Överst på sidan

Årsstämmoprotokoll

Förlopp:
0%
?
X

Uppge namn på det aktiebolag som detta protokoll upprättas för, d.v.s. till det företag där årsstämman hölls. Denna information finns registrerad hos bolagsverket.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Årsstämmoprotokoll

________
Organisationsnummer: ________

Protokoll fört vid årsstämma i ________ den ________.


§ 1. Ordförande
och justeringsman

Till ordförande har ________ utsetts av årsstämman.

Som justeringsman har årsstämman utsett ________.


§ 2. Röstlängd

Aktieägare Antal aktier
________ ________ st (100%)


§ 3. 55882882 285 5522552822

55882882 2888 5588252252 2228252255528 55 522555528 25 222 2255222 8522 285 552255282222 225252528.


§ 4. Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsår ________ - ________ lades fram.


§ 5. Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes.


§ 6. Resultatdeposition

Årsstämman fattade beslut om att godkänna styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdeposition i årsredovisningen.


§ 7. Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören i aktiebolaget beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret (________ - ________).


§ 8. Arvoden

Årsstämman beslutade om att tilldela styrelsen arvode enligt följande:

________


§ 9. Val av ny styrelseledmot

Fram tills nästa årsstämma valdes ________ till ordinarie ledamot i styrelsen.


§ 10. Val av
styrelsesuppleant

Fram tills nästa årsstämma valdes ________ till styrelsesuppleant i styrelsen.


§ 11. Val av revisor

Fram tills nästa årsstämma valdes ________ till revisor för aktiebolaget.


§ 12. Beslut om ________

Yrkande för beslutet:

________

Beslutet fattades genom omröstning och utmynnande i följande utfall:

________


§ 13. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (ordföranden/protokollföraren): ________


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (justeringsman): ________

Visa det pågående
dokumentet

Årsstämmoprotokoll

________
Organisationsnummer: ________

Protokoll fört vid årsstämma i ________ den ________.


§ 1. Ordförande
och justeringsman

Till ordförande har ________ utsetts av årsstämman.

Som justeringsman har årsstämman utsett ________.


§ 2. Röstlängd

Aktieägare Antal aktier
________ ________ st (100%)


§ 3. 55882882 285 5522552822

55882882 2888 5588252252 2228252255528 55 522555528 25 222 2255222 8522 285 552255282222 225252528.


§ 4. Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsår ________ - ________ lades fram.


§ 5. Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes.


§ 6. Resultatdeposition

Årsstämman fattade beslut om att godkänna styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdeposition i årsredovisningen.


§ 7. Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören i aktiebolaget beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret (________ - ________).


§ 8. Arvoden

Årsstämman beslutade om att tilldela styrelsen arvode enligt följande:

________


§ 9. Val av ny styrelseledmot

Fram tills nästa årsstämma valdes ________ till ordinarie ledamot i styrelsen.


§ 10. Val av
styrelsesuppleant

Fram tills nästa årsstämma valdes ________ till styrelsesuppleant i styrelsen.


§ 11. Val av revisor

Fram tills nästa årsstämma valdes ________ till revisor för aktiebolaget.


§ 12. Beslut om ________

Yrkande för beslutet:

________

Beslutet fattades genom omröstning och utmynnande i följande utfall:

________


§ 13. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (ordföranden/protokollföraren): ________


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (justeringsman): ________