Andrahandsuthyrningsavtal

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Andrahandshyresavtal

1. Hyresvärd (förstahandshyresgäst)

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningen: ________
Telefon: ________
E-post: ________


2. Hyresgäst (andrahandshyresgäst)

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


3. Bostaden

Hyresvärden upplåter härmed till hyresgästen i andra hand följande bostad i Ale kommun som bostad.

Typ av bostad: Lägenhet
Adress: ________
Våning: ________
Lägenhetsnummer: ________


4. Bostadens omfattning

Antal rum: ________ rum och kök.
Bostadens yta i kvadratmeter: ________ kvm.
Balkong/uteplats: Ja


5. Tillhörande utrymmen

Till bostaden hör ett vindsförråd och ett källarförråd.

Följande utrymme/-n ingår också i bostaden: ________.


6. Möbler

I uthyrningen av bostaden ingår följande möbler och inventarier:

________


7. Parkeringsplats/garageplats

Till bostaden hör en parkeringsplats och en garageplats.


8. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


9. Internet

Wi-fi ingår i hyran.


10. Städning av trappor

Städning av trappor ingår i hyran.


11. Hyra

Hyran uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Hyresbeloppet motsvarar det belopp som hyresvärden erlägger i hyra för bostaden med tillägg för möbler. För det fall hyresvärdens hyra höjs eller sänks under hyrestiden ska hyresgästens hyra justeras på motsvarande sätt.


12. Hyresbetalning

Första hyresinbetalningen ska ske den ________. Därefter ska hyran betalas varje måndag.

Betalning av hyra ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Sker betalning inte i utsatt tid ska vidare dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


13. Hyrestid och uppsägning

Bostaden uthyres på bestämd tid från och med ________ till och med ________. Uppsägning ska ske skriftligen och andrahandshyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.


14. Besiktning vid tillträdet

När hyresgästen flyttar in i bostaden ska parterna tillsammans upprätta en förteckning över eventuella brister och skador i bostaden samt på möbler m.m. Listan ska undertecknas av båda parterna och utgör en del av detta andrahandshyresavtal.


15. Hemförsäkring

Hyresvärden är skyldig att ha en för bostaden gällande hemförsäkring under hyresperioden.


16. Nycklar

Hyresgästen erhåller en nyckel till bostaden avseende porten och dörren m.m.


17. Deposition

Som säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal erlägger hyresgästen deposition om ________ SEK (________).

Depositionen ska överlämnas innan tillträdesdagen och ska vid avtalets upphörande återbetalas till hyresgästen. Har hyresgästen misskött sig och skadat bostaden, eller undlåtit att betala hyra, får täckning tas ur depositionen. Det är alltså den kvarstående delen av depositionen som ska återbetalas vid avtalsperiodens slut.


18. Avstående från besittningsskydd

Parterna har i samband med detta andrahandshyresavtals ingående, i en särskilt upprättad handling, kommit överens om avstående från besittningsskydd enligt 46 § hyreslagen.


19. Avflyttningsbesiktning

När hyresgästen avflyttar från bostaden ska parterna gemensamt besiktiga den och upprätta en förteckning avseende brister och skador som uppstått i bostaden samt på möbler m.m. under andrahandsuthyrningen. Förteckningen ska undertecknas av båda parter (besiktningen bör utföras när hyresgästen har avflyttat sin egendom från bostaden).

Parterna ska i samband med upprättandet av förteckningen i möjligaste mån komma överens om eventuell ersättning för brister och skador som har uppkommit till följd av andrahandsuthyrningen. Kan parterna inte komma överens bör det av förteckningen framgå i vad mån parterna är överens.


20. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till en oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal på grund av exempelvis krig, upplopp, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


21.
Hyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av bostaden

Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid, varunder fastighetsägaren låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av bostaden eller fastigheten under förutsättning att sådant arbete inte tar avsevärt längre tid än som får anses normalt.

Hyresgästen ska väl vårda bostaden med vad därtill hör samt vid sin användning av den iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Hyresgästen förbinder sig att:

 • inte hyra ut bostaden i andra hand,
 • inte utan hyresvärdens samtycke sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller liknande på fastigheten. Om sådant samtycke föreligger ska hyresgästen på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dessa igen. Hyresgästen har dock rätt att sätta upp meddelande på anslagstavla som är avsedd för sådant ändamål,
 • på egen bekostnad låta forsla bort sådant avfall som inte är lämpligt att slänga i sopnedkast, soptunna eller soprum under förutsättning att fastighetsägaren inte särskilt har tillhandahållit container eller liknande för sådant avfall,
 • hålla till bostaden hörande balkong, terrass eller uteplats fri från snö och is,
 • hålla bostaden tillgängligt för sotning och rensning av ventilationskanaler och VA,
 • om bostaden drabbas av vattenskada, ohyra eller dylikt omgående meddela hyresvärden och fastighetsägaren,
 • följa de ordningsregler som gäller för fastigheten, och
 • vid avflyttning lämna bostaden välstädad samt överlämna samtliga dörr- och portnycklar till hyresvärden oavsett om dessa har anskaffats av hyresvärden eller hyresgästen.

