Överst på sidan

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då arbetsgivaren i fråga upprättar denna policy om arbetsmiljö och säkerhet.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

§ 1. Inledning och syfte

________ (fortsatt benämnt "Arbetsgivaren"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy i syfte att skapa en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats och följa de regler som finns på området. Ingen ska behöva komma till skada eller drabbas av ohälsa p.g.a. sitt arbete.

En god och säker arbetsmiljö utgör grunden för en trivsam arbetsplats. Hit räknas förutom den fysiska arbetsmiljön även den organisatoriska och sociala. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö och hålla hög säkerhet. Att upprätta en arbetsmiljö- och säkerhetspolicy är ett krav och faller in under det systematiska arbetsmiljöarbetet som Arbetsmiljöverket kräver via sina föreskrifter.


§ 2. Definitioner

Arbetsbelastning
Den mängd arbetsuppgifter som en arbetstagare har att utföra i relation till tillgängliga resurser på arbetsplatsen.

Arbetsgivare
Arbetsgivare är den som anställer någon för att utföra arbete mot ersättning. En arbetsgivare kan t.ex. vara ett företag, en förening, en institution, en statlig enhet eller en organisation. Det är vidare arbetsgivaren som upprättar policys för arbetsplatsen.

Arbetsmiljö
Med arbetsmiljö förstås allt som påverkar en person på arbetet. Hit räknas faktorer som t.ex. är biologiska, psykologiska, fysiska, tekniska, fysiologiska och medicinska.

Arbetstagare
Arbetstagare är den som tar anställning hos annan, vanligtvis ett företag, i utbyte mot lön.

Arbetstid
Den tid som en person ägnar sig åt förvärvsarbete, d.v.s. den tid en person arbetar för annan mot ersättning.

Friskvård
Friskvård är ett samlingsbegrepp för en individs egna aktiva insatser för att främja sin hälsa. Hit räknas t.ex. motion och goda kostvanor.

Friskvårdsbidrag
Friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. De anställda kan använda sitt friskvårdsbidrag för att finansiera hälsofrämjande aktiviteter.

Generella mål
Det eller de övergripande resultat som arbetsgivaren önskar uppnå genom att upprätta denna policy.

Kränkande särbehandling
Med kränkande särbehandling förstås handlingar som riktas mot någon på arbetsplatsen på ett kränkande sätt. Denna typ av handlingar kan leda till att den/de som utsätts hamnar utanför den sociala gemenskapen eller drabbas av ohälsa.

Rehabilitering
En individuell åtgärd som syftar till att underlätta för en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt arbete, att kunna fortsätta arbeta eller återgå i arbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Samtliga arbetsgivare är skyldiga att föra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad som avses är en arbetsgivares arbete med att undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet på ett sådant sätt att olyckor och ohälsa undviks på arbetsplatsen och en god arbetsmiljö uppnås.

Systematiskt säkerhetsarbete
Samlingsbegrepp för verksamhetens arbete med all form av säkerhet. Det utgörs av ett antal åtgärder som kan genomföras på alla nivåer på arbetsplatsen. Vilka åtgärder som är aktuella får bedömas utifrån verksamheten i fråga och dess behov.

Säkerhet
Säkerhet kan förklaras som resultatet av egenskaper eller åtgärder som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser ska inträffa.


§ 3. Målsättning

a) Generella mål

Övergripande mål med denna policy:

________

b) Strategi för att nå målen

Arbetsgivaren har utarbetat följande strategi för att nå målen:

________

c) Arbetstagarnas medverkan

Arbetstagarna ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ges möjlighet att medverka vid framtagningen av målen. Arbetstagarna har getts denna möjlighet på följande sätt:

________


§ 4. Risker

Arbetsgivaren har identifierat och bedömt att det finns följande risker med arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen:

________

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna. Arbetstagarna ska vidare hållas informerade om vilka riskerna är.


§ 5. Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet

a) Kunskap

Arbetsgivaren är skyldig att se till att chefer och företagsledningen har relevant kunskap gällande hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

För att försäkra att tillräckliga kunskaper finns kommer följande utbildningar hållas för cheferna och ledningsgruppen på arbetsplatsen:

________

Följande utbildningar kommer även hållas för övriga arbetstagare:

________

b) Arbetsbelastning

De arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagarna ska inte innebära en ohälsosam arbetsbelastning. För att undvika detta ska en arbetstagares arbetsuppgifter vägas upp med resurser. Arbetsgivaren ska vidare vidta åtgärder som motverkar att arbetsuppgifterna leder till ohälsa, sjukdom och olycka.

Åtgärder som ska vidtas av arbetsgivaren för att förebygga olyckor, sjukdom och en ohälsosam arbetsbelastning:

________

För att åtgärderna ska ge önskad effekt ska arbetsgivaren arbeta med att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen.

