Allmänt köpeavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om det är en/flera varor eller tjänster som ska köpas. Detta dokument kan endast användas för köp av varor. För köp av tjänster ska ett serviceavtal upprättas i stället.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Köpeavtal

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 3. Vara

Vara: ________


§ 4. Varans skick och säljarens undersökningsplikt

Varan säljs i nyskick. Säljaren har inte rapporterat om några fel eller brister i varan.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan inte såsom fel åberopa något som borde upptäckts vid en undersökning av varan innan köpet.


§ 5. Tjänst/-er

Följande tjänst/-er ingår i köpet:

________

Tjänsten/tjänsterna ska utföras med yrkesmässig profession.


§ 6. Garanti

Följande garantier gäller:

________

Önskar köparen använda sig av garantin ska säljaren meddelas innan giltighetstiden för garantin passerats. Det är att föredra om sådant meddelande sker skriftligt.


§ 7. Reklamation

Upptäcker köparen fel i varan ska skriftlig reklamation ske till säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts. Reklamation som sker inom två månader anses alltid vara inom skälig tid.

Reklamation kan ske inom två år från köpet. Felet ska anses vara ursprungligt för att någon påföljd ska aktualiseras och det ligger på köparen att bevisa.


§ 8. Påföljder vid fel i vara

Uppstår fel i vara har köparen rätt att hålla inne betalning, samt i första hand kräva avhjälpande eller omleverens. Detta gäller förutsatt att det kan ske utan oskäligt höga olägenheter för säljaren.

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning. Säljaren får dock välja att i stället avhjälpa eller omleverera trots detta, förutsatt att felet inte är väsentligt.

Köparen har slutligen även rätt att kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått till följd av felet.


§ 9. Leverans

Varan ska levereras till köparen den ________.

Varan ska levereras till följande adress: ________.

Leveransen ska genomföras av säljaren.


§ 10. Riskövergång

Risken för varan går över från säljaren till köparen i samband med att besittningen går över, vilket inträffar då leveransen fullbordats och varan faktiskt överlämnats till köparen.


§ 11. Ersättning

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (________) exkl. moms.


§ 12. Betalningsvillkor

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 13. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av köpet.


b)
Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med köpet, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.


c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 14. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 15. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 16. Underskrifter

Köpare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Köpeavtal

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 3. Vara

Vara: ________


§ 4. Varans skick och säljarens undersökningsplikt

Varan säljs i nyskick. Säljaren har inte rapporterat om några fel eller brister i varan.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan inte såsom fel åberopa något som borde upptäckts vid en undersökning av varan innan köpet.


§ 5. Tjänst/-er

Följande tjänst/-er ingår i köpet:

________

Tjänsten/tjänsterna ska utföras med yrkesmässig profession.


§ 6. Garanti

Följande garantier gäller:

________

Önskar köparen använda sig av garantin ska säljaren meddelas innan giltighetstiden för garantin passerats. Det är att föredra om sådant meddelande sker skriftligt.


§ 7. Reklamation

Upptäcker köparen fel i varan ska skriftlig reklamation ske till säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts. Reklamation som sker inom två månader anses alltid vara inom skälig tid.

Reklamation kan ske inom två år från köpet. Felet ska anses vara ursprungligt för att någon påföljd ska aktualiseras och det ligger på köparen att bevisa.


§ 8. Påföljder vid fel i vara

Uppstår fel i vara har köparen rätt att hålla inne betalning, samt i första hand kräva avhjälpande eller omleverens. Detta gäller förutsatt att det kan ske utan oskäligt höga olägenheter för säljaren.

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning. Säljaren får dock välja att i stället avhjälpa eller omleverera trots detta, förutsatt att felet inte är väsentligt.

Köparen har slutligen även rätt att kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått till följd av felet.


§ 9. Leverans

Varan ska levereras till köparen den ________.

Varan ska levereras till följande adress: ________.

Leveransen ska genomföras av säljaren.


§ 10. Riskövergång

Risken för varan går över från säljaren till köparen i samband med att besittningen går över, vilket inträffar då leveransen fullbordats och varan faktiskt överlämnats till köparen.


§ 11. Ersättning

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (________) exkl. moms.


§ 12. Betalningsvillkor

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 13. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av köpet.


b)
Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med köpet, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.


c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 14. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 15. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 16. Underskrifter

Köpare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________