Hyresgästen är skyldig att väl vårda möbler m.m. som ingår i uthyrningen. Hyresgästen är ansvarig för skador i bostaden och gemensamma utrymmen samt för skador eller eventuell förlust av möbler m.m. som orsakats av hyresgästen med uppsåt, vårdslöshet eller försummelse.

Hyresgästen ansvarar även för sådana skador som någon denne ansvarar för har åsamkat. Hit räknas t.ex. skador som åsamkats av familjemedlemmar och andra personer som hör till dennes hushåll, gäster, inneboende och personer som utför arbete i bostaden för hyresgästens räkning.


22. 885822

82 58825225 82825222882525 285 855828855 82825222882525 2852 8522 88222552 8885225 52225 528 58 5255555258525285825822.

82528258222 225882525 882 522 82885558822 225 52528855522 88555 225 2222228825 2252882228825 228822 22582555258525285825822.

82528258222 255 8222 28258525 52225 52555552585252858258 2888 25222 52252.

82528855522 2555222555 22222 882225822 58 52225 58258 522 52528855522 8 22582555258525282222552222 2252522 525555525852525282222.


23. Tvist

Vid eventuell tvist ska parterna i första hand försöka komma till en lösning på egen hand. Kan en lösning inte nås inom skälig tid kan parterna vända sig till Hyresnämnen.


24. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


25. Underskrift

Detta andrahandshyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav hyresvärden har tagit ett och hyresgästen har tagit ett.


Hyresvärd


Ort: __________ Datum: __________
___________________________________________________

Namnförtydligande (hyresvärd): ________


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: __________
___________________________________________________

Namnförtydligande (hyresgäst): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Andrahandshyresavtal

1. Hyresvärd (förstahandshyresgäst)

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningen: ________
Telefon: ________
E-post: ________


2. Hyresgäst (andrahandshyresgäst)

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


3. Bostaden

Hyresvärden upplåter härmed till hyresgästen i andra hand följande bostad i Ale kommun som bostad.

Typ av bostad: Lägenhet
Adress: ________
Våning: ________
Lägenhetsnummer: ________


4. Bostadens omfattning

Antal rum: ________ rum och kök.
Bostadens yta i kvadratmeter: ________ kvm.
Balkong/uteplats: Ja


5. Tillhörande utrymmen

Till bostaden hör ett vindsförråd och ett källarförråd.

Följande utrymme/-n ingår också i bostaden: ________.


6. Möbler

I uthyrningen av bostaden ingår följande möbler och inventarier:

________


7. Parkeringsplats/garageplats

Till bostaden hör en parkeringsplats och en garageplats.


8. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


9. Internet

Wi-fi ingår i hyran.


10. Städning av trappor

Städning av trappor ingår i hyran.


11. Hyra

Hyran uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Hyresbeloppet motsvarar det belopp som hyresvärden erlägger i hyra för bostaden med tillägg för möbler. För det fall hyresvärdens hyra höjs eller sänks under hyrestiden ska hyresgästens hyra justeras på motsvarande sätt.


12. Hyresbetalning

Första hyresinbetalningen ska ske den ________. Därefter ska hyran betalas varje måndag.

Betalning av hyra ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Sker betalning inte i utsatt tid ska vidare dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


13. Hyrestid och uppsägning

Bostaden uthyres på bestämd tid från och med ________ till och med ________. Uppsägning ska ske skriftligen och andrahandshyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.


14. Besiktning vid tillträdet

När hyresgästen flyttar in i bostaden ska parterna tillsammans upprätta en förteckning över eventuella brister och skador i bostaden samt på möbler m.m. Listan ska undertecknas av båda parterna och utgör en del av detta andrahandshyresavtal.


15. Hemförsäkring

Hyresvärden är skyldig att ha en för bostaden gällande hemförsäkring under hyresperioden.


16. Nycklar

Hyresgästen erhåller en nyckel till bostaden avseende porten och dörren m.m.


