Överst på sidan

Ändringsavtal/tilläggsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta ändringsavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Ändrings-/tilläggsavtal

§ 1. Allmän introduktion

Nedan presenterade parter kommer genom signering överens om ändring/-ar i följande avtal som ingicks mellan parterna den ________: ________ (fortsatt benämnt "Originalavtalet").

Avtalet ingicks för följande syfte/-n:

________

Ändringarna som fastställs i detta avtal har företräde framför originalavtalet. För avtalsvillkor som inte förändras fortsätter originalavtalet att vara gällande.


§ 2. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Roll i originalavtalet: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Roll i originalavtalet: ________


§ 3. Omformulering av villkor

Avtalsändringen består i omformulering av existerande avtalsvillkor enligt nedan.

Nuvarande formulering:

________

Ny formulering:

________


§ 4. Tillägg av nya villkor

Avtalsändringen består i tillägg av nya avtalsvillkor enligt nedan.

Följande avtalsvillkor tilläggs:

________


§ 5. Borttagande av villkor

Avtalsändringen består i att visst/vissa villkor från originalavtalet avtalas bort.

Följande villkor tas bort från originalavtalet och förlorar genom signering av detta avtal sin giltighet:

________


§ 6. Giltighet

Avtalsändringen som presenterats ovan börjar gälla mellan parterna i samband med signering av detta avtal.


§ 7. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 8. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 58258.


§ 9. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (första avtalsparten): ________b) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (andra avtalsparten): ________BevittningOrt: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Ändrings-/tilläggsavtal

§ 1. Allmän introduktion

Nedan presenterade parter kommer genom signering överens om ändring/-ar i följande avtal som ingicks mellan parterna den ________: ________ (fortsatt benämnt "Originalavtalet").

Avtalet ingicks för följande syfte/-n:

________

Ändringarna som fastställs i detta avtal har företräde framför originalavtalet. För avtalsvillkor som inte förändras fortsätter originalavtalet att vara gällande.


§ 2. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Roll i originalavtalet: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Roll i originalavtalet: ________


§ 3. Omformulering av villkor

Avtalsändringen består i omformulering av existerande avtalsvillkor enligt nedan.

Nuvarande formulering:

________

Ny formulering:

________


§ 4. Tillägg av nya villkor

Avtalsändringen består i tillägg av nya avtalsvillkor enligt nedan.

Följande avtalsvillkor tilläggs:

________


§ 5. Borttagande av villkor

Avtalsändringen består i att visst/vissa villkor från originalavtalet avtalas bort.

Följande villkor tas bort från originalavtalet och förlorar genom signering av detta avtal sin giltighet:

________


§ 6. Giltighet

Avtalsändringen som presenterats ovan börjar gälla mellan parterna i samband med signering av detta avtal.


§ 7. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 8. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 58258.


§ 9. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (första avtalsparten): ________b) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (andra avtalsparten): ________BevittningOrt: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________