Alkohol- och drogpolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna policy skrivs.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Alkohol- och drogpolicy för ________

§ 1. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka skadligt bruk av alkohol och droger bland våra medarbetare. Vi vill bidra till minskad ohälsa, olyckor samt värna om en god arbetsmiljö.


§ 2. Mål

Vi ställer upp följande mål:

________


§ 3. Riktlinjer

Alla medarbetare ska vara nyktra och drogfria under arbetstid. Det är oacceptabelt att komma påverkad av alkohol, andra berusningsmedel eller bakfull till arbetet.

Följande person avgör om en medarbetare är tjänstbar: ________.

personalfester och under representationer tillåts måttlig alkoholförtäring. Den alkohol som serveras ska vara godkänd av ansvarig chef, det ska vidare alltid finnas alkoholfria alternativ.


§ 4. Förebyggande åtgärder, ansvar och skyldigheter

Vår organisation är engagerad i att skapa och upprättahålla en säker, produktiv och hälsosam arbetsmiljö för samtliga anställda. För att uppnå detta vidtas nedan presenterade förebyggande åtgärder.


Arbetsgivaren

a) För att motverka otillåten användning och missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen ska arbetsgivaren hålla utbildningar för de anställda gällande policyn och riskerna med drog- och alkoholmissbruk. Utbildningarna ska hållas med följande regelbundenhet: ________.

b) Arbetsgivaren ansvarar för att tillhandahålla information om vart anställda kan få hjälp om de har problem med alkohol eller droger. Sådan information tillhandahålls enligt följande:

________

c) Det är arbetsgivaren som ansvarar för att implementera, kommunicera och säkerställa efterlevnad av alkohol- och drogpolicyn.


Chefer

a) Cheferna ska agera förebilder genom att följa denna policy och ska uppvisa ett professionellt beteende inför övriga arbetstagare när det gäller användning av alkohol och droger.

b) Cheferna bär ansvaret för sin egen avdelning och ska tydligt kommunicera med sitt arbetsteam gällande arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy.

c) Cheferna ansvarar för att denna policy implementeras på avdelningsnivå och följs av sitt arbetsteam.

d) Samtliga chefer är skyldiga att delta i särskilda utbildningsprogram gällande alkohol- och droganvändning i syfte att kunna identifiera potentiella risker samt tecken på missbruk. Cheferna ska delta i denna typ av utbildningsprogram med följande regelbundenhet: ________.

e) Cheferna ska vara uppmärksamma på eventuella tecken som tyder på alkohol- eller drogrelaterade problem bland sina medarbetare och ska agera enligt denna policy vid misstankar.


Arbetstagare

a) Arbetstagarna är skyldiga att ta till sig innehållet i denna policy och följa de riktlinjer som framgår.

b Arbetstagarna ansvarar för att komma nyktra till arbetet.

c) Arbetstagarna ska vara medvetna om att användning av alkohol eller droger utanför arbetsplatsen kan påverka förmågan att prestera på jobbet.

d) Samtliga arbetstagare är skyldiga att delta i de utbildningar som hålls av arbetsgivaren gällande policyn och riskerna med drog- och alkoholmissbruk.


§ 5. Handlingsplan och rutiner

Vid en situation där en arbetstagare kommer påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel till arbetet, eller där misstanke om missbruk eller olovlig användning finns, ska följande rutiner följas:


Arbetsgivaren

a) Finns misstanke om alkohol- eller drogmissbruk som kan påverka arbetsprestationen eller arbetsmiljön har arbetsgivaren rätt att agera och ingripa. Detsamma gäller vid konstaterat missbruk eller olovlig användning av alkohol eller droger.

b) Arbetsgivaren ska hantera eventuell information eller misstanke om en anställds drog- eller alkoholproblem med konfidentialitet och respekt för dennes integritet.

c) Hantering av incidenter som involverar alkohol eller droger på arbetsplatsen ska hanteras på ett lämpligt sätt. Samtliga incidenter ska utredas och vid behov ska disciplinära åtgärder vidtas.

d) Har ett missbruk eller problem med alkohol eller droger konstaterats hos en arbetstagare ska arbetsgivaren övervaka situationen och sedan följa upp för att avgöra om den anställda gjort framsteg mot att lösa situationen.


Chefer

a) Cheferna på arbetsplatsen ansvarar för sitt eget arbetsteam. Vid misstanke för missbruk eller olovlig användning av alkohol eller droger är det chefen till arbetstagaren i fråga som ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder.

b) Vid misstanke ska, innan några åtgärder vidtas, tillräcklig bevisning samlas in. Detta kan inkludera vittnesmål, observationer, resultat från eventuella drogtester och andra relevanta uppgifter.

c) Innan mer omfattande åtgärder vidtas ska chefen i fråga kalla in den arbetstagare som misstänks missbruka alkohol eller droger till ett enskilt möte där misstanken samt vad som ligger till grund för misstanken diskuteras.Vad som sägs under samtalet ska skriftligen dokumenteras.

d) Uppstår en situation där en arbetstagare har påvisat missbrukstendenser eller på annat sätt varit involverad i en incident kopplat till alkohol eller droger ska dennes närmaste chef upprätta en incidentrapport. Detta ska ske på följande sätt:

________


Arbetstagare

a) Misstänker en arbetstagare att en medarbetare missbrukar eller kommer påverkad av alkohol eller droger till arbetet ska dennes närmaste chef meddelas.

b) En arbetstagare ska hantera situationer där en medarbetare misstänks eller konstateras ha problematik eller missbruk med alkohol eller droger med konfidentialitet och ska inte sprida vidare informationen till andra medarbetare.

c) En arbetstagare som misstänker missbruk eller olovlig användning av alkohol eller droger hos en medarbetare ska upprätta en incidentrapport som ska överlämnas till dennes närmaste chef. Sådan rapport ska upprättas på följande sätt:

________


§ 6. Rehabiliteringsansvar

Som arbetsgivare har vi ett rehabiliteringsansvar för våra anställda gällande alkoholism och andra drogmissbruk då detta klassas som en sjukdom. Att säga upp anställd på grund av missbruksproblem klassas således inte som saklig grund. Innan en eventuell uppsägning kan ske måste en anställd med alkohol- eller drogmissbruk erbjudas rehabilitering.

8252822 58 52558888225822882852825 582258 8 85522 2282882 2588 8 852555 225 225558225522 285 282225288 252252 528558 822 2522228888 22522528558828555 28825 52525552 2552 8288. 82 22 525252822 52222255 8 522 5582282525522 55 8 82528 58 52558888225822 825 22 rehabiliteringsöverenskommelse 522552258 228852 5582282525522 822 52558888225822 58825, 522228 8522 8522 282225288 2582882 22522555552.

En medarbetare som bereds rehabilitering är skyldig att aktivt delta. Målet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska gå tillbaka i tjänst snarast möjligt.

Visa det pågående
dokumentet

________

Alkohol- och drogpolicy för ________

§ 1. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka skadligt bruk av alkohol och droger bland våra medarbetare. Vi vill bidra till minskad ohälsa, olyckor samt värna om en god arbetsmiljö.


§ 2. Mål

Vi ställer upp följande mål:

________


§ 3. Riktlinjer

Alla medarbetare ska vara nyktra och drogfria under arbetstid. Det är oacceptabelt att komma påverkad av alkohol, andra berusningsmedel eller bakfull till arbetet.

Följande person avgör om en medarbetare är tjänstbar: ________.

personalfester och under representationer tillåts måttlig alkoholförtäring. Den alkohol som serveras ska vara godkänd av ansvarig chef, det ska vidare alltid finnas alkoholfria alternativ.


§ 4. Förebyggande åtgärder, ansvar och skyldigheter

Vår organisation är engagerad i att skapa och upprättahålla en säker, produktiv och hälsosam arbetsmiljö för samtliga anställda. För att uppnå detta vidtas nedan presenterade förebyggande åtgärder.


Arbetsgivaren

a) För att motverka otillåten användning och missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen ska arbetsgivaren hålla utbildningar för de anställda gällande policyn och riskerna med drog- och alkoholmissbruk. Utbildningarna ska hållas med följande regelbundenhet: ________.

b) Arbetsgivaren ansvarar för att tillhandahålla information om vart anställda kan få hjälp om de har problem med alkohol eller droger. Sådan information tillhandahålls enligt följande:

________

c) Det är arbetsgivaren som ansvarar för att implementera, kommunicera och säkerställa efterlevnad av alkohol- och drogpolicyn.


Chefer

a) Cheferna ska agera förebilder genom att följa denna policy och ska uppvisa ett professionellt beteende inför övriga arbetstagare när det gäller användning av alkohol och droger.

b) Cheferna bär ansvaret för sin egen avdelning och ska tydligt kommunicera med sitt arbetsteam gällande arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy.

c) Cheferna ansvarar för att denna policy implementeras på avdelningsnivå och följs av sitt arbetsteam.

d) Samtliga chefer är skyldiga att delta i särskilda utbildningsprogram gällande alkohol- och droganvändning i syfte att kunna identifiera potentiella risker samt tecken på missbruk. Cheferna ska delta i denna typ av utbildningsprogram med följande regelbundenhet: ________.

e) Cheferna ska vara uppmärksamma på eventuella tecken som tyder på alkohol- eller drogrelaterade problem bland sina medarbetare och ska agera enligt denna policy vid misstankar.


Arbetstagare

a) Arbetstagarna är skyldiga att ta till sig innehållet i denna policy och följa de riktlinjer som framgår.

b Arbetstagarna ansvarar för att komma nyktra till arbetet.

c) Arbetstagarna ska vara medvetna om att användning av alkohol eller droger utanför arbetsplatsen kan påverka förmågan att prestera på jobbet.

d) Samtliga arbetstagare är skyldiga att delta i de utbildningar som hålls av arbetsgivaren gällande policyn och riskerna med drog- och alkoholmissbruk.


§ 5. Handlingsplan och rutiner

Vid en situation där en arbetstagare kommer påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel till arbetet, eller där misstanke om missbruk eller olovlig användning finns, ska följande rutiner följas:


Arbetsgivaren

a) Finns misstanke om alkohol- eller drogmissbruk som kan påverka arbetsprestationen eller arbetsmiljön har arbetsgivaren rätt att agera och ingripa. Detsamma gäller vid konstaterat missbruk eller olovlig användning av alkohol eller droger.

b) Arbetsgivaren ska hantera eventuell information eller misstanke om en anställds drog- eller alkoholproblem med konfidentialitet och respekt för dennes integritet.

c) Hantering av incidenter som involverar alkohol eller droger på arbetsplatsen ska hanteras på ett lämpligt sätt. Samtliga incidenter ska utredas och vid behov ska disciplinära åtgärder vidtas.

d) Har ett missbruk eller problem med alkohol eller droger konstaterats hos en arbetstagare ska arbetsgivaren övervaka situationen och sedan följa upp för att avgöra om den anställda gjort framsteg mot att lösa situationen.


Chefer

a) Cheferna på arbetsplatsen ansvarar för sitt eget arbetsteam. Vid misstanke för missbruk eller olovlig användning av alkohol eller droger är det chefen till arbetstagaren i fråga som ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder.

b) Vid misstanke ska, innan några åtgärder vidtas, tillräcklig bevisning samlas in. Detta kan inkludera vittnesmål, observationer, resultat från eventuella drogtester och andra relevanta uppgifter.

c) Innan mer omfattande åtgärder vidtas ska chefen i fråga kalla in den arbetstagare som misstänks missbruka alkohol eller droger till ett enskilt möte där misstanken samt vad som ligger till grund för misstanken diskuteras.Vad som sägs under samtalet ska skriftligen dokumenteras.

d) Uppstår en situation där en arbetstagare har påvisat missbrukstendenser eller på annat sätt varit involverad i en incident kopplat till alkohol eller droger ska dennes närmaste chef upprätta en incidentrapport. Detta ska ske på följande sätt:

________


Arbetstagare

a) Misstänker en arbetstagare att en medarbetare missbrukar eller kommer påverkad av alkohol eller droger till arbetet ska dennes närmaste chef meddelas.

b) En arbetstagare ska hantera situationer där en medarbetare misstänks eller konstateras ha problematik eller missbruk med alkohol eller droger med konfidentialitet och ska inte sprida vidare informationen till andra medarbetare.

c) En arbetstagare som misstänker missbruk eller olovlig användning av alkohol eller droger hos en medarbetare ska upprätta en incidentrapport som ska överlämnas till dennes närmaste chef. Sådan rapport ska upprättas på följande sätt:

________


§ 6. Rehabiliteringsansvar

Som arbetsgivare har vi ett rehabiliteringsansvar för våra anställda gällande alkoholism och andra drogmissbruk då detta klassas som en sjukdom. Att säga upp anställd på grund av missbruksproblem klassas således inte som saklig grund. Innan en eventuell uppsägning kan ske måste en anställd med alkohol- eller drogmissbruk erbjudas rehabilitering.

8252822 58 52558888225822882852825 582258 8 85522 2282882 2588 8 852555 225 225558225522 285 282225288 252252 528558 822 2522228888 22522528558828555 28825 52525552 2552 8288. 82 22 525252822 52222255 8 522 5582282525522 55 8 82528 58 52558888225822 825 22 rehabiliteringsöverenskommelse 522552258 228852 5582282525522 822 52558888225822 58825, 522228 8522 8522 282225288 2582882 22522555552.

En medarbetare som bereds rehabilitering är skyldig att aktivt delta. Målet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska gå tillbaka i tjänst snarast möjligt.