Upplever en arbetstagare en hög arbetsbelastning eller bristande resurser ska detta snarast rapporteras till arbetsgivaren. Behöver en arbetstagare stöd eller hjälp för att utföra sitt arbete ska denne vända sig till ________.

c) Arbetstid

Vid förläggning av arbetstid ska arbetstagarnas hälsa vara i fokus. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Möjlighet till återhämtning ska vara en avgörande faktor för hur arbetet ska beläggas.

d) 555225252 8558255258822

822 55 228822825528 222 255225252 8558255258822 25 5582282852822. 8582282885522 825 88525 52255525 225 522 22282525 225558852522 8 558228288222 822 252 8255 2888 255225252 8558255258822.

822 282525825252 52885522 225 522 225282225, 522255285225 285 5522255 255225252 8558255258822 882225 25 55822828528228 852225 8522 825282282552222. 82 825 2.25. 8555 522255285225 25 2222882225, 5582282255282822, 5582288285822822, 225528522282255 225 852558222 8522 222822822825 58 2255255822.

Rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras

- Rapportering ska ske till ________.

- Kränkande särbehandling ska hantera detta på följande sätt:

________

- Den som utsatts för kränkande särbehandling kan få följande hjälp:

________

e) Friskvårdsbidrag

Som en del av arbetet mot att förebygga sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen har samtliga heltidsanställda rätt till friskvårdsbidrag om ________ SEK (________) per år.


§ 6. Riktlinjer för det systematiska säkerhetsarbetet

a) Områden

Det systematiska säkerhetsarbetet berör flertalet områden och denna policy gäller för samtliga.

Olika säkerhetsområden som bl.a. berörs:

- Fysisk säkerhet

- Psykisk säherhet

- Personalsäkerhet

- Miljösäkerhet

- Riskhantering

- Säkerhetsledning

- Säkerhetsskydd

- Personskydd

b) Kunskap

Arbetsgivaren är skyldig att se till att chefer och företagsledningen har relevant kunskap gällande säkerhet på arbetsplatsen.

För att försäkra att tillräckliga kunskaper finns kommer följande utbildningar hållas för cheferna och ledningsgruppen på arbetsplatsen:

________

Följande utbildningar kommer även hållas för övriga arbetstagare:

________

c) Analys kring säkerhet på arbetsplatsen

1. Planering

Vid en analys kring säkerheten på arbetsplatsen ska den nuvarande säkerhetssituationen undersökas och därefter ska det fastställas vilken förändring som önskas. Vidare ska det utarbetas en handlingsplan för att nå önskad förändring.

2. Genomföra

Den utarbetade handlingsplanen ska testas i praktiken för att se om önskat resultat uppnås.

3. Utvärdera

Analys kring huruvida den utarbetade handlingsplanen gett önskad effekt.

4. Förändring

Beslut kring huruvida nya förändringsprocesser ska genomföras. Här kan den handlingsplan som utarbetats i planeringsfasen justeras och därefter testas på nytt.

d) Kontinuitetshantering

Arbetsgivaren ska arbeta för att på bästa sätt kunna upprätthålla sin verksamhet trots eventuell störning. Detta ska göras genom att:

1. identifiera den viktigaste delen i verksamheten, processerna och/eller resurserna,

2. fastställa vad som räknas som en störning och hur länge arbetet i verksamheten kan försenas eller avbrytas innan det räknas som oacceptabelt, och

3. genomföra störningsförhindrade åtgärder och ta fram ett arbetssätt för potentiellt kommande störningar.

Viktigaste del

I nuläget har arbetsgivaren identifierat följande del av verksamheten som den viktigste:

________

Vad räknas som störning?

Följande har bedömts utgöra en störning i verksamheten:

________

Det bedöms att arbetet kan försenas eller avbrytas under följande period innan det räknas som oacceptabelt: ________.

Störningsförhindrade åtgärder

Följande åtgärder ska vidtas för att förebygga störningar:

________

Arbetssätt vid uppkomna störningar

Uppstår störning på arbetsplatsen ska det hanteras enligt följande:

________


§ 7. Rehabilitering

Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet gentemot samtliga arbetstagare.

Har en arbetstagare utsatts för skada eller ohälsa och till följd av detta antingen begränsats i sitt arbete eller varit sjukskriven ska följande handlingsplan för återgång i arbete följas:

________


§ 8. Information

Denna policy ska finnas lättillgänglig för samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Den återfinns på följande plats: ________.


§ 9. Kontroll

Ansvar för kontroll: ________.

Ovan nämnd person bär ansvaret för att regelbundet kontrollera att samtliga lagar och föreskrifter gällande arbetsmiljö följs på arbetsplatsen och att denna policy stämmer överens med dessa.


