som följer med överlåtelsen

Med aktieöverlåtelsen följer följande tillgångar som finns i aktiebolaget:

________

En mer detaljerad lista av tillgångarna följer av bilaga.


§ 11. Personal

Den personal som arbetar hos aktiebolaget innan överlåtelsen påverkas inte av detta avtal. Aktuella anställningsavtal bifogas detta avtal.


§ 12. Avtal som följer med överlåtelsen

Aktiebolaget omfattas av följande avtal som följer med överlåtelsen:

________

Detta/dessa avtal bifogas detta avtal.


§ 13. 8228282852228 82882

5225522 555 82252 882225822 58 52225 58258 22228 288825882 522 525258225 522828285222 225 522 582255 5288 82882.

5225522 252 85822 228 28825 85882 8 522828285222 8222 5825225 855522 822 82552 522258228 885 22 525258222822.

22222 882225822 58 52225 58258 822552255 2225522 522 52525822282222 55 88522255.


§ 14. Säljarens garantier

a) Säljaren garanterar sig vara ägare till de aktier som omfattas av detta avtal innan tillträdesdagen.

b) Säljaren garanterar att aktiebrev är upprättade för aktierna.

c) Säljaren garanterar att aktiebolaget är upprättat och bedrivet i enlighet med gällande lagar.

d) Säljaren garanterar att bolagets årsredovisningar och andra finansiella rapporter är korrekta.

e) Säljaren garanterar att aktiebolaget har tillgång till samtliga bolagsdokument som är av betydelse för aktiebolaget. Hit räknas t.ex. registreringshandlingar, styrelseprotokoll och protokoll från bolagsstämma.

Säljaren garanterar vidare att dessa dokument är upprättade på ett korrekt sätt.

f) Säljaren garanterar att aktierna som omfattas av detta avtal inte omfattas av någon panträtt eller annan rådighetsinskränkning.

a) Säljaren garanterar att aktiebolaget inte har ingått några borgensförbindelser eller andra ansvarsförbindelser som kan göras gällande mot aktiebolaget efter tillträdesdagen.

b) Säljaren garanterar att aktiebolaget inte befinner sig i någon rättslig tvist på tillträdesdagen.


§ 15. Bristande garantier

Brister säljaren i någon av de garantier som lämnats ovan, och det inte beror på köparen, ska säljaren utan dröjsmål åtgärda sådan brist på egen bekostnad.

Är bristen av väsentlig art eller om säljaren inte åtgärdar felet inom skälig tid har köparen rätt till nedsättning av köpeskillingen motsvarande den ekonomiska skada som sådan brist medfört, alternativt rätt till hävning.


§ 16. Styrelse

Säljaren avgår från aktiebolagets styrelse i samband med aktieöverlåtelsen.

Köparen förbinder sig att på tillträdesdagen tillse en extra bolagsstämma för att utse nya styrelseledamöter. När nya styrelseledamöter är utsedda förbinder sig vidare köparen att utan dröjsmål anmäla sådan ändring till Bolagsverket.

Säljaren ska hållas skadelös för eventuella krav riktade mot styrelsen efter tillträdesdagen.


§ 17. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna är bundna av sekretess och är alltså förbjudna att röja konfidentiell information om varandra för utomstående om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

Sekretessen gäller utan begränsning i tiden.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna vid upprättandet av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 18. Konkurrensförbud

Säljaren är under ________ från tillträdesdagen förbjuden att ta anställning hos eller starta en egen med aktiebolaget konkurrerande verksamhet.


§ 19. Vite

Bryter säljaren mot sekretessbestämmelsen eller konkurrensförbudet ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på köparens rätt att kräva skadestånd.


§ 20. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som denne inte råder över eller kunnat förutse är denne befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 21. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 23. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 24. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande (köpare): ________


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande (säljare): ________