Överst på sidan

Andrahandsuthyrningsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Välj om den bostad som hyras ut i andra hand är en hyresrätt eller bostadsrätt.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Andrahandsuthyrningsavtal


1. Försthandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningen: ________
Telefon: ________


2. Andrahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningen: ________
Telefon: ________


3. Bostaden

Förstahandshyresgästen upplåter härmed till andrahandshyresgästen i andra hand följande bostad med fastighetsbeteckning ________ i ________ kommun som bostad.

Bostaden har följande Adress: ________

Trappor:

Objektsnummer: ________

Lägenhetsnummer: ________


4. Bostadens omfattning

Lägenhetstyp (antal rum och kök/kokvrå): rum och kök.

Lägenhetens yta i kvadratmeter: ________ kvm.

Till lägenheten hör ett vindsförråd med nummer ________ och ett källarförråd med nummer ________.

Följande annat utrymme ingår också i lägenheten: ________


5. Möbler

I uthyrningen av bostaden ingår enligt bilaga möbler och inventarier.


6. Parkeringsplats/garageplats

Till lägenheten hör en parkeringsplats med nummer ________ och en garageplats med nummer ________.


7. El

El ingår i hyran.


8. Städning av trappor

Städning av trappor ingår i hyra.


9. Hyra

Hyran uppgår till ________ (________) SEK per vecka.

Hyresbeloppet motsvarar det belopp som förstahandshyresgästen erlägger i hyra för hyresobjektet till fastighetsägaren med tillägg för möbler. För det fall förstahandshyresgästens hyra höjs eller sänks under hyrestiden ska andrahandshyresgästens hyra justeras på motsvarande sätt.


10. Hyresbetalning

Hyran ska betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början genom insättning på bankkonto ________ ________.

Om andrahandshyresgästen inte betalar hyra i tid är andrahandshyresgästen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.


11. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning

Lägenheten uthyres på bestämd tid från och med ________ till och med ________. Uppsägning ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.


12. Besiktning vid tillträdet

När andrahandshyresgästen flyttar in i hyresobjektet ska parterna tillsammans upprätta en förteckning över eventuella brister och skador på hyresobjektet och möbler m.m. Listan ska undertecknas av båda parterna och utgör en del av detta andrahandshyresavtal.


13. Hemförsäkring

Förstahandshyresgästen är skyldig att ha en för hyresobjektet gällande hemförsäkring under hyresperioden.


14. Nycklar

Andrahandshyresgästen erhåller till hyresobjektet avseende porten och dörren m.m.


15. Avflyttningsbesiktning

När andrahandshyresgästen avflyttar från hyresobjektet ska parterna gemensamt besiktiga hyresobjektet och upprätta en förteckning avseende brister och skador som uppstått i hyresobjektet samt på möbler m.m. under andrahandsuthyrningen. Förteckningen ska undertecknas av båda parter (besiktningen bör utföras när andrahandsuthyraren har avflyttat sin egendom från hyresobjektet).

Parterna ska i samband med upprättandet av förteckningen i möjligaste mån komma överens om eventuell ersättning för brister och skador som har uppkommit i anledning av andrahandsförhyrningen. Kan parterna inte komma överens bör det av förteckningen framgå i vad mån parterna är överens.


16. Force majeure

Om förstahandshyresgästen är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta andrahandshyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som förstahandshyresgästen inte råder över eller kunnat förutse är förstahandshyresgästen befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta andrahandshyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


17. Andrahandshyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av lägenheten

Andrahandshyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid, varunder fastighetsägaren låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten under förutsättning att arbetena inte tar avsevärt längre tid än som får anses normalt.

Andrahandshyresgästen ska väl vårda hyresobjektet med vad därtill hör samt vid sin användning av hyresobjektet iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Andrahandshyresgästen förbinder sig att