17. Deposition

Som säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal erlägger hyresgästen deposition om ________ SEK (________).

Depositionen ska överlämnas innan tillträdesdagen och ska vid avtalets upphörande återbetalas till hyresgästen. Har hyresgästen misskött sig och skadat bostaden, eller undlåtit att betala hyra, får täckning tas ur depositionen. Det är alltså den kvarstående delen av depositionen som ska återbetalas vid avtalsperiodens slut.


18. Avstående från besittningsskydd

Parterna har i samband med detta andrahandshyresavtals ingående, i en särskilt upprättad handling, kommit överens om avstående från besittningsskydd enligt 46 § hyreslagen.


19. Avflyttningsbesiktning

När hyresgästen avflyttar från bostaden ska parterna gemensamt besiktiga den och upprätta en förteckning avseende brister och skador som uppstått i bostaden samt på möbler m.m. under andrahandsuthyrningen. Förteckningen ska undertecknas av båda parter (besiktningen bör utföras när hyresgästen har avflyttat sin egendom från bostaden).

Parterna ska i samband med upprättandet av förteckningen i möjligaste mån komma överens om eventuell ersättning för brister och skador som har uppkommit till följd av andrahandsuthyrningen. Kan parterna inte komma överens bör det av förteckningen framgå i vad mån parterna är överens.


20. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till en oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal på grund av exempelvis krig, upplopp, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


21.
Hyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av bostaden

Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid, varunder fastighetsägaren låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av bostaden eller fastigheten under förutsättning att sådant arbete inte tar avsevärt längre tid än som får anses normalt.

Hyresgästen ska väl vårda bostaden med vad därtill hör samt vid sin användning av den iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Hyresgästen förbinder sig att:

 • inte hyra ut bostaden i andra hand,
 • inte utan hyresvärdens samtycke sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller liknande på fastigheten. Om sådant samtycke föreligger ska hyresgästen på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dessa igen. Hyresgästen har dock rätt att sätta upp meddelande på anslagstavla som är avsedd för sådant ändamål,
 • på egen bekostnad låta forsla bort sådant avfall som inte är lämpligt att slänga i sopnedkast, soptunna eller soprum under förutsättning att fastighetsägaren inte särskilt har tillhandahållit container eller liknande för sådant avfall,
 • hålla till bostaden hörande balkong, terrass eller uteplats fri från snö och is,
 • hålla bostaden tillgängligt för sotning och rensning av ventilationskanaler och VA,
 • om bostaden drabbas av vattenskada, ohyra eller dylikt omgående meddela hyresvärden och fastighetsägaren,
 • följa de ordningsregler som gäller för fastigheten, och
 • vid avflyttning lämna bostaden välstädad samt överlämna samtliga dörr- och portnycklar till hyresvärden oavsett om dessa har anskaffats av hyresvärden eller hyresgästen.

Hyresgästen är skyldig att väl vårda möbler m.m. som ingår i uthyrningen. Hyresgästen är ansvarig för skador i bostaden och gemensamma utrymmen samt för skador eller eventuell förlust av möbler m.m. som orsakats av hyresgästen med uppsåt, vårdslöshet eller försummelse.

Hyresgästen ansvarar även för sådana skador som någon denne ansvarar för har åsamkat. Hit räknas t.ex. skador som åsamkats av familjemedlemmar och andra personer som hör till dennes hushåll, gäster, inneboende och personer som utför arbete i bostaden för hyresgästens räkning.


22. 885822

82 58825225 82825222882525 285 855828855 82825222882525 2852 8522 88222552 8885225 52225 528 58 5255555258525285825822.

82528258222 225882525 882 522 82885558822 225 52528855522 88555 225 2222228825 2252882228825 228822 22582555258525285825822.

82528258222 255 8222 28258525 52225 52555552585252858258 2888 25222 52252.

82528855522 2555222555 22222 882225822 58 52225 58258 522 52528855522 8 22582555258525282222552222 2252522 525555525852525282222.


23. Tvist

Vid eventuell tvist ska parterna i första hand försöka komma till en lösning på egen hand. Kan en lösning inte nås inom skälig tid kan parterna vända sig till Hyresnämnen.


24. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


25. Underskrift

Detta andrahandshyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav hyresvärden har tagit ett och hyresgästen har tagit ett.


Hyresvärd


Ort: __________ Datum: __________
___________________________________________________

Namnförtydligande (hyresvärd): ________


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: __________
___________________________________________________

Namnförtydligande (hyresgäst): ________