§ 10. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras enligt följande:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________

Visa det pågående
dokumentet

________

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

§ 1. Inledning och syfte

________ (fortsatt benämnt "Arbetsgivaren"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy i syfte att skapa en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats och följa de regler som finns på området. Ingen ska behöva komma till skada eller drabbas av ohälsa p.g.a. sitt arbete.

En god och säker arbetsmiljö utgör grunden för en trivsam arbetsplats. Hit räknas förutom den fysiska arbetsmiljön även den organisatoriska och sociala. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö och hålla hög säkerhet. Att upprätta en arbetsmiljö- och säkerhetspolicy är ett krav och faller in under det systematiska arbetsmiljöarbetet som Arbetsmiljöverket kräver via sina föreskrifter.


§ 2. Definitioner

Arbetsbelastning
Den mängd arbetsuppgifter som en arbetstagare har att utföra i relation till tillgängliga resurser på arbetsplatsen.

Arbetsgivare
Arbetsgivare är den som anställer någon för att utföra arbete mot ersättning. En arbetsgivare kan t.ex. vara ett företag, en förening, en institution, en statlig enhet eller en organisation. Det är vidare arbetsgivaren som upprättar policys för arbetsplatsen.

Arbetsmiljö
Med arbetsmiljö förstås allt som påverkar en person på arbetet. Hit räknas faktorer som t.ex. är biologiska, psykologiska, fysiska, tekniska, fysiologiska och medicinska.

Arbetstagare
Arbetstagare är den som tar anställning hos annan, vanligtvis ett företag, i utbyte mot lön.

Arbetstid
Den tid som en person ägnar sig åt förvärvsarbete, d.v.s. den tid en person arbetar för annan mot ersättning.

Friskvård
Friskvård är ett samlingsbegrepp för en individs egna aktiva insatser för att främja sin hälsa. Hit räknas t.ex. motion och goda kostvanor.

Friskvårdsbidrag
Friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. De anställda kan använda sitt friskvårdsbidrag för att finansiera hälsofrämjande aktiviteter.

Generella mål
Det eller de övergripande resultat som arbetsgivaren önskar uppnå genom att upprätta denna policy.

Kränkande särbehandling
Med kränkande särbehandling förstås handlingar som riktas mot någon på arbetsplatsen på ett kränkande sätt. Denna typ av handlingar kan leda till att den/de som utsätts hamnar utanför den sociala gemenskapen eller drabbas av ohälsa.

Rehabilitering
En individuell åtgärd som syftar till att underlätta för en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt arbete, att kunna fortsätta arbeta eller återgå i arbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Samtliga arbetsgivare är skyldiga att föra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad som avses är en arbetsgivares arbete med att undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet på ett sådant sätt att olyckor och ohälsa undviks på arbetsplatsen och en god arbetsmiljö uppnås.

Systematiskt säkerhetsarbete
Samlingsbegrepp för verksamhetens arbete med all form av säkerhet. Det utgörs av ett antal åtgärder som kan genomföras på alla nivåer på arbetsplatsen. Vilka åtgärder som är aktuella får bedömas utifrån verksamheten i fråga och dess behov.

Säkerhet
Säkerhet kan förklaras som resultatet av egenskaper eller åtgärder som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser ska inträffa.


§ 3. Målsättning

a) Generella mål

Övergripande mål med denna policy:

________

b) Strategi för att nå målen

Arbetsgivaren har utarbetat följande strategi för att nå målen:

________

c) Arbetstagarnas medverkan

Arbetstagarna ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ges möjlighet att medverka vid framtagningen av målen. Arbetstagarna har getts denna möjlighet på följande sätt:

________


§ 4. Risker

Arbetsgivaren har identifierat och bedömt att det finns följande risker med arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen:

________

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna. Arbetstagarna ska vidare hållas informerade om vilka riskerna är.


§ 5. Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet

a) Kunskap

Arbetsgivaren är skyldig att se till att chefer och företagsledningen har relevant kunskap gällande hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

För att försäkra att tillräckliga kunskaper finns kommer följande utbildningar hållas för cheferna och ledningsgruppen på arbetsplatsen:

________

Följande utbildningar kommer även hållas för övriga arbetstagare:

________

b) Arbetsbelastning

De arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagarna ska inte innebära en ohälsosam arbetsbelastning. För att undvika detta ska en arbetstagares arbetsuppgifter vägas upp med resurser. Arbetsgivaren ska vidare vidta åtgärder som motverkar att arbetsuppgifterna leder till ohälsa, sjukdom och olycka.

Åtgärder som ska vidtas av arbetsgivaren för att förebygga olyckor, sjukdom och en ohälsosam arbetsbelastning:

________

För att åtgärderna ska ge önskad effekt ska arbetsgivaren arbeta med att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen.

Upplever en arbetstagare en hög arbetsbelastning eller bristande resurser ska detta snarast rapporteras till arbetsgivaren. Behöver en arbetstagare stöd eller hjälp för att utföra sitt arbete ska denne vända sig till ________.

c) Arbetstid

Vid förläggning av arbetstid ska arbetstagarnas hälsa vara i fokus. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Möjlighet till återhämtning ska vara en avgörande faktor för hur arbetet ska beläggas.

d) 555225252 8558255258822

822 55 228822825528 222 255225252 8558255258822 25 5582282852822. 8582282885522 825 88525 52255525 225 522 22282525 225558852522 8 558228288222 822 252 8255 2888 255225252 8558255258822.

822 282525825252 52885522 225 522 225282225, 522255285225 285 5522255 255225252 8558255258822 882225 25 55822828528228 852225 8522 825282282552222. 82 825 2.25. 8555 522255285225 25 2222882225, 5582282255282822, 5582288285822822, 225528522282255 225 852558222 8522 222822822825 58 2255255822.

Rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras

- Rapportering ska ske till ________.

- Kränkande särbehandling ska hantera detta på följande sätt:

________

- Den som utsatts för kränkande särbehandling kan få följande hjälp:

________

e) Friskvårdsbidrag

Som en del av arbetet mot att förebygga sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen har samtliga heltidsanställda rätt till friskvårdsbidrag om ________ SEK (________) per år.


§ 6. Riktlinjer för det systematiska säkerhetsarbetet

a) Områden

Det systematiska säkerhetsarbetet berör flertalet områden och denna policy gäller för samtliga.

Olika säkerhetsområden som bl.a. berörs:

- Fysisk säkerhet

- Psykisk säherhet

- Personalsäkerhet

- Miljösäkerhet

- Riskhantering

- Säkerhetsledning

- Säkerhetsskydd

- Personskydd

b) Kunskap

Arbetsgivaren är skyldig att se till att chefer och företagsledningen har relevant kunskap gällande säkerhet på arbetsplatsen.

För att försäkra att tillräckliga kunskaper finns kommer följande utbildningar hållas för cheferna och ledningsgruppen på arbetsplatsen:

________

Följande utbildningar kommer även hållas för övriga arbetstagare:

________

c) Analys kring säkerhet på arbetsplatsen

1. Planering

Vid en analys kring säkerheten på arbetsplatsen ska den nuvarande säkerhetssituationen undersökas och därefter ska det fastställas vilken förändring som önskas. Vidare ska det utarbetas en handlingsplan för att nå önskad förändring.

2. Genomföra

Den utarbetade handlingsplanen ska testas i praktiken för att se om önskat resultat uppnås.

3. Utvärdera

Analys kring huruvida den utarbetade handlingsplanen gett önskad effekt.

4. Förändring

Beslut kring huruvida nya förändringsprocesser ska genomföras. Här kan den handlingsplan som utarbetats i planeringsfasen justeras och därefter testas på nytt.

d) Kontinuitetshantering

Arbetsgivaren ska arbeta för att på bästa sätt kunna upprätthålla sin verksamhet trots eventuell störning. Detta ska göras genom att:

1. identifiera den viktigaste delen i verksamheten, processerna och/eller resurserna,

2. fastställa vad som räknas som en störning och hur länge arbetet i verksamheten kan försenas eller avbrytas innan det räknas som oacceptabelt, och

3. genomföra störningsförhindrade åtgärder och ta fram ett arbetssätt för potentiellt kommande störningar.

Viktigaste del

I nuläget har arbetsgivaren identifierat följande del av verksamheten som den viktigste:

________

Vad räknas som störning?

Följande har bedömts utgöra en störning i verksamheten:

________

Det bedöms att arbetet kan försenas eller avbrytas under följande period innan det räknas som oacceptabelt: ________.

Störningsförhindrade åtgärder

Följande åtgärder ska vidtas för att förebygga störningar:

________

Arbetssätt vid uppkomna störningar

Uppstår störning på arbetsplatsen ska det hanteras enligt följande:

________


§ 7. Rehabilitering

Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet gentemot samtliga arbetstagare.

Har en arbetstagare utsatts för skada eller ohälsa och till följd av detta antingen begränsats i sitt arbete eller varit sjukskriven ska följande handlingsplan för återgång i arbete följas:

________


§ 8. Information

Denna policy ska finnas lättillgänglig för samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Den återfinns på följande plats: ________.


§ 9. Kontroll

Ansvar för kontroll: ________.

Ovan nämnd person bär ansvaret för att regelbundet kontrollera att samtliga lagar och föreskrifter gällande arbetsmiljö följs på arbetsplatsen och att denna policy stämmer överens med dessa.


§ 10. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras enligt följande:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________