Överst på sidan

Anställningsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Anställningsavtal


§ 1. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arbetstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Arbetstagarens närmaste chef

Namn: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Befattning m.m.

Befattningsbenämning: ________
Placeringsort: ________
Anställningsnummer: ________


§ 5. Anställningsform

Anställningen utgörs av en tillsvidareanställning och löper på från och med den ________.


§ 6. Arbetstid

Anställningen är på heltid, antal arbetstimmar per vecka uppgår till ________.

Arbetet fördelar sig normalt på följande sätt:

________


§ 7. Uppsägning

Uppsägning ska vara skriftlig.

Minsta uppsägningstid för arbetsgivaren uppgår till och vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller en minsta uppsägningstid om

Vid längre anställningar gäller längre uppsägningstider i enlighet med lag och kollektivavtal.


§ 8. Arbetsuppgifter

I anställningen ska följande arbetsuppgifter utföras:

________


§ 9. Lön och andra förmåner

Bruttolön: ________ SEK (________) per månad.

Utbetalning: Utbetalning ska ske till bankkonto ________ hos ________.

Lön ska betalas ut i förskott enligt följande:

________

Övriga förmåner:

________


§ 10. Kollektivavtal

Arbetsgivaren tillämpar följande kollektivavtal: ________.


§ 11. Semestervillkor

Villkor för semester följer vad som framgår av semesterlagen (1977:480) och kollektivavtal.


§ 12. Sekretess

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningen, samt ________ veckor efter avslutad anställning, inte utnyttja eller röja arbetsgivarens företagshemligheter eller annan information av konfidentiell natur som angår arbetsgivarens verksamhet. Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgänglig eller blivit känd för arbetstagaren före anställningen.

När anställningen upphör ska arbetstagaren återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande arbetsgivaren.


§ 13. Konkurrensklausul

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningen inte tillträda anställning hos med arbetsgivaren konkurrerande företag. Arbetstagaren förbinder sig vidare att under denna period inte ingå som delägare i företag som bedriver med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, och heller inte själv starta sådan verksamhet.

Konkurrensförbudet gäller inte när arbetsgivaren säger upp anställningen på annan grund än grovt avtalsbrott från arbetstagarens sida. Förbudet gäller inte heller när arbetstagaren frånträder anställningen p.g.a. att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet.


§ 14. 8255258822 58 225822522282225

22222 52525228225252 58 52225 58258 225252225 5582282525522 522 5582282885522 52288252555 225822522282225 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828) 8 82222 522 552828825255 528258828228225558852522 285 555225 25588225252 5255258.


§ 15. Force majeure

Arbetstagaren är inte ansvarig för skada som beror på myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet.


§ 16. 88825225 5282588282288888225

82225 58258 555 5225522528 8 285 25222855 555 25522525 555 25282 855 8822.

8582282525522 225882525 882 522 22825 855 822, 8 225222225252 2588, 52228 8 55822828855228 225822585525822, 2288828 285 285825 52888282255. 8582282525522 225285555 882 8222582555 225 522 52885 82885258 58 5582282885522 2282882 285 522 522 52222225 25 5582282525522 522 55885 882 5225522555 225 855 5582282885522 22552855 58822252 52225.


§ 17. UnderskrifterOrt: _______ Datum: ___________________________________________

Arbetsgivaren: ________Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Arbetstagaren: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Anställningsavtal


§ 1. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arbetstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Arbetstagarens närmaste chef

Namn: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Befattning m.m.

Befattningsbenämning: ________
Placeringsort: ________
Anställningsnummer: ________


§ 5. Anställningsform

Anställningen utgörs av en tillsvidareanställning och löper på från och med den ________.


§ 6. Arbetstid

Anställningen är på heltid, antal arbetstimmar per vecka uppgår till ________.

Arbetet fördelar sig normalt på följande sätt:

________


§ 7. Uppsägning

Uppsägning ska vara skriftlig.

Minsta uppsägningstid för arbetsgivaren uppgår till och vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller en minsta uppsägningstid om

Vid längre anställningar gäller längre uppsägningstider i enlighet med lag och kollektivavtal.


§ 8. Arbetsuppgifter

I anställningen ska följande arbetsuppgifter utföras:

________


§ 9. Lön och andra förmåner

Bruttolön: ________ SEK (________) per månad.

Utbetalning: Utbetalning ska ske till bankkonto ________ hos ________.

Lön ska betalas ut i förskott enligt följande:

________

Övriga förmåner:

________


§ 10. Kollektivavtal

Arbetsgivaren tillämpar följande kollektivavtal: ________.


§ 11. Semestervillkor

Villkor för semester följer vad som framgår av semesterlagen (1977:480) och kollektivavtal.


§ 12. Sekretess

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningen, samt ________ veckor efter avslutad anställning, inte utnyttja eller röja arbetsgivarens företagshemligheter eller annan information av konfidentiell natur som angår arbetsgivarens verksamhet. Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgänglig eller blivit känd för arbetstagaren före anställningen.

När anställningen upphör ska arbetstagaren återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande arbetsgivaren.


§ 13. Konkurrensklausul

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningen inte tillträda anställning hos med arbetsgivaren konkurrerande företag. Arbetstagaren förbinder sig vidare att under denna period inte ingå som delägare i företag som bedriver med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, och heller inte själv starta sådan verksamhet.

Konkurrensförbudet gäller inte när arbetsgivaren säger upp anställningen på annan grund än grovt avtalsbrott från arbetstagarens sida. Förbudet gäller inte heller när arbetstagaren frånträder anställningen p.g.a. att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet.


§ 14. 8255258822 58 225822522282225

22222 52525228225252 58 52225 58258 225252225 5582282525522 522 5582282885522 52288252555 225822522282225 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828) 8 82222 522 552828825255 528258828228225558852522 285 555225 25588225252 5255258.


§ 15. Force majeure

Arbetstagaren är inte ansvarig för skada som beror på myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet.


§ 16. 88825225 5282588282288888225

82225 58258 555 5225522528 8 285 25222855 555 25522525 555 25282 855 8822.

8582282525522 225882525 882 522 22825 855 822, 8 225222225252 2588, 52228 8 55822828855228 225822585525822, 2288828 285 285825 52888282255. 8582282525522 225285555 882 8222582555 225 522 52885 82885258 58 5582282885522 2282882 285 522 522 52222225 25 5582282525522 522 55885 882 5225522555 225 855 5582282885522 22552855 58822252 52225.


§ 17. UnderskrifterOrt: _______ Datum: ___________________________________________

Arbetsgivaren: ________Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Arbetstagaren: ________