Anläggningsarrende

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal om anläggningsarrende.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Anläggningsarrende

§ 1. Jordägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arrendator

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Arrendeområde

Adress: ________
Fastighetsbeteckning: ________
Yta: ________ hektar

Arrendet avser hela fastigheten. Arrendeområdet är markerat på karta i bilaga till detta avtal.


§ 4. Byggnader

Byggnader som finns på den arrenderade marken som arrendatorn får tillgång till:

________

Arrendatorn är även tillåten att uppföra egna byggnader på den arrenderade marken.

Har arrendatorn uppfört egen byggnad på arrendestället ska den vid arrendets upphörande erbjudas jordägaren till inlösen. Antas erbjudande om inlösen inte inom en månad från att det ställts ut får egendomen avlägsnas marken eller överlåtas till en tillträdande arrendator. Avlägsnas egendomen ska det göras utan skador på arrendestället.

Är uppförd egendom inte bortförd inom tre månader från att arrendestället avträddes eller anspråk på inlösen ogillats tillfaller den jordägaren utan lösen.


§ 5. Avgifter enligt plan- och bygglagen (1987:10)

Vidtar arrendatorn ändringar i arrendeområdet utan att inhämta nödvändigt bygglov och jordägaren till följd av detta tvingas utge byggsanktionsavgift eller annan avgift enligt plan- och byggnadslagen (1987:10) ska arrendatorn ersätta jordägaren med motsvarande belopp.


§ 6. Användning

Arrendatorn ska använda den arrenderade maken för att bedriva följande näringsverksamhet:

________


§ 7. Arrendeställets skick

Arrendet upplåts i följande skick:

________

Arrendatorn är skyldig att under arrendetiden vårda och underhålla marken. Vid frånträdet ska marken vara i oförändrat eller av jordägaren godkänt skick.


§ 8. Myndighetskrav m.m.

Arrendatorn bär ansvaret för att bekosta och inhämta eventuella bygglov och andra aktuella tillstånd för sin verksamhet.

Begär kommun, myndighet eller eventuella försäkringsbolag någon åtgärd eller utredning för arrendeområdets nyttjande ska det bekostas av arrendatorn.


§ 9. Intrång

Arrendatorn är skyldig att lämna myndighet, eller annan med tillstånd, tillträde för att anlägga, underhålla, bibehålla, borttaga eller nyttja ledningar, i eller över mark, tunnlar och bergrum, för luftfart erforderliga signalordningar, med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad. Arrendatorn ska vidare tåla olägenhet eller intrång på arrendeområdet till följd av presenterade anledningar utan någon rätt till ersättning.


§ 10. 828855

522222225 82555 25 5552252255222 225 528252822 58 555225522528 8252852522 825 2255525522 58 55522552252 25852258 2222228822.

8255525522 825 885552 558858 82552828 2552 2822252885 825528252582558 5822552 2552 252522 252 2888 22825 58 555225522528 8252852522 285 222225252 58 255222.

8255525522 855 82222 528855 225 82555 822 5228255 25 5552252255222, 28825 2222522 822 555 28228 28885255252 55522552252, 285 822 25852528 58 2552228 828252222522, 225525582255 8 25525852222, 252522 252 28825 58825252222.


§ 11. 28822255882 8252852522

85522552252 55 225825522 522 8255885 28822255882 8252852522 25 55522528258822.


§ 12. Avtalsperiod

Anläggningsarrendet löper från den ________ t.o.m. den ________.


§ 13. Uppsägning
och förlängning

Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Underlåter parterna att säga upp avtalet eller om uppsägning sker för sent förlängs avtalet med ett år.


§ 14. Arrendeavgift

Arrendatorn ska betala en arrendeavgift i form av pengar till jordägaren. Arrendeavgiften uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 15. Index

Arrendeavgiften ska följa Statistiska Centralbyråns konsumentindex. Justering ska ske årligen i början på året.


§ 16. Betalningsvillkor

Arrendeavgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 17. Pant och borgen

Arrendatorn har som säkerhet för detta avtals fullgörande ställt följande egendom som pant:

________

Egendomen är pantsatt till ett värde om ________ SEK (________).