 • inte hyra ut hyresobjektet i andra hand,
 • inte utan förstahandshyresgästens samtycke sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller liknande på fastigheten. Om sådant samtycke föreligger ska andrahandshyresgästen på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dessa igen. Förstahandshyresgästen har dock rätt att sätta upp meddelande på anslagstavla som är avsedd för sådant ändamål,
 • på egen bekostnad låta forsla bort sådant avfall som inte är lämpligt att slänga i sopnedkast, soptunna eller soprum under förutsättning att fastighetsägaren inte särskilt har tillhandahållit container eller liknande för sådant avfall,
 • hålla till hyresobjektet hörande balkong, terrass eller uteplats fri från snö och is,
 • i fastighet där städning av trappor inte ingår i hyran tillsammans med övriga hyresgäster ombesörja städning av sådana ytor,
 • hålla hyresobjektet tillgänglig för sotning och rensning av ventilationskanaler och VA,
 • om hyresobjektet drabbas av vattenskada, ohyra eller dylikt omgående meddela förstahandshyresgästen och fastighetsägaren,
 • följa de ordningsregler som gäller för fastigheten, och
 • vid avflyttning lämna hyresobjektet välstädat och även överlämna samtliga dörr- och portnycklar till förstahandshyresgästen oavsett om dessa har anskaffats av förstahandshyresgästen eller andrahandshyresgästen.

Andrahandshyresgästen är skyldig att väl vårda möbler m.m. som ingår i förhyrningen. Andrahandshyresgästen är ansvarig för skador på hyresobjektet och gemensamma utrymmen samt för skador eller eventuell förlust av möbler m.m. som orsakats av andrahandshyresgästen genom en medveten handling, vårdslöshet eller försummelse.

Andrahandshyresgästen ansvarar även för sådana skador som någon denne ansvarar för har åsamkat. Andrahandshyresgästen ansvarar således bland annat för skada som åsamkats av familjemedlemmar och andra personer som hör till dennes hushåll, gäster, inneboende och personer som utför arbete i hyresobjektet för andrahandshyresgästens räkning.


18. 885822

82 58825225 82825222882525 285 855828855 82825222882525 2852 8522 52 2888 5255555258525285825822 88222552 888522525 52225 528 58 5255555258525285825822.

825555525852528258222 225882525 882 522 82885558822 225 2258255525852528258222 88555 225 2222228825 2252882228825 228822 22582555258525285825822.

825555525852528258222 255 8222 28258525 52225 52555552585252858258 2888 25222 52252.


19. Underskrift

Detta andrahandshyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.Ort och datum:
_____________________________________

Namnförtydligande förstahandshyresgäst: ________
_____________________________________
_____________________________________

Namnförtydligande andrahandshyresgäst: ________

Visa det pågående
dokumentet

Andrahandsuthyrningsavtal


1. Försthandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningen: ________
Telefon: ________


2. Andrahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningen: ________
Telefon: ________


3. Bostaden

Förstahandshyresgästen upplåter härmed till andrahandshyresgästen i andra hand följande bostad med fastighetsbeteckning ________ i ________ kommun som bostad.

Bostaden har följande Adress: ________

Trappor:

Objektsnummer: ________

Lägenhetsnummer: ________


4. Bostadens omfattning

Lägenhetstyp (antal rum och kök/kokvrå): rum och kök.

Lägenhetens yta i kvadratmeter: ________ kvm.

Till lägenheten hör ett vindsförråd med nummer ________ och ett källarförråd med nummer ________.

Följande annat utrymme ingår också i lägenheten: ________


5. Möbler

I uthyrningen av bostaden ingår enligt bilaga möbler och inventarier.


6. Parkeringsplats/garageplats

Till lägenheten hör en parkeringsplats med nummer ________ och en garageplats med nummer ________.


7. El

El ingår i hyran.


8. Städning av trappor

Städning av trappor ingår i hyra.


9. Hyra

Hyran uppgår till ________ (________) SEK per vecka.

Hyresbeloppet motsvarar det belopp som förstahandshyresgästen erlägger i hyra för hyresobjektet till fastighetsägaren med tillägg för möbler. För det fall förstahandshyresgästens hyra höjs eller sänks under hyrestiden ska andrahandshyresgästens hyra justeras på motsvarande sätt.


10. Hyresbetalning

Hyran ska betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början genom insättning på bankkonto ________ ________.

Om andrahandshyresgästen inte betalar hyra i tid är andrahandshyresgästen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.


11. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning

Lägenheten uthyres på bestämd tid från och med ________ till och med ________. Uppsägning ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.


12. Besiktning vid tillträdet

När andrahandshyresgästen flyttar in i hyresobjektet ska parterna tillsammans upprätta en förteckning över eventuella brister och skador på hyresobjektet och möbler m.m. Listan ska undertecknas av båda parterna och utgör en del av detta andrahandshyresavtal.


13. Hemförsäkring

Förstahandshyresgästen är skyldig att ha en för hyresobjektet gällande hemförsäkring under hyresperioden.


14. Nycklar

Andrahandshyresgästen erhåller till hyresobjektet avseende porten och dörren m.m.


15. Avflyttningsbesiktning

När andrahandshyresgästen avflyttar från hyresobjektet ska parterna gemensamt besiktiga hyresobjektet och upprätta en förteckning avseende brister och skador som uppstått i hyresobjektet samt på möbler m.m. under andrahandsuthyrningen. Förteckningen ska undertecknas av båda parter (besiktningen bör utföras när andrahandsuthyraren har avflyttat sin egendom från hyresobjektet).

Parterna ska i samband med upprättandet av förteckningen i möjligaste mån komma överens om eventuell ersättning för brister och skador som har uppkommit i anledning av andrahandsförhyrningen. Kan parterna inte komma överens bör det av förteckningen framgå i vad mån parterna är överens.


16. Force majeure

Om förstahandshyresgästen är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta andrahandshyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som förstahandshyresgästen inte råder över eller kunnat förutse är förstahandshyresgästen befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta andrahandshyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


17. Andrahandshyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av lägenheten

Andrahandshyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid, varunder fastighetsägaren låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten under förutsättning att arbetena inte tar avsevärt längre tid än som får anses normalt.

Andrahandshyresgästen ska väl vårda hyresobjektet med vad därtill hör samt vid sin användning av hyresobjektet iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Andrahandshyresgästen förbinder sig att

 • inte hyra ut hyresobjektet i andra hand,
 • inte utan förstahandshyresgästens samtycke sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller liknande på fastigheten. Om sådant samtycke föreligger ska andrahandshyresgästen på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dessa igen. Förstahandshyresgästen har dock rätt att sätta upp meddelande på anslagstavla som är avsedd för sådant ändamål,
 • på egen bekostnad låta forsla bort sådant avfall som inte är lämpligt att slänga i sopnedkast, soptunna eller soprum under förutsättning att fastighetsägaren inte särskilt har tillhandahållit container eller liknande för sådant avfall,
 • hålla till hyresobjektet hörande balkong, terrass eller uteplats fri från snö och is,
 • i fastighet där städning av trappor inte ingår i hyran tillsammans med övriga hyresgäster ombesörja städning av sådana ytor,
 • hålla hyresobjektet tillgänglig för sotning och rensning av ventilationskanaler och VA,
 • om hyresobjektet drabbas av vattenskada, ohyra eller dylikt omgående meddela förstahandshyresgästen och fastighetsägaren,
 • följa de ordningsregler som gäller för fastigheten, och
 • vid avflyttning lämna hyresobjektet välstädat och även överlämna samtliga dörr- och portnycklar till förstahandshyresgästen oavsett om dessa har anskaffats av förstahandshyresgästen eller andrahandshyresgästen.

Andrahandshyresgästen är skyldig att väl vårda möbler m.m. som ingår i förhyrningen. Andrahandshyresgästen är ansvarig för skador på hyresobjektet och gemensamma utrymmen samt för skador eller eventuell förlust av möbler m.m. som orsakats av andrahandshyresgästen genom en medveten handling, vårdslöshet eller försummelse.

Andrahandshyresgästen ansvarar även för sådana skador som någon denne ansvarar för har åsamkat. Andrahandshyresgästen ansvarar således bland annat för skada som åsamkats av familjemedlemmar och andra personer som hör till dennes hushåll, gäster, inneboende och personer som utför arbete i hyresobjektet för andrahandshyresgästens räkning.


18. 885822

82 58825225 82825222882525 285 855828855 82825222882525 2852 8522 52 2888 5255555258525285825822 88222552 888522525 52225 528 58 5255555258525285825822.

825555525852528258222 225882525 882 522 82885558822 225 2258255525852528258222 88555 225 2222228825 2252882228825 228822 22582555258525285825822.

825555525852528258222 255 8222 28258525 52225 52555552585252858258 2888 25222 52252.


19. Underskrift

Detta andrahandshyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.Ort och datum:
_____________________________________

Namnförtydligande förstahandshyresgäst: ________
_____________________________________
_____________________________________

Namnförtydligande andrahandshyresgäst: ________