Överst på sidan

Allmänt konkurrensavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta konkurrensavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Konkurrensavtal

§ 1. Inledning

Nedan presenterade parter kommer genom signering av detta avtal överens om nedan fastställt konkurrensförbud till följd av upprättandet av det aktieägaravtal (fortsatt benämnt "Orginalavtalet") som ingåtts mellan parterna den ________.

Aktiebolaget som omfattas av aktieägaravtalet: ________ (fortsatt benämnt "Aktiebolaget"), med organisationsnummer ________.


§ 2. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________
Roll i originalavtalet: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Roll i originalavtalet: ________


§ 3. Syfte

Syftet med detta avtal är följande:

________


§ 4. Konkurrensförbud

Parterna förbinder sig att inte bedriva eller starta ett med aktiebolaget, d.v.s. det aktiebolag som parterna bedriver tillsammans, konkurrerande verksamhet.

Parterna, eller dess anställda, förbinder sig vidare att inte ta anställning eller styrelseuppdrag hos en med aktiebolaget konkurrerande verksamhet.

Konkurrensförbudet omfattar även övriga områden:

________


§ 5. Konkurrerande verksamhet

Med konkurrerande verksamhet förstås följande:

________


§ 6. Undantag från konkurrensförbudet

Konkurrensförbudet gäller inte i följande situation/-er:

________


§ 7. Geografiskt område

Konkurrensförbudet gäller i följande geografiska område: ________.


§ 8. Avtalsperiod

Parterna är bundna av konkurrensförbudet under avtalsperioden i originalavtalet, samt ________ från att det löpt ut.


§ 9. Avtalsbrott och vite

Bryter parterna mot vad som överenskommits i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Övriga påföljder som kan aktualiseras vid avtalsbrott:

________


§ 10. 5888522882522

82225 58258 258825 885 88552 58 258282585825822 285 222282222555 5288 82225588. 5 522 252 5825822 2825852255 85552555 555 52225 58258 225225552.


§ 11. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 85228825 255225.


§ 12. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 13. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 14. Underskrifter


a) Datum: __________ Ort: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Datum: __________ Ort: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Konkurrensavtal

§ 1. Inledning

Nedan presenterade parter kommer genom signering av detta avtal överens om nedan fastställt konkurrensförbud till följd av upprättandet av det aktieägaravtal (fortsatt benämnt "Orginalavtalet") som ingåtts mellan parterna den ________.

Aktiebolaget som omfattas av aktieägaravtalet: ________ (fortsatt benämnt "Aktiebolaget"), med organisationsnummer ________.


§ 2. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________
Roll i originalavtalet: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Roll i originalavtalet: ________


§ 3. Syfte

Syftet med detta avtal är följande:

________


§ 4. Konkurrensförbud

Parterna förbinder sig att inte bedriva eller starta ett med aktiebolaget, d.v.s. det aktiebolag som parterna bedriver tillsammans, konkurrerande verksamhet.

Parterna, eller dess anställda, förbinder sig vidare att inte ta anställning eller styrelseuppdrag hos en med aktiebolaget konkurrerande verksamhet.

Konkurrensförbudet omfattar även övriga områden:

________


§ 5. Konkurrerande verksamhet

Med konkurrerande verksamhet förstås följande:

________


§ 6. Undantag från konkurrensförbudet

Konkurrensförbudet gäller inte i följande situation/-er:

________


§ 7. Geografiskt område

Konkurrensförbudet gäller i följande geografiska område: ________.


§ 8. Avtalsperiod

Parterna är bundna av konkurrensförbudet under avtalsperioden i originalavtalet, samt ________ från att det löpt ut.


§ 9. Avtalsbrott och vite

Bryter parterna mot vad som överenskommits i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Övriga påföljder som kan aktualiseras vid avtalsbrott:

________


§ 10. 5888522882522

82225 58258 258825 885 88552 58 258282585825822 285 222282222555 5288 82225588. 5 522 252 5825822 2825852255 85552555 555 52225 58258 225225552.


§ 11. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 85228825 255225.


§ 12. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 13. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 14. Underskrifter


a) Datum: __________ Ort: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Datum: __________ Ort: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________