Underlåter arrendatorn att betala fastställd arrendeavgift kan jordägaren även vända sig till ________ som gått i borgen som säkerhet för avtalets fullgörande.

Försämras någon av de säkerheter som ställts under avtalsperiodens gång är arrendatorn skyldig att på anfordran ställa ny säkerhet med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Ställs ingen ny säkerhet inom tre månader får jordägaren säga upp avtalet.


§ 18. Inskrivning

Arrendet får skrivas in i fastighetsregistret.


§ 19. Överlåtelse

Arrendatorn får överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas.


§ 20. Besittningsskydd

Arrendatorn har indirekt besittningsskydd till arrenderätten.

Säger jordägaren upp avtalet för antingen villkorsändring eller avflyttning kan arrendatorn ha rätt till skadestånd.

Besittningsskyddet gäller förutsatt att arrenderätten inte är förverkad och jordägaren p.g.a. detta sagt upp avtalet i förtid eller att jordägaren sagt upp avtalet p.g.a. pant eller borgen.

Gör jordägaren sannolikt att arrendemarken ska användas för annat ändamål än det med upplåtelsen avsedde samt jordägarens intresse att förfoga över marken väger tyngre än arrendatorns intresse av fortsatt arrende fallerar besittningsskyddet.

Arrenderätten anses förverkad om:

  • arrendatorn dröjer mer än en månad från förfallodatum med betalning av arrendeavgiften,
  • arrendatorn vanvårdar arrendestället eller om han eftersätter vad som åligger honom enligt lag och inte efter tillsägelse vidtar rättelse,
  • arrendatorn nyttjar arrendeområdet för annat ändamål än vad som förutsatts vid avtalets ingående och inte vidtar rättelse efter tillsägelse,
  • arrendatorn i strid med bestämmelserna i detta avtal eller annars i lag överlåter arrenderätten, sätter annan i sitt ställe eller upplåter nyttjanderätt,
  • arrendatorn i övrigt åsidosätter vad som överenskommits i detta avtal och det är av synnerlig vikt för jordägaren att den skyldighet som åsidosatts fullgörs.


§ 21. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 22. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 23. Underskrifter


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Anläggningsarrende

§ 1. Jordägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arrendator

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Arrendeområde

Adress: ________
Fastighetsbeteckning: ________
Yta: ________ hektar

Arrendet avser hela fastigheten. Arrendeområdet är markerat på karta i bilaga till detta avtal.


§ 4. Byggnader

Byggnader som finns på den arrenderade marken som arrendatorn får tillgång till:

________

Arrendatorn är även tillåten att uppföra egna byggnader på den arrenderade marken.

Har arrendatorn uppfört egen byggnad på arrendestället ska den vid arrendets upphörande erbjudas jordägaren till inlösen. Antas erbjudande om inlösen inte inom en månad från att det ställts ut får egendomen avlägsnas marken eller överlåtas till en tillträdande arrendator. Avlägsnas egendomen ska det göras utan skador på arrendestället.

Är uppförd egendom inte bortförd inom tre månader från att arrendestället avträddes eller anspråk på inlösen ogillats tillfaller den jordägaren utan lösen.


§ 5. Avgifter enligt plan- och bygglagen (1987:10)

Vidtar arrendatorn ändringar i arrendeområdet utan att inhämta nödvändigt bygglov och jordägaren till följd av detta tvingas utge byggsanktionsavgift eller annan avgift enligt plan- och byggnadslagen (1987:10) ska arrendatorn ersätta jordägaren med motsvarande belopp.


§ 6. Användning

Arrendatorn ska använda den arrenderade maken för att bedriva följande näringsverksamhet:

________


§ 7. Arrendeställets skick

Arrendet upplåts i följande skick:

________

Arrendatorn är skyldig att under arrendetiden vårda och underhålla marken. Vid frånträdet ska marken vara i oförändrat eller av jordägaren godkänt skick.


§ 8. Myndighetskrav m.m.

Arrendatorn bär ansvaret för att bekosta och inhämta eventuella bygglov och andra aktuella tillstånd för sin verksamhet.

Begär kommun, myndighet eller eventuella försäkringsbolag någon åtgärd eller utredning för arrendeområdets nyttjande ska det bekostas av arrendatorn.


§ 9. Intrång

Arrendatorn är skyldig att lämna myndighet, eller annan med tillstånd, tillträde för att anlägga, underhålla, bibehålla, borttaga eller nyttja ledningar, i eller över mark, tunnlar och bergrum, för luftfart erforderliga signalordningar, med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad. Arrendatorn ska vidare tåla olägenhet eller intrång på arrendeområdet till följd av presenterade anledningar utan någon rätt till ersättning.


§ 10. 828855

522222225 82555 25 5552252255222 225 528252822 58 555225522528 8252852522 825 2255525522 58 55522552252 25852258 2222228822.

8255525522 825 885552 558858 82552828 2552 2822252885 825528252582558 5822552 2552 252522 252 2888 22825 58 555225522528 8252852522 285 222225252 58 255222.

8255525522 855 82222 528855 225 82555 822 5228255 25 5552252255222, 28825 2222522 822 555 28228 28885255252 55522552252, 285 822 25852528 58 2552228 828252222522, 225525582255 8 25525852222, 252522 252 28825 58825252222.


§ 11. 28822255882 8252852522

85522552252 55 225825522 522 8255885 28822255882 8252852522 25 55522528258822.


§ 12. Avtalsperiod

Anläggningsarrendet löper från den ________ t.o.m. den ________.


§ 13. Uppsägning
och förlängning

Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Underlåter parterna att säga upp avtalet eller om uppsägning sker för sent förlängs avtalet med ett år.


§ 14. Arrendeavgift

Arrendatorn ska betala en arrendeavgift i form av pengar till jordägaren. Arrendeavgiften uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 15. Index

Arrendeavgiften ska följa Statistiska Centralbyråns konsumentindex. Justering ska ske årligen i början på året.


§ 16. Betalningsvillkor

Arrendeavgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 17. Pant och borgen

Arrendatorn har som säkerhet för detta avtals fullgörande ställt följande egendom som pant:

________

Egendomen är pantsatt till ett värde om ________ SEK (________).

Underlåter arrendatorn att betala fastställd arrendeavgift kan jordägaren även vända sig till ________ som gått i borgen som säkerhet för avtalets fullgörande.

Försämras någon av de säkerheter som ställts under avtalsperiodens gång är arrendatorn skyldig att på anfordran ställa ny säkerhet med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Ställs ingen ny säkerhet inom tre månader får jordägaren säga upp avtalet.


§ 18. Inskrivning

Arrendet får skrivas in i fastighetsregistret.


§ 19. Överlåtelse

Arrendatorn får överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas.


§ 20. Besittningsskydd

Arrendatorn har indirekt besittningsskydd till arrenderätten.

Säger jordägaren upp avtalet för antingen villkorsändring eller avflyttning kan arrendatorn ha rätt till skadestånd.

Besittningsskyddet gäller förutsatt att arrenderätten inte är förverkad och jordägaren p.g.a. detta sagt upp avtalet i förtid eller att jordägaren sagt upp avtalet p.g.a. pant eller borgen.

Gör jordägaren sannolikt att arrendemarken ska användas för annat ändamål än det med upplåtelsen avsedde samt jordägarens intresse att förfoga över marken väger tyngre än arrendatorns intresse av fortsatt arrende fallerar besittningsskyddet.

Arrenderätten anses förverkad om:

  • arrendatorn dröjer mer än en månad från förfallodatum med betalning av arrendeavgiften,
  • arrendatorn vanvårdar arrendestället eller om han eftersätter vad som åligger honom enligt lag och inte efter tillsägelse vidtar rättelse,
  • arrendatorn nyttjar arrendeområdet för annat ändamål än vad som förutsatts vid avtalets ingående och inte vidtar rättelse efter tillsägelse,
  • arrendatorn i strid med bestämmelserna i detta avtal eller annars i lag överlåter arrenderätten, sätter annan i sitt ställe eller upplåter nyttjanderätt,
  • arrendatorn i övrigt åsidosätter vad som överenskommits i detta avtal och det är av synnerlig vikt för jordägaren att den skyldighet som åsidosatts fullgörs.


§ 21. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 22. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 23. Underskrifter


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